GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PF301 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

LisansBu ders, öğretmen adaylarının etkili sınıf yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilerine sahip olmasını, öğrenci gereksinmelerini karşılayacak bir sınıf çevresinin yönetilmesi ve sürdürülmesini, olumlu öğrenci davranışlarının devamlı hale getirilmesine ilişkin bir bakış kazandırmayı, sınıf ortamında var olan mevcut kaynaklarla iş görmeyi, beklenen ve beklenmeyen güçlükleri yenmedeki temel ilkeleri öğretir.


Prof. Dr. Yılmaz TONBUL


1 Sınıf yönetimi modellerini açıklayabilme.
2 Sınıf yönetimini etkileyen etmenleri kavrayabilme.
3 Sınıf yönetimi süreçlerinin uygulanmasını analiz edebilme.
4 Sınıf yönetiminde kuramlardan yararlanabilme.
5 Sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimini planlayabilme.
6 Sınıfta bir lider olarak öğretmenin görevlerini tanımlayabilme.
7 Sınıf yönetiminde motivasyonunun öğrenciler üzerinde etkisini analiz edebilme
8 Sınıfta karşılaşılabilecek sorunları analiz edebilme
9 Sınıf iklimini etkileyen değişkenleri açıklayabilme
10 Sınıfta bireyleri ve grupları yönetebilme
11 Ulusal ve uluslararası alandaki sınıf yönetimi ile ilgili konu ve gelişmelerle ilgilenmeye duyarlı oluş.
12 Alan yazını tarayabilme, bilimsel yayınları kuram yöntem, bulgu ve yorumlar açısından değerlendirebilme.
13 Sınıf yönetiminin, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmedi öneminin farkında oluş
14 Sınıf yönetiminde etkili iletişim ilke ve kurallarını açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler), yeni yaklaşımlar ve gelişmeler, sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sınıf yönetimi modelleri; disiplin modelleri
2 Sınıf yönetiminin temel kavramları, eğitim yönetimi, okul yönetimi-sınıf yönetimi ilişkisi
3 Sınıf yönetimi modelleri; disiplin modelleri
4 Öğrenme ortamlarının düzenlenmesi
5 Öğrencilerde bireysel farklılıklar ve bunların sınıf ortamına yansıması
6 Sınıflardaki informal ve formal grupların yönetimi
7 Sınıfta öğretimin planlanması
8 Ara sınav
9 Sınıf ikliminin yönetimi
10 Sınıf yönetiminde öğrenci güdüleme teknikleri
11 Sınıfta zaman yönetimi
12 İletişim yönetimi
13 İstenmeyen davranışların yönetimi
14 Sınıf yönetiminde veli faktörü
15 Sınıf yönetiminde yaşanan sorunlar ve genel değerlendirme
16 Final Sınavı

"•Jones, V.&Jones, L. (2009) Comprehensive classroom management: creating communities of support and solving problems. •Karip, E. (ed.) (2002) Sınıf yönetimi, Ankara: PEGEM Yayıncılık. •Küçükahmet,L.(ed.) (2003) Sınıf yönetiminde yeni yaklaşımlar, Ankara: Nobel Yayınları •Sarpkaya, R. (ed.) (2011) Sınıf Yönetimi, Ankara: İHTİYAÇ Yayıncılık •Toprakçı, E. (2013) Sınıf Yönetimi, Ankara: PEGEM Yayıncılık"Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Gözlem 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Okuma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek