GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301001012006 TÜRK DİLİ I Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; bireylere dinlediklerini ve okuduklarını incelik ve derinlikleriyle kavratmak; Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu göstermek; dil sevgisi ve bilinci uyandırmak; okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmak; Türk toplumunun temel değerlerini benimsetmek; kısaca bireylerin düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektir.


Lect. ARİFE GÜLSÜN


1 Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örneklerle açıklayabilmek;
2 Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-kültür-toplum ilişkisini ifade edebilmek;
3 Konuşma dili ve yazı dili kavramları arasındaki farkı ayırt etmek;
4 Değerlerine sahip çıkan ve hoşgörülü; sorunlara çözüm önerileri getirebilen; bu konulardaki düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade edebilen bireyler geliştirebilmek


Yok


Yok


Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki diller. Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk yazı dilinin tarihî gelişimi. Türkçe’nin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’nin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği, önemi, çalışma teknikleri, kural ve gereklerinin açıklanması
2 Dilin tanımının yapılması, dilin özellikleri ve doğuşu hakkında bilgi verilmesi
3 Dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisinin açıklanması.
4 Dilin Türlerinin kavratılması
5 Dil ve kültür, kültürü oluşturan unsurlar, kültürün özellikleri, kültür ve medeniyet, ve kültür çeşitlerinin ortaya konması.
6 Yeryüzündeki dillerin tanıtılması, dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerinin araştırılarak öğrenilmesi.
7 Türk Dilinin tarihî dönemleri, Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinin anlaşılması.
8 Arasınav
9 Dilbilgisinin bölümlerinin açıklanması. Türkçe’deki sesler ve sınıflandırılması.
10 Modern Türkçe Dönemi
11 Sesler, hece, ses değişmeleri ve ses uyumları hakkında bilgi verilmesi.
12 Türkçe’nin biçimbirim özellikleri. Sözcükler, kök, gövde, taban, ekler ve eklerin sınıflandırılması.
13 Sözcük türleri hakkında bilgi verilmesi. (Ad, sıfat, zamir, fiil, bağlaç, ünlem, edat)
14 Türkçe’nin sözdizimi özelliklerinin açıklanması; cümlenin öğeleri, cümle türleri ve çözümlemeleri ile ilgili uygulamalar yapılması.
15 Türkçe’nin anlambilim özelliklerinin açıklanması
16 Final Sınavı

• Ergin, Muharrem. Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yay., 2006. • Korkmaz, Zeynep; vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: Ekin Yay., 2005. • Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III. Ankara: TDK Yay. 2009. • Aksan, Doğan. Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugüne, Yarını. Ankara: Bilgi Yay., 2005. • Aksoy, Ömer Asım. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü : I-II. Ankara: TDK Yay. 2010. • İmlâ Kılavuzu. Ankara: TDK Yay., 2009. 5. Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay., 2009


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 4 5 2
ÖÇ 2 1 5 5 2
ÖÇ 3 1 5 5 2
ÖÇ 4 2 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek