GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024152014 YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK DAVRANIŞLARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Giderek artan ve hızla gelişen su ürünleri yetiştiriciliğinin en önemli uygulamalarından biri yemler ve bunların kullanımlarıdır. Su ürünleri yetiştiricilik ve ilgili diğer sektörlerin sürdürülebilirliği için, en az yem kullanım diğer bir deyişle ekonomik üretim ile azalan karların yükseltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla türlerin beslenme özellikleri ve besin madde gereksinimleri dikkate alınarak, uygun besleme sistemlerinin yardımı ile uygun oranlarda yem kullanımının ele alınması yönünde çalışmalar son dönemlerde ele alınmaktadır. Su ürünleri Yetiştiriciliği içinde sadece üretmek, beslemek ve gelişimi izlemek değil aynı zamanda balıkların davranışlarının da bilinmesi ekonomik olarak ön düzenlenmesi ve incelenmesi önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu amaçla derste bu konulara ait tüm bilgiler ele alınacaktır.


Prof.Dr. Ali Yıldırım KORKUT, Prof.Dr. Kürşat FIRAT, Prof.Dr. Şahin SAKA


1 Su ürünleri yetiştiriciliğinin uygulama alanları, anaç temininden Pazar boyutuna kadar tür bazında yetiştiricilik sistemleri ve uygulamaları ve kullanılan yem, besleme tekniklerini tanıyabilme ve öğrenme
2 Su Ürünleri yetiştiriciliği ile üretim tekniklerinin ve beslemenin birbirleri ile etkileri, sosyal ve kültürel alanda hem yetiştirici hem de çevre için değerlendirilmesi. İyi bir yetiştiricilik için kaliteli ürünlerin elde edilmesinin insan beslenmesindeki etkilerinin ele alınması ve bunları öğrenebilme
3 Su ürünleri işletmelerinde kullanılan yetiştirme tekniklerinin, yemlerin kullanım şekilleri ve bunların hem su ürünleri hem de ekonomik olarak izlenmesi hakkında bilgilenme
4 Su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarında adaptasyon, gelişimin izleme yöntemleri, formülleri, bunların değerlendirilmesi ve yorumlanması ile uygulamada kullanımını öğrenme
5 Balık türlerine ve türlerin farklı dönemlerine göre gereksinim duydukları besin tipleri, içerikleri ve uygun yem büyüklüklerinin belirlenmesi, ortam koşullarına göre canlıların davranışlarının izlenmesi ile birlikte yeni yetiştiricilik kavramlarının besleme rejimlerinin ve protokollerinin öğrenilmesi ile ilgili literatür çalışması yapabilme ve sonuçları tartışabilme
6 Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan besleme teknikleri, otomasyon ve izleme ile ilgili öğrenim ve yetiştiriciliğin ortam koşulları ve balıkların davranışlarına bağlı olarak ele alınması, bunların öğrenilmesi ve yorumlanmasının ele alınması
7 Su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ile elde edilen ürünlerin, ortamın ve canlıların fizyolojik ve davranış esaslı değerlendirilmesi, bu sonuçlara göre optimal besleme rejimleri, protokolleri ve en uygun maliyetlerin sağlanmasının açıklanması bunların öğrenilmesi, sonuçta bunların yorumlanabilmesi ile çözüm üretebilme yeteneklerinin kazandırılması.

Birinci Öğretim


Yem ve Yem Yapım Teknolojisi, Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası, Besleme Teknikleri, Deniz Balıkları ve iç su balıkları Yetiştiriciliği derslerinden başarılı olunması tavsiye edilir


Besleme Teknikleri Dersi ile birlikte alınması önerilir


Bu ders kapsamında, su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinin uygulamaları, anaç balıkların temininden adaptasyonuna, balıkların refahının oluşturulması için uygun ve optimum yetiştiricilik alanların ın seçimine, bu amaçla balıklarda davranış konusu, buna neden olan ve etki eden faktörlerin ele alınması, yetiştiricilik içinde davranışın iyi bilinmesinin önemini ile canlıların gelişimleri, stresin engellenmesi ve sonuçta yem ve besin kullanımı yönünden değerlendirilmesi, kullanılan yem tipleri ve içerikleri, ortam ile ilişkileri, yemlerden yararlanma, uygun besleme rejimlerinin seçilmesi ve gelişimin izleme yöntemleri, beslemede otomasyon ve kullanımı, kalite kontrol yöntemleri, veri toplama ve bu verileri değerlendirilmesi ile uygulamaya alınması ve çözümlerinin belirlenmesi sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, amacı, uygulanacak yöntemler Tanışma
2 Su ürünleri yetiştiriciliği sistemleri, uygulamaları, yemlerin ve beslemenin önemi, kullanılan yem çeşitleri, bu yemlerin tanıtımı, davranış konusunun ana hatlarının belirtilmesi Davranış ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların belirtilmesi, örnek oluşturma ve ilgili literatür araştırmasının nasıl yapılacağının anlatımı
3 Davranış mekanizmasının mu, fizyolojik ve biyolojik yönden konunun ele alınması, etolojinin tanımı, etkin olan faktörlerin tanımı ve öğrenilmesi Literatür tarama (su ürünleri yetiştiricilik alanları, besleme yöntemleri, davranış, etoloji)
4 Davranışın Su Ürünleri Yetiştiriciliği içindeki önemi, konu ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve öğrenilmesi Literatür tarama
5 Su ürünleri yetiştiriciliğinde beslenmeye bağlı balık davranışlarının incelenmesi, bunları etkileyen faktörler ve değerlendirilmesinin ele alınması ve izleme ve algılama yöntemleri ile veri toplama, hesaplama ve değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi, Literatür tarama
6 Literatür çalışması sonucunda elde edilen verilerin tartışılması Literatür çalışması sonuçlarına bağlı rapor hazırlama
7 Genel olarak ele alınan konuların tekrarı, davranışın ve etki metabolizmasının değerlendirilmesi, yetiştiricilik açısından davranışın etkileri önemi, buna bağlı yetiştiricilik uygulamalarının ele alınması ile besleme prensipleri ve beslemeye etki eden faktörler , gelişimin izlenmesi konularının ele alınması ve değerlendirilmesi Yetiştiricilik alanlarında biyolojik kütle hesaplamaları, izleme yöntemleri, davranın etkilerine yönelik sorun oluşturma ve bunların çözüm metodları üzerine çalışmalar
8 Arasınav Uygulama Arasınavı
9 Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan türlere göre davranış özelliklerinin belirlenmesi bunların yetiştiricilik için önemi bunlara bağlı olarak türlerin performans değerlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularının ele alınması, Su ürünleri yetiştiriciliği için besleme açısından modelleme oluşturulması, uygulama alanlarının tartışılması
10 Su ürünleri yetiştiriciliğinde tür, türün dönemsel özelliği, yetiştiricilik ortamı ve özelliği ile davranışlarının belirlenmesi ve uygulama içinde ekonomik yaklaşımı nasıl etkilediği, optimal değerlendirme çalışmalarının anlatımı, Uygulama için belirlenen bir işletmenin ziyareti veya laboratuvar uygulaması.
11 Su ürünleri yetiştiriciliğinde özellikle deforme balıkların belirlenme yöntemleri içinde yararlanılan davranım izleme ile davranışın diğer aktivitelerde kullanımı yöntemleri ve izleme, değerlendirme yöntemlerinin ele alınması, böylece kaliteli üretim çalışmaların yapılmasının öğrenilmesi, Davranışların izlenebildiği deneme havuzlarında farklı türlerin hız, yüzme bozukluğu ve bunların değerlendirilmesine yönelik laboratuar uygulaması
12 Yetiştiriciliği yapılan türlerin anaç, larval, ön besi, besi, özel besleme dönemlerindeki gerekli olan alt bilginin; davranış, yetiştiricilik ortamları, ortam koşulları, besin madde ihtiyaçları, besleme rejimleri, yetiştiricilik alanlarına göre uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi ve bunların öğrencilere dağıtımı. Bu veriler ile senaryo hazırlanması ve tartışılması, değerlendirilmesi Davranışların izlenebildiği deneme havuzlarında farklı türlerin hız, yüzme bozukluğu ve bunların değerlendirilmesine yönelik laboratuar uygulaması ve Rehberli problem çözümü
13 Genel değerlendirme ve tartışma, Konu ile ilgili literatürlerin ve kaynakların yorumlanması ve değerlendirilmesi, Rehberli problem çözümü
14 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı Uygulama Final sınavı

1. Ünsal,S., 2002. Balık Davranışları. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:70, İzmir. 2.Korkut,A.Y., Hoşsu,B., Fırat,A.,2004. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II ( Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi) IV.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:54, Ders Kitabı No: 23. İzmir. 3.Hoşsu,B., Korkut,A.Y.,Fırat,A.,2008. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II ( Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi) VI.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:50, Ders Kitabı No: 19. İzmir. Yardımcı Kitaplar: 1) New,B.,1987. Feed and Feeding of Fish and Shrimps. Aquaculture Development and Coordination Programme, ADCP/ REP/ 87/26, FAO,Rome 2) Cowey,C.B., Mackie,A.M.,Bell,J.G.,1985. Nutrition and Feeding inYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Rapor Hazırlama 2 5 10
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5
ÖÇ 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4
ÖÇ 4 3 3 3 3 5 4 4 5 3 3 4
ÖÇ 5 3 4 3 4 4 5 4 4 2 4 4
ÖÇ 6 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 7 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek