GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303006042004 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere siyaset biliminin teorik ve pratik temellerini öğreterek siyaset bilimine genel bir giriş yapmaktır.


Dr. Öğr.Üyesi Betül Ünal


1 Ö.Ç.1. Siyaset kavramını tanımlama
2 Ö.Ç.2. İktidar, otorite, meşruiyet kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi çözümleyebilme yetisi kazandırma.
3 Ö.Ç.3. Siyasal sistem ve ideolojileri değerlendirebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Siyaset Bilimi dersi kapsamında öncelikle siyaset olgusunun teorik çerçevesi ele alınarak, siyaset, iktidar, otorite ve meşruiyet kavramları değerlendirilmekte ve devlet sorunsalına tarihsel arka plandan günümüze dek geçirdiği dönüşümler çerçevesinde yaklaşılmaktadır. Devletin ortaya çıkışı ve devlet hakkındaki teorilere de ders kapsamında yer verilmektedir. Siyaset Bilimine Giriş dersinde aktarılan konulardan bir diğeri siyasal ideolojiler ve sistemlerdir. İdeoloji kavramıyla birlikte çağdaş siyasal ideolojiler karakteristik özellikler bağlamında ders kapsamında incelenmekte, ayrıca genel olarak siyasal sistemler ve hükümet sistemleri üzerinde de ders çerçevesinde yoğunlaşılmakta, sistemler karşılaştırmalı bir perspektiften ele alınmaktadır. Siyaset bilimine Giriş dersinin temel ilgi alanlarından olan siyasetin toplumsal ve kurumsal boyutları incelenirken, siyasal kültür, siyasi partiler, seçim sistemleri,kamuoyu ve baskı grupları da ayrıntılı biçimde tarihsel,sosyolojik eksende aktarılmaktadır. Çağımızda öne çıkan başlıca siyasi dinamikler, modernleşmenin yaşadığı değişim ve dönüşüm çerçevesinde aynı ders kapsamında irdelenirken, din siyaset, kadın ve siyaset, siyaset ve çevre sorunsallarına da yer verilmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kavramsal olarak siyaset
3 Siyaset biliminin temel kapsamı ve amaçları
4 Politika bilimi açısından devlet
5 Siyasi iktidar: Otorite ve egemenlik
6 Siyasi iktidarın meşruluğu
7 Temel siyaset teorileri
8 Vize sınavı
9 Siyasi süreç
10 Sosyal sınıflar
11 Sosyal tabakalaşma ve siyasi iktidar
12 Kamuoyu
13 Siyasi partiler
14 Çıkar grupları
15 Baskı grupları
16 Final sınavı

•Öztekin, A. (2018), Siyaset Bilimine Giriş, SİYASAL KİTABEVİ .Mümtaz’er Türköne; Siyaset, Lotus Kitabevi, Ankara 2003. •Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün; Politikbilim, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2006. •Münci Kapani; Politika Bilimine Giriş, A.Ü.H.F. Yayınları, No:431, Ankara, 1978. •Ersin Kalaycıoğlu; Çağdaş Siyasal Bilim Teori Olgu ve Süreçler, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1984. •Ahmet Yücekök; Siyasetin Toplumsal Tabanı, A.Ü.S.B.F Yayınları, Ankara, 1987. •Cemil Oktay; Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Yayınları, İstanbul, 2003. •Leslie Lipson; Politika Biliminin Temel Sorunları, (çev.) Tuncer Karamustafaoğlu, Birlik Yayıncılık, Ankara, 1986. •Eddie J.Girdner; People-Power An Introduction to Politics, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1996. •Michael G.Roskin, Robert l.Cord, James A.Medeiros, Walter S.Jones; Political Science An Introduction, Prentice Hall, New Jersey, 2002.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 4 3 5 2
ÖÇ 2 3 2 4 4 5 2
ÖÇ 3 3 2 4 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek