GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008632012 TÜRKİYE EKONOMİSİ Ders 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin Türkiye ekonomisini tarihsel ve yapısal öğeleriyle bir bütünlük içerisinde incelemesini ve analiz etmesini sağlamaktır.


Dr. Özge Kozal


1 Türkiye’de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme.
2 Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme.
3 İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı'nın Ekonomik, Sosyal ve Kurumsal Dinamikleri, Türkiye İktisat Tarihinde önemli kırılma noktaları: 1923-1973, 1973, 2008, 2008-2022


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 19.yüzyılın sonu- 1923 Dönemi – Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet’e; Ekonomik yapı, milli iktisat anlayışı, devletin rolü, birinci dünya savaşında değişen dengeler, nüfusun yapısı, ekonomik kesimler arası ilişkilerin farklılaşması
2 1923-1929 Kuruluş Dönemi; Cumhuriyet’in ekonomik misakı- İktisat Kongresi, Lozan anlaşmasının ekonomik sonuçları, yerli tüccar ve sanayicilerin rolü, dünya ekonomik bunalımı, yasal ve kurumsal düzenlemeler
3 1929-1938 Devletçilik Dönemi; Devletin sanayi kesimindeki öncü rolü, ilk plan deneyimi, korumacı politikalar, kamu iktisadi teşebbüsleri
4 1938-1946 Savaş Dönemi; Dünyada değişen ekonomik ve siyasi koşullar, ekonomi politikalarının yeniden biçimlenmesi, sermaye kaynakları
5 1946-1960 Toplumsal Dönüşüm Dönemi; İki alt döneme ayrılarak incelenmektedir. 1. 1946-1953: çok partili hayata geçiş, dünya ekonomisinde Amerikan egemenliği, soğuk savaş koşulları, popülist politikalar, kırdan kente göç, nüfus artışı
6 Planlı Kalkınma Dönemi; Kalkınma planlarının nedenleri, nitelikleri ve amaçları, dünya ekonomisinden örnekler
7 1960-1970 Dönemi; Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler
8 Ara Sınav
9 1970-1980 Dönemi; Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler
10 1980’li yıllar: Ekonomi Politikasında Köklü Değişim Dönemi; Dışa açık büyüme stratejisinin nedenleri, kaynakları, 24 Ocak kararları, 1980-1983 dönemi uygulama sonuçları
11 1983-1990 Dönemi; Para politikaları, kamu kesiminde gelişmeler, dış ekonomik ilişkilerde değişim, sektörel farklılıkların ortaya çıkışı, uluslararası entegrasyon süreci, popülist politikalara geri dönüş
12 Gelişmenin Toplumsal Dinamikleri; Nüfus, eğitim, haberleşme, ulaşım, gelir dağılımı, dış ticaret ve yasal mevzuat değişiklikleri vb. gelişmelerin toplumsal dönüşüme etkileri, uluslararası rekabette yeni koşullar, enflasyon
13 1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,
14 1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,
15 2000'li Yıllar ve Türkiye Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye; Uzun dönemli gelişmenin dayanakları, uluslararası rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi, 21.yüzyılın ekonomik temelleri
16 Final Sınavı

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi kitabevi, İstanbul Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Kitabevi Bağımsız Sosyal Bilimciler Raporları:(http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org) Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul Ed. R. Funda BArbaros ve Erik Jan Zurcher, (2017, 2018, 2022, 2021, 2022). Modernizmin Yansımaları: 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990'lı Yıllarda Türkiye (6 cilt), Efil Yayınevi, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 11 2 22
Final Sınavı 21 2 42
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 9 3 27
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 1 5 4 3 5 1 2 4 4 4 2
ÖÇ 2 5 5 4 5 5 3 5 1 2 3 4 3 2
ÖÇ 3 3 5 2 5 5 3 5 1 3 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek