GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004142014 ALÜVYAL JEOMORFOLOJI-IV Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi kavramasını, bunun için alüvyon, sediman tane boyu, tane boyu analizi, hakkında bilgi edinmesini ve bu tür analizler öncesinde alüvyal sediman örneği alabilmek için gerekli delgi sondaj yapımını öğrenmesi ve uygulayabilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Ertuğ Öner


1 Alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarını kavrayabilme.
2 Alüvyon, kolüvyon ve toprak kavramları arasında ilişki kurabilme.
3 Delgi sondaj yöntemini kavrama ve uygulayabilme.
4 Laboratuarda sediman tane boyu analizi yapabilme.
5 Alüvyal şekillerin temel özelliklerini kavrayabilme.
6 Sondaj ve laboratuar analiz verilerini yorumlayıp çevresel değişmeleri belirleyebilme.


Yok


Yok


* Alüvyal jeomorfoloji, paleocoğrafya, jeoarkeoloji, arkeometri kavramlarının açıklanması. * Alüvyon, kolüvyon ve toprak kavramları arasındaki ilişki. * Delgi sondaj yöntemi. * Sediman tane boyu analizi * Alüvyal şekiller * Sondaj ve laboratuar analiz sonuçları ve çevresel değişmeler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. Kaynak kitap ve makalelerin önerilmesi. Dersin amacı, dersin katılımına ilişkin bilgiler.
2 Sedimantoloji, Stratigrafi, Sediment, Sedimentit, Diyajenez, Alluvium, colluvium, toprak ve tane, matriks, çimento kavramlarının kısaca açıklanıp hatırlatılması. Tane oluşumunda taşların özelliklerinin etkileri:Tortul: Tabaka, çatlaklar, taneler, Püskürük: Soğuma çatlakları, mineraller, Metamorfik: Şistozite ve klivaj, mineraller hakkında bilgi verilmesi.
3 Tane oluşumu. Taşlar, Çözülme: fizikisel ufalanma, kimyasal ayrışma. Çözülmede rol oynayan faktörler; Anakaya, Atmosfer ve iklim, Jeomorfoloji, Canlılar hakkında bilgi verilmesi.
4 Kimyasal çözülme; 1. Hidroliz, 2. Hidrasyon, 3. Karbonasyon, 4. Oksidasyon, 5. Redüksiyon (İndirgenme), 6. Solüsyon (Yıkanma). Mekanik çözülme (Ufalanma); 1. Sıcaklık değişmeleri (Yüksek sıcaklık amplitüdü), 2. Donan suyun etkisi, 3. Kimyasal çözülmenin mekanik etkileri, 4. Korrazyon, 5. Organik etkilerin tanımlanması.
5 Tane boyu (Büyüklük), Granülometri (Unsur boyutları), Ölçüm ve sınıfları; Çakıl, Kum ve Silt-kil (çamur) ve analiz yöntemlerinin hatırlama amacıyla açıklanması.
6 Tane boyu dağılışını değerlendirmenin amaç ve yöntemlerinin açıklanması. Frekans histogramı hazırlanması ve yorumu; Frekans eğrisi çizilmesi ve yorumu; Kümülatif frekans eğrisinin çizilmesi ve yorumu. Size : Histogram, Kümülatif eğri, Frekans eğrisi - Logaritmik, Parabolik, Sigmoidal, Karışık - Heterometrik, Homometrik - Skewness : Çarpıklık - Kurtosis : Basıklık - Peakedness : Sivrilik
7 Tane boyu üzerine etkilerin açıklanması. Anakaya; İşleyen gücün şiddeti; Taşınma – Büyüklük. Sorting : Median, Mode, Mean Anakayadaki size range, Depolanma tipi, Güç, Zaman, Tane boyu. Tane şeklinin (morfoskopi) açıklanması. Şeklin anlamı, Tane morfolojisi, Şekil : Toparlak, uzun, yassı. Küresellik, Dairesellik (Yuvarlaklık).
8 Arasınav (Vize)
9 Sedimentoloji ; Tanelerin birikmesi (Tanelerin biraraya gelmesi ile ilgili özellikler); Doku, Tekstür, Strüktür, Paketlenme, Porozite, Permeabilite, Sorting, Grading, Fabrik.
10 Stratigrafi (Tabakalanma ve özellikleri); Birikme şekilleri ve bunların çevre yorumlamaya katkıları. - Tabaka, Lamina, Çapraz tabakalanma (Cross-bedding), Ripple bedding, Wavy bedding, Lenticular bedding, Graded bedding, Horizontal bedding, Homogenous bedding, Devamlı seri, Komprehansif seri, Tam seri, Hyatus, Diskordans, Konkordans, Transgresyon, Regresyon, Korelasyon, Lithozom. Geçişler: Yanal, Tedrici, Ani. Ripple mark, Rill mark, Kuraklık çatlakları, Yağmur-dolu izleri, Canlı izleri, Başka izler, oyuntular, akıntı izleri.
11 Alüvyal şekiller 1. Birikinti konileri, Oluşumu, birikme-sediman niteliği-şekil ilişkileri, Arazi kullanımı üzerine etkileri.
12 Alüvyal şekiller 2. Akarsu taşkın ovaları, Oluşumu, birikme-sediman niteliği-şekil ilişkileri, Arazi kullanımı üzerine etkileri.
13 Alüvyal şekiller 3. Vadi tabanlarında yarılma: Sekiler, Oluşumu, birikme-sediman niteliği-şekil ilişkileri, Arazi kullanımı üzerine etkileri.
14 Alüvyal şekiller 4. Deltalar, Oluşumu, birikme-sediman niteliği-şekil ilişkileri, Arazi kullanımı üzerine etkileri.
15 Alüvyal şekiller 5. Kıyı birikinti şekilleri (Kıyı kordonu, lagün, kumul vb.), Oluşumları, birikme-sediman niteliği-şekil ilişkileri, Arazi kullanımı üzerine etkileri.
16 Final sınavı

Charlton R., 2007, Fundamentals of Fluvial Geomorphology, Routledge. Committee on Alluvial Fan Flooding, National Research Council,1996 ,Alluvial Fan Flooding, National Academies Press. Dincauze D., 2008, Environmental archaeology: principles and practice, Cambridge University Press. Erinç, S. 1982. Jeomorfoloji I. İ.Ü, Edebiyat Fakültesi Yay. No: 2931. Knighton D., 1998, Fluvial Forms and Processes : A New Perspective, A Hodder Arnold Publication. Kurter, A. - Hoşgören Y., 1986, Jeomorfoloji Tatbikatı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay.No:1944. Lowe J., Walker M., 1997, Reconstructing quaternary environments, Prentice Hall; 2 ed. Mackay A., Battarbee R., Birks J., Oldfield F., 2005, Global Change in the Holocene, Hodder Arnold, London. Mahaney W.C. (ed.), 1984, Quaternary Dating Methods (Developments in Palaeontology & Stratigraphy) Elsevier Science Ltd.Rapp G., Hill C, 1998, Geoarchaeology: The Earth-science Approach to Archaeological Interpretation, Yale University Press. Noller J.S., Sowers, J.M., Lettis (ed.), 2000, Introduction to Quaternary Geochronology, Amer Geophysical Union Roberts N., 1998, The Holocene – An Environmental Review, Blackwell Publishers, Oxford. Roberts N., 2002,The Holocene: an environmental history, Blackwell Publishers, Oxford. Rutter N.W.; Catto N.R., 1995, Dating Methods For Quaternary Deposits, Geological Assn of Canada Walker M., 2005, Quaternary Dating Methods : Introduction, John Wiley High Education Williams M., Dunkerley D., Decker P., Kershaw P., Chappell J. , 1998, Quaternary environments, A Hodder Arnold Publication.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 15 2 30
Rapor Hazırlama 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 3 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 1 2 4 2 3 5 5 3 2 2 3 2 1
ÖÇ 2 1 2 3 4 3 5 3 2 2 2 1
ÖÇ 3 1 1 3 2 3 4 5 1 2 1 2
ÖÇ 4 2 3 2 4 4 5 3 3 2 3 3
ÖÇ 5 1 5 4 1 1 3 2 2 3 2 1
ÖÇ 6 2 3 4 5 4 5 5 3 4 4 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek