GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli Ders Grubu 2 4 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, modern sosyolojik yaklaşımların ana temaları ve kavramlarını değerlendirmektir. Böylelikle, sosyolojik bakış açısı ile günümüz toplumlarında ortaya çıkan eğilimleri, ortak noktaları, yenilikleri ve farklıkları analiz etme yeteneğini kazandırmaktır


Doç. Dr. EBRU ÇETİN


1 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal olayları anlama ve takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme.
2 Sosyolojik bakış açısı ile sahip olduğu bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme
3 Sosyoloji alanındaki yeni yaklaşımları ve gelişmeleri takip edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste küreselleşmenin sosyal ekonomik, kültürel ve siyasal etkileri ele alınmaktadır. Ayrıca çağdaş toplumsal dünyadaki başlıca gelişme ve dönüşümlerin anlaşılması, açıklanması ve yorumlanmasında postmodernist ve modernist kuramcıların çalışmalarından örnekler incelenmektedir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği
2 Küreselleşme kavramı
3 Küreselleşmenin tarihsel süreçte ortaya çıkışı
4 Küreselleşmenin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal etkileri
5 Küreselleşme ve Ulus Devlet
6 Modernleşme
7 Modernleşmenin boyutları
8 Arasınav (Vize)
9 Postmodernizm
10 Postmodern Düşünürler
11 Postmodernizmin başlıca özellikleri
12 Tüketim Toplumu
13 Modernleşme Aracı olarak Tüketim ve Tüketim Kültürü
14 Kapitalizmin Kültürel Egemenliği
15 Dersin Genel Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

Best, Steven and Kellner, Douglas. (1998/1991) Postmodern teori. Eleştirel Soruşturmalar, (çev. Mehmet Küçük) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çiğdem, Ahmet. (1997) Bir İmkan Olarak Modernite. Weber ve Habermas, İstanbul: İletişim Yayıncılık. Eagleton, Terry. (1999) Postmodernizmin yanılsamaları, (çev. Mehmet Küçük) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Harvey, David. (1996) Postmodernliğin Durumu. Kültürel Değişimin Kökenleri, (çev. Sungur Savran) İstanbul: Metis Yayınları. Şaylan, Gencay. (1999) Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi. Giddens, Anthony (1984) Toplumun Kuruluşu, Bilim ve Sanat Küreselleşme. Prof. Dr. Mustafa Acar |LİTERATÜRK ACADEMİA.2018 Küreselleşme ve Yönlendirilen Tüketim. Ceyhun Konak.KARBON KİTAPLAR.2017 Küreselleşme ve Kültür, John Tomlinson. AYRINTI YAYINLARI.ÇEV. Arzu Eker.2013. TÜKETİM KÜLTÜRÜ ODAĞINDA MODERNİZM VE POSTMODERNİZMİN KARŞILAŞTIRILMASI,Mikail Batu,Onur Tos, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. syf 991-1023.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek