GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301003012017 ECONOMETRICS I Ders 3 5 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin, • temel ekonometrik teorileri, yöntemleri ve analiz araçlarını kavramasını, • ekonometrik paket programları (EViews, Stata vb. gibi) kullanılabilmesini ve • iktisadi bir olguyu temel ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanarak analiz edilebilmesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Özlem Önder, Prof. Dr. A. Nazif Çatık


1 Temel ekonometrik kavramları tanımlayabilme,
2 Temel düzeydeki ekonometrik problemleri çözebilme,
3 Temel ekonometrik tahmin yöntemlerini kullanabilme,
4 İktisadi konuları ekonometrik olarak formüle edebilme,

Birinci Öğretim


Yok


Öğrencinin, istatistik I ve İstatistik II derslerinden başarılı olması beklenmektedir.


Regresyon Analizi. Temel İstatistikî Kavramlara Genel Bir Bakış, İki Değişkenli Regresyon Analizi: Temel Kavramlar, EKK ve EKK’nın özellikleri, Normallik Varsayımı İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Testi, Fonksiyonel Yapıların Seçimi. Çoklu Regresyon Analizi: Tahminleme Problemi ve Çıkarsama Sorunu, Kukla Değişken Regresyon Modelleri. Çoklu Eşdoğrusallık, Çok Değişirlilik..Kendiyle İlgileşim. Ekonometrik Modelleme: Model Belirleme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri II. Temel İstatistikî Kavramlara Genel Bir Bakış i. Olasılık ve Rassal Değişkenler ii. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu iii. Olasılık Dağılımının Özellikleri iv. Önemli Olasılık Dağılımları v. Veri Kaynakları
2 Bazı istatistiksel kavramların gözden geçirilmesi
3 Giriş, regresyon analizinin doğası
4 En küçük kareler yöntemi
5 VI. Klasik Lineer Regresyon Modeli (CNLRM) i. Normallik Varsayımı ii. Normallik Varsayımı Altında EKK Tahmincilerinin Özellikleri iii. Maksimum Olabilirlik Yöntemi
6 VII. İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Testi i. Aralık Tahminlemesi ii. Güven Aralığı iii. Hipotez Testi
7 Regression modelinin fonksiyonel formları
8 Ara sınav
9 IX. Çoklu Regresyon Analizi: Tahminleme Problemi: i. Çoklu Regresyon Modellerinin Yorumlanması ii. Kısmı Regresyon Katsayılarının Yorumlanması
10 X. Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu i. Çoklu Regresyon modellerinde hipotez testi ii. F Testi iii. Chow Testi
11 XI. Kukla Değişken Regresyon Modelleri i. ANOVA Modeller ii. ANCOVA Modeller iii. Dummy Değişken
12 XII. Çoklu Eşdoğrusallık i. Tam çoklu doğrusallık durumunda EEK yöntemi ii. Eksik çoklu doğrusallık durumunda EKK yöntemi iii. Çoklu doğrusallığın yol açtığı sorunlar iv. Çoklu Doğrusallığın Varlığının Belirlenmesi v. Çözüm Yöntemleri
13 XIII. Çok Değişirlilik i. Çok değişirlilik durumunda EKK yöntemi ii. Çok değişirliliğin yol açtığı sorunlar iii. Çok değişirliliğin Belirlenmesi iv. Çözüm Yöntemleri
14 XIV. Kendiyle İlgileşim i. Kendi ile ilgileşim durumunda EKK yöntemi ii. Kendi ile ilgileşimin açtığı sorunlar iii. Kendi ile ilgileşimin belirlenmesi iv. Çözüm Yöntemleri
15 XV. Ekonometrik Modelleme: Model Belirleme i. Model Seçim Kriterleri ii. Model Belirleme Hataları iii. Model Belirleme Hatalarını Sonuçları iv. Model Belirleme Hatalarının Test edilmesi v. Ölçüm Hatası
16 Final Sınavı

Gujarati, D. N. and Porter, D. C. (2009), Basic Econometrics, 5th International Edition, McGraw-Hill. Tarı, R. (2010), Ekonometri, 6. Basım, Umut Yayınları. Wooldridge, J. M. (2005), Introductory Econometrics: A Modern Approach, 3th Edition, South-Western College Publishing. Chatterjee, S., and Hadi, A.S., (2006), Regression Analysis by Example, 4th Edition, Wiley-Interscience. Studenmund, A.H. (2005), Using Econometrics: A Practical Guide, 5th Edition, Addison-Wesley Series in Economics. Nlandu Mamingi (2005), Theoretical and Empirical Exercises in Econometrics, University of the West Indies Press. Heij, C., Boer, P., Franses, P. H., Kloek, T., and Van Dijk, H. K (2004), Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press. Ramanathan R. (2002), Introductory Econometrics with Applications, 5th Edition, Harcourt College Publishers. Maddala, G. S., (2001), Introduction to Econometrics, 3nd Edition, Wiley.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 1 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 7 28
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 2
ÖÇ 2 5 3 5
ÖÇ 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3
ÖÇ 4 2 3 4 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek