GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703004442020 ARAZİ ÇALIŞMALARI Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya derslerinde gördükleri konuları; ödev, anket, gözlem, görüşme ve alan çalışması vb. şeklinde uygulamalı olarak pekiştirmelerini sağlamaktır.


Dr. Öğr.Üyesi Aylin Karadaş


1 İzmir yakın çevresinde beşeri coğrafya alt konularında (turizm, göç ve yerleşme vd.), gözlemler yapabilme,
2 İzmir yakın çevresinde fiziki coğrafya konularında (jeomorfolojik, jeolojik, biyocoğrafik) gözlemler yapabilme,
3 Arazide yapılan gözlemlere ilişkin coğrafi yorumlarda bulunabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya derslerindeki konular çerçevesinde uygulamalı çalışmalar Yerleşme ve coğrafya arasındaki ilişkiler, Örnek alanlarda turizm potansiyelini saptama, Göç alan ve göç veren yerlerde görüşmeler yapma, Fiziki çevrenin çeşitli unsurları arasında ilişkiler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş. Dersin tanıtımı
2 Turizmin etkileri, kırsal yerleşmeler ve kırsal kalkınma
3 İzmir çevresinde turizmin etkilerini gözlemleme ve analiz etme
4 Arazi Çalışması: İzmir’in kırsal yerleşmeleri ve İzmir köylerinde kırsal kalkınma
5 Türkiye’de göç süreçleri (İç ve dış göç, düzenli ve düzensiz göç, vd.)
6 Arazi Çalışması: İzmir ilinde iç göç ve hareketlilik
7 Bafa Gölü ve çevresi ile Kula-Salihli Jeoparkının fiziki coğrafya özellikleri
8 VİZE SINAVI
9 Arazi Çalışması: Bafa Gölü ve çevresinin fiziki coğrafya özellikleri
10 Arazi Çalışması: Kula-Salihli Jeoparkının fiziki coğrafya özellikleri
11 Dendrokronolojik araştırmalar
12 Arazi Çalışması: İzmir yakın çevresinde dendrokronoloji uygulamaları
13 Batı Anadolu’nun jeomorfolojik evrimi
14 Arazi Çalışması: Bornova Ovası ve çevresinin yapısal ve jeomorfolojik özelikleri
15 ÖDEV SUNUMU
16 FİNAL SINAVI

AVCI, M.,2007. Coğrafyacılar için dendrokronoloji, Çantay Yayınları ERİNÇ, S.,1970. "Kula ve Adala arasında genç volkan reliyefi" İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 17,7-31, İstanbul. EROL, O., 1996. Büyük Menderes Deltasının Foto-Jeomorfolojik İncelenmesi. Ege Coğrafya Dergisi 9, İzmir. HAKYEMEZ Y., GÖKTAŞ F., ERKAL T. 2013. Gediz Grabeninin Kuvaterner Jeolojisi ve Evrimi, Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 56, Sayı 2. KAYA, A. 2009. Türkiye'de İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. İstanbul. KAYAN,İ.,1992. "Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayak izleri" Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ege Coğrafya Dergisi, 6, 1-32, İzmir. KAYAN, İ. 2000. İzmir çevresinin morfotektonik birimleri ve alüvyal jeomorfolojisi, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu: BADSEM2000. Bildiriler Kitabı s. 103-111ÖZGÜÇ, N. (2017). Turizm Coğrafyası: Özellikler ve Bölgeler. Çantay Kitabevi, İstanbul. KOÇMAN, A., 2004. Yanık Ülkenin Doğal Anıtları: Kula Yöresi Volkanik Oluşumları, Ege Coğrafya Dergisi, 13, İzmir SOYKAN F., SEZER L. İ., IŞIK, Ş. (1993). Karaburun Yarımadası’nın Doğal Özellikleri, Tarihsel Coğrafyası ve Turizm Potansiyeli, E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 1989/002 No lu Proje, İzmir. SOYKAN, F. (2004). Bir Turizm Coğrafyası Araştırması: Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Saptanması ve Şirince Köyü‘ne Uygulanması. İzmir. “E.Ü. Edebiyat Fak. Yay.:122 SÜDAŞ, İ. 2019. Şehirden Kopuş Mu?: Değişen İzmir’de Köylere Göç. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. İzmir. TAŞ, B. (2017). Türkiye'nin Kırsal Yerleşmeleri. Yeditepe Yayınevi, İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 8 2 16
Alan Çalışması 6 2 12
Bireysel Çalışma 15 2 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 4 3 5 5 5 4 5 2
ÖÇ 2 4 5 4 3 5 5 4 2
ÖÇ 3 4 5 3 5 5 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek