GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
705003152020 ENGLISH POETRY Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin 17. yüzyıl İngiliz Metafizik şiiri ile 18. yüzyıl Neoklasik şiirini tanımalarını sağlamaktır. Bu derste öğrenciler, söz konusu dönemlere ait politik, sosyal, tarihi ve yazınsal arka plan hakkında bilgi edinirler ve belirtilen dönemlerin şiir geleneğini o dönemlerdeki belli başlı şairlerin eserlerine referansla tartışırlar.


Prof. Dr. Rezzan Kocaöner Silkü


1 Şiir yorumlaması konusunda anahtar kavramlar ve gerekli terminolojiyi tanıyabilme ve tanımlayabilme.
2 Eleştirel ve analitik düşünceyi geliştirebilme.
3 İngiliz edebiyatı, kültürü ve dili hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
4 Metin incelemesinde edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımları kullanabilme.
5 Farklı şiirleri, kültür, din, sınıf ve cinsiyet farklılıkları ile ilişkilendirerek tematik ve eleştirel olarak yorumlayabilme.
6 Bağımsız düşünme sürecinde analitik stratejiler kullanabilme ve edinilen bilgiyi eleştirel ve yaratıcı süreçlerde ve yeni fikirler üretmede değerlendirebilme.
7 Dil, din, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Onyedinci ve onsekizinci yüzyıl İngiltere’sinde tarihsel, sosyal, politik ve yazınsal arka plan, Metafizik ve neoklasik şiirin özellikleri, Şiir yorumlamak için gerekli terminoloji ve bazı anahtar kavramlar, Şiir üzerine eleştiri ve tartışılan dönemlere ait seçilmiş şiirleri yorumlama.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve içeriği
2 Edebi bir tür olarak şiir ve tanımı Şiirin özellikleri Şiir türü ile ilgili kavram ve terminoloji
3 İngiliz Metafizik şiiri Tarihsel arka plan
4 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
5 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
6 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
7 Epik şiir Destansı taşlama Hiciv
8 Ara sınav
9 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
10 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
11 Restorasyon ve Onsekizinci yüzyıl Neoklasik şiir
12 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
13 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
14 Ağıt Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
15 Eleştiri ve edebi metinlerdeki yansımaları
16 Final Sınavı

Temel Kaynaklar: Kermode, Frank; John Hollander (eds.). The Oxford Anthology of English Literature, Vol. I-II, (New York: Oxford University Press), 1973. Yardımcı Kaynaklar: Boulton, Marjorie. The Anatomy of Poetry, (London: Routledge), 1988. Fuchs, Jacob. “Women, ‘Learned Lumber,’ and English Neoclassical Poetry” Pacific Coast Philology, Vol. 15 (Oct., 1980), pp. 27-34 http://www.jstor.org/stable/1316612. 16.09.2008 Gardner, Helen.“Introduction” The Metaphysical Poets. Ed. Helen Gardner. (Harmondsworth, Middlesex: Penguin), 1984. Grene, Thomas. “The Norms of Epic” Comparative Literature, Vol. 13, No.3 (Summer, 1961), pp. 193-207 http://www.jstor.org/stable/1768997. 16.09.2008 Jones, R.T. Studying Poetry, (London: Edward Arnold), 1986.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 104

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 4 5 3
ÖÇ 2 4 5 3
ÖÇ 3 5 5 5 2
ÖÇ 4 3 5 4
ÖÇ 5 4 4 5
ÖÇ 6 3 5 5
ÖÇ 7 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek