GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
704002622016 SPRACHPRAXIS-II Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Almanca


Bu dersin amacı, öğrencilerin etkin konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini, görsel ve işitsel araçları iletişimde etkili bir şekilde kullanabilmelerini, şiir, öykü gibi kurgusal türlerin yanında kurgusal olmayan türlerin de metinsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, yaratma cesaretlerini artırarak bu türlerde metinler üretebilmelerini, ayrıca eleştirel düşünme becerileri edinerek çalışmalarını teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirebilmelerini, metin ve bağlam ekseninde sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini analiz edebilmek için kültürel ve sosyal farklılıkları tanımalarını ve mesleki yaşamda duygu ve düşüncelerini doğru ve açık ifade edebilecek dil bilincine sahip olmalarını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Hatice Deniz Canoğlu


1 Etkin konuşma, yazma ve tartışma yöntemlerini öğrenebilme.
2 Akademik metin çözümleme ve tartışma becerilerini uygulamalı olarak kullanabilme.
3 Edebi terimleri öğrenerek analitik okuma tekniklerini geliştirebilme.
4 Değişik dönem ve ülke yazınlarından seçme şiirler ve kısa hikayelerin özellikleri ile kültürleri arasında ilişki kurabilme.
5 Almanca okuduğunu anlama ve sözlü veya yazılı olarak aktarma becerisi.
6 Değişik okuma- yazma teknik ve stratejileri geliştirebilme.
7 Metin ve bağlam düzeyinde sözcük, yapı ve anlam ilişkilerini analiz edebilme.
8 Görsel ve işitsel araçlar vasıtasıyla Almanca duyduğunu anlayabilme.
9 Çeşitli güncel ve toplumsal konularda karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinliklerinde etkin rol alabilme.
10 Duygu ve düşünceleri etkin ifade edebilme becerisi

Birinci Öğretim-


Güncel konularda kültürel, sosyal ve toplumsal bilinci geliştirecek yönde tartışmaların yapılması. Okuma-Yazma teknikleri. Dil pratiği ve telaffuz çalışmaları. Okuduğunu anlama ve anlatma. Verilen bir konunun farklı kaynaklardan araştırılarak farklı yönleriyle ele alıp yorumlanması. Alman kültür ve edebiyatına ait seçme şiir, şarkı, drama, kısa hikayelerin incelenmesi. Dil olgusunun uygulama açısından ele alınması. Almanca kelimelerin morfolojik ve semantik yapılarının, düz ve yan anlamlarının öğrenilmesi ve Türkçedeki karşılıklarının bulunması. Bağımsız sözcük yapısı ve dil yetileri bakımından zengin metinler yazılması. Verilen bir çalışmanın araştırılması, kültürel, sosyolojik ve dil bakımından değerlendirilmesi, elde edilen verilerin Türk ve Alman toplum ve dil yapısı bakımından analiz edilip yorumlanması. Türk ve Alman toplumunun kültür farklılıklarının edebi ve sosyal içerikli metinlerde incelenmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması
2 Alman edebiyatından seçme hikayelerin, şiirlerin sesli olarak telaffuz çalışmalarının yapılması.
3 Alman kültürüne genel bir bakış
4 Kültürel ritüellerin tanıtılması
5 Alman ve Türk kültürü arasındaki farklılıklar ve ortaklıklar
6 Okuma ve yazma pratiği
7 Şiir analizi
8 Arasınav
9 Örneklerle akademik metin çözümleme
10 Farklı dönemlere ait seçme metinlerin incelenmesi
11 Dil ve Kültür ilşkisinin metinler üzerinde gösterilmesi
12 Almanca deyimlerin anlamlarının ve kullanım şekillerinin tanıtımı
13 Türkçe deyimlerle almanca deyimleri ilişkilendirme ve cümle içersinde kullanabilme
14 Öğrencilerin Sunumları
15 Öğrencilerin Sunumları
16 Final Sınavı

İlgili materyal derste verilecektir.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 6 2 12
Tartışma 5 2 10
Proje Hazırlama 1 8 8
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 6 1 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5 5
ÖÇ 9 5 5
ÖÇ 10 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek