GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Ekonomik etkinliklerin Neolitik’ten bugüne nasıl ve nerede geliştiğini, tarımın nerede ve hangi koşullar altında ortaya çıktığını, tarımsal üretimin halkların kültürel/ekonomik/politik yapısı üzerindeki etkilerini, sanayi devriminin nerede, neden ortaya çıktığını ve nasıl bir yayılış gösterdiğini, dünya üzerindeki ekonomik sistemlerin ve bunların temel ilkelerini ortaya koymak dersin amacını oluşturmaktadır.


Prof. Dr. Mustafa MUTLUER


1 Ekonomik etkinliklerin Neolitik’ten günümüze gelişimini kavramak ve analiz etmek
2 Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı ve yayılışını kavramak ve analiz etmek
3 Teorik ekonomik aşamaları kavramak ve analiz etmek
4 Dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü ile Güneydoğu Asya’nın ekonomik gelişimini kavramak ve analiz etmek
5 Ekonomik küreselleşme ile yeni dünyanın ekonomik sistemini kavramak ve analiz etmek


Yok


Yok


Ekonomik etkinliklerin Neolitik’ten bugüne gelişimi, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı ve yayılışı, teorik ekonomik aşamalar, dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü ile Güneydoğu Asya’nın ekonomik gelişimi ve ekonomik küreselleşme ile yeni dünyanın ekonomik sistemini analiz etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Buzul Çağında ve Neolitik’te ekonomik ve sosyal yaşam
2 Kapitalist ve Sosyalist ekonomiler
3 Teorik ekonomik aşamalar
4 Sanayi Devrimi’ni hazırlayan koşullar ve Sanayi Devrimi ve bunun sosyal yaşam üzerindeki etkisi
5 Sanayi Devrimi’nin yayılması
6 I. ve II. Dünya savaşları arasında Dünya ekonomisinin genel durumu
7 Sosyalist ekonomik modelin genel özellikleri ve uygulamalar (1917 Devrimi)
8 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve bunun etkileri
9 II. Dünya Savaşı’nın ardından yeni ekonomik güçler (IMF, Dünya Bankası, OECD, AB, COMECON v.b.) ve azgelişmiş ülkelerin ortaya çıkışı ve bunun nedenleri
10 II. Dünya Savaşının ardından iki süper güç (ABD ve SSCB’nin ekonomileri)
11 SSCB’nin çöküşü: Nedenleri ve Etkileri
12 Ara Sınav
13 Küreselleşme ve yeni ekonomik düzen
14 Küreselleşme ve yeni ekonomik düzen
15 Genel değerlendirme ve tartışma
16 Final Sınavı

KUYUCUKLU, Nazif, İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yay. No. 2902, 1982 GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul, 1994 PAMUK, Şevket, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1988 TALAS, Cahit, Ekonomik Sistemler, 5. Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1999 TÜMERTEKİN, Erol / ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul 1999 HOBSBAWM, E.J., Sanayi ve İmparatorluk, Dost Kitabevi, Ankara, 1998


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek