GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008172006 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı; ekonomik teorinin siyasi kararlarla etkileşimini inceleyen bir disiplin olarak politik iktisadın temel dayanaklarının anlaşılması ve öğrencilerin dünyada ve Türkiye'de ekonomik ve sosyal olayları politika perspektifi ile inceleyebilmesi, sorunlara çözüm önerileri sunabilmelerinin sağlanmasıdır.


Dr. Özge Kozal


1 Öğrencilerin ekonomik sistemleri analiz etme becerilerini geliştirmek ve farklı ekonomik teorileri anlamalarını sağlamak.
2 Öğrencilerin politik süreçlerin ekonomik sonuçlarına dair anlayışlarını artırmak, siyasi kararların ekonomik sonuçları üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmak.
3 Öğrencilere, politik iktisat konuları hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi olmalarını sağlamak; farklı ekonomik teorileri ve politik süreçleri kavramalarını sağlamak.
4 Öğrencilerin ekonomik politika uygulamalarını analiz edebilme ve değerlendirebilme becerilerini kazandırmak, ekonomik politika kararlarının farklı sonuçlarını ve bunların toplumsal ve politik etkilerini anlamalarını sağlamak.
5 Öğrencilerin ekonomik kararların sosyal ve politik sonuçlarını anlama becerilerini geliştirmek, ekonomik kararların toplumsal etkilerini değerlendirebilmelerini sağlamak.
6 Öğrencilerin ekonomik teoriyi gerçek dünya olaylarıyla ilişkilendirebilme yeteneklerini geliştirmek, ekonomik teorinin pratikteki uygulanabilirliğini anlamalarını sağlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ekonomik Teorinin Temelleri: Arz ve talep, piyasa fiyatları, piyasa dengesi, rekabet, monopol, oligopol, halka açık mallar ve özel mallar, kamusal mallar, dışsallıklar ve asimetrik bilgi gibi temel ekonomi konuları. Ekonomik Sistemler: Kapitalizm, sosyalizm, karma ekonomi ve bunların avantajları ve dezavantajları. Makroekonomi: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), enflasyon, işsizlik, para arzı, para politikası, maliye politikası, döviz kurları ve uluslararası ticaret gibi makroekonomik konular. Mikroekonomi: Fiyat belirleme, tüketici davranışı, üretim, faktör piyasaları, fiyatlandırma stratejileri ve dışsallıklar gibi mikroekonomik konular. Ekonomik Politikalar: Vergilendirme, kamu harcamaları, sosyal güvenlik, işçi hakları, çevre politikaları ve ekonomik büyüme gibi ekonomik politika konuları. Küresel Ekonomi: Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, serbest ticaret, küreselleşme ve gelişmekte olan ülkeler gibi küresel ekonomi konuları. Ekonomik Tarih: Ekonomik düşünce tarihi, ekonomik krizler, büyük dönüşümler gibi tarihsel konular. Bu konuların yanı sıra, politik iktisat dersi, öğrencilere ekonomik olayları analiz etme ve yorumlama becerilerini kazandırmayı amaçladığı için, gerçek dünya olaylarına dayalı örnekler ve uygulamalar da içerebilir. Regenerate response


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders Tanıtımı
2 İktisat ile politikanın kesişimi.Sorunların Belirtilmesi
3 Temel Mikroekonomi ve Makro Ekonomi
4 Büyüme, Kalkınma, Modernleşme, Sanayileşmenin ve Finans Kapitalin Politik Ekonomisi
5 Tarihsel Kapitalizm ve Dünya Sistemin Kökleri
6 Krizlerin Politik Ekonomisi
7 Toplumsal hareketlerin politik ekonomisi
8 Ara Sınav
9 Kurumların Politik Ekonomisi
10 Toplumsal Hareketlerin Politik Ekonomisi: Göç, Azınlıklar, İklim Aktivizmi
11 Smith, Malthus, Ricardo, Marx, Schumpeter, Keynes ve Polanyi gibi kuramcılar doğrultusunda tarihsel süreçte ekonomi kuramları
12 Smith, Malthus, Ricardo, Marx, Schumpeter, Keynes ve Polanyi gibi kuramcılar doğrultusunda tarihsel süreçte ekonomi kuramları
13 Türkiye Ekonomisine Politik İktisat Perspektifi ile bakış (Osmanlıdan Cumhuriyete)
14 Türkiye Ekonomisine Politik İktisat Perspektifi ile bakış (1923-2023)
15 Politik Ekonomi: Ne öğrendik?
16 Final Sınavı

Acemoğlu, D. ve Laibson, D. (2020). Mikroekonomi.Beta Yayınevi. Acemoğlu, D. ve Laibson, D. (2020). Makroekonomi: Beta Yayınevi. Kocka, J. (2017). The short history of capitalism. Princeton University Press. Marx, K. (1867). Critique of political economy. Progress Publishers. Galbraith, J. K. (1996). Contemporary capitalism and social justice. Routledge. Pilling, G. (2016). Global crises. Routledge. Wallerstein, I. (2011). The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century (Vol. 1). University of California Press. Wallerstein, I. (2011). The modern world-system II: Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750 (Vol. 2). University of California Press. Wallerstein, I. (2011). The modern world-system III: The second era of great expansion of the capitalist world-economy, 1730s-1840s (Vol. 3). University of California Press. Erinç Yeldan, "Dünya Ekonomisinde Yeniden Yapılanma: Kriz, Gelişme, Kalkınma" (2012). İletişim Yayınları. Şenses, F. (2002). Kalkınma iktisadının düşüşü: Yeniden yapılanma sürecinde Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 2 2 4
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 1 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Okuma 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 2 5 5
ÖÇ 2 5 5 2 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 4 2 4 5
ÖÇ 4 5 5 5 4 5 3 4 4
ÖÇ 5 5 4 5 4 3
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek