GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004212014 BİYOİSTATİSTİK Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Temel istatistik bilgisini ve bazı istatistiki analiz yöntemlerini kavratmak


Doç.Dr. Hülya SAYGI


1 Elde edilen verilerin analizlerine ilişkin uygun istatistiki analiz yöntemlerini öğrenmiş olmak.
2 Veriler üzerinde istatistiki analizler yapabilme becerisi kazandırmak


Yok


Yok


İstatistikte kullanılan kavramlar, toplanan verilerin düzenlenmesi, merkezsel ve yaygınlık ölçüleri, Olasılık kavramı, binom, poisson ve normal dağılım, örnekleme dağılımları, parametrik ve parametrik olmayan testler, regresyon ve korelasyon analizi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar, ölçü ve ölçü türleri
2 Verilerin düzenlenmesi: Sıklık tabloları ve grafikler.
3 Nicel ve nitel verilerde konum ölçüleri
4 Nicel ve nitel verilerde değişim ölçüleri
5 Olasılık ve olasılık dağılımları, Binom ve Poisson dağılımı.
6 Normal dağılım ve özellikleri
7 ARA SINAV
8 Örneklem dağılımları
9 Tahmin, kitle ortalamasına ilişkin güven aralığı ve hipotez testi
10 İki kitle ortalamasının farkına ilişkin güven aralığı ve hipotez testi.
11 Kitle yüzdesine ve iki kitle yüzdesi arasındaki farka ilişkin güven aralığı ve hipotez testi
12 Ki-kare çözümlemesi, çapraz tabloların analizi
13 Basit doğrusal regresyon modeli, kitle parametrelerinin tahmini ve ilgili hipotez testleri. Korelasyon çözümlemesi,
14 Varyans çözümlemesi (ANOVA).
15 Parametrik olmayan yöntemler ve yaşam bilimleri uygulamaları.
16 FİNAL SINAVI

Elbek, A.G., Oktay, E., ve Saygı, H., 2010, Su Ürünlerinde Temel İstatistik, Ege Üniveristesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 19, Ders Kitabı Dizin No: 6, (6. Baskı). Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., 2005, Biyoistatistik , Hatipoğlu Yayıncılık. Kalaycı, Ş., 2008, SPSS, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 4 4 2 4 5 4 3 4 2 4 2
ÖÇ 2 2 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek