GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301002452012 İKTİSAT TARİHİ Ders 2 3 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; köleci toplumdan kapitalist topluma kadar toplumsal ve iktisadi dönüşüm süreçlerini ve güncel iktisadi tartışmaları daha iyi takip edebilmeleri için iktisat tarihini en iyi şekilde anlamalarını sağlamaktır.


Prof. Dr. Alp Yücel Kaya


1 1- Toplumsal ve iktisadi dönüşüm süreçlerini kavrayabilme.
2 2- Ekonomik sistemleri kesintisiz birer süreç olarak değerlendirebilme.
3 3- Sosyal, siyasi, kültürel ve düşünsel değişim ile ekonomik değişim arasındaki karşılıklı etkileşimi analiz edebilme.
4 4- Güncel iktisadi ve tarihsel tartışmaların en iyi şekilde anlaşılması ve sentez edilebilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İktisat tarihinde temel kavramlar ve yeni perspektifler, Avrupa iktisat tarihi, Köleci toplum, Feodal toplum, Merkantilizm, proto-sanayileşme, Sanayi devrimi, Kapitalizm, emperyalizm, ekonomik krizler ve bunalımlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İktisat tarihinde temel kavramlara giriş
2 İktisat tarihi araştırmalarında yöntem sorunu 1
3 İktisat tarihi araştırmalarında yöntem sorunu 2
4 Antik Çağda köleci toplum
5 Feodal toplum
6 Akdeniz havzasında ticaret ve üretim
7 Ara Sınav
8 Merkantilist çağ
9 Tarımsal kapitalizm, ilk birikim
10 Sanayi devrimi, sermaye birikimi
11 Kapitalizm ve emperyalizm
12 20. yüzyılda ekonomik krizler ve bunalımlar
13 İktisat tarihini genel değerlendirme
14 İktisat tarihini genel değerlendirme
15 İktisat tarihini genel değerlendirme
16 Final Sınavı

• G.E.M de Ste. Croix, Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi, Yordam Kitap, 2014. • Marc Bloch, Feodal Toplum, Doğu Batı Yayınları, 2005. • Maurice Dobb, Kapitalizmin Gelişmesi Üzerine İncelemeler (çev. F. Akar), İstanbul: Belge Yayınları, 1992. • Fernand Braudel, Maddi Uygarlık Ekonomi ve Kapitalizm XV.-XVIII.Yüzyıllar, Ankara : İmge Kitabevi, 2004. • Edward Palmer Thompson, İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu (çev. Uygur Kocabaşoğlu), İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. • Eric J.Hobsbawm. Devrim çağı: 1789-1848, (çev. Jülide Ergüder ve Alaeddin Şenel), Ankara: V yayınları, 1989. • Eric J. Hobsbawm, Sermaye Çağı 1848-1875, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul : Dost kitabevi yayınları , 2003. • Eric J. Hobsbawm, İmparatorluk Çağı 1875-1914 (çev. Vedat Aslan), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003. • Ernest Mandel, “Kapitalizmin Tarihinde ‘Uzun Dalgalar’ ”, Dünya Kapitalizminin Bunalımı (derleyenler Nail Satılgan ve Sungur Savran), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1988. Robert C. Allen, Küresel Ekonomi Tarihi, Kısa Bir Giriş, İş Bankası Kültür Yayınları, 2022. Raj Patel ve Jason W. Moore, Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi, Kolektif Kitap, 2019. Prasannan Parthasarathi, Avrupa Zenginleşirken Asya Neden Yoksul Kaldı? Küresel Ekonomik Ayrışma 1600-1850, İş Bankası Kültür Yayınları, 2019. Henri Heller, Kapitalizmin Doğuşu, 21. Yüzyıldan Kapitalizme Bakış, Doruk Yayınları, 2017.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 10 2 20
Final Sınavı 20 2 40
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 2 2 3 5 5 3 3 2 1
ÖÇ 2 3 2 3 4 5 5 4 3 3 2 2
ÖÇ 3 3 2 4 5 5 5 4 5 2 2
ÖÇ 4 5 2 5 5 5 5 4 4 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek