GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303007842012 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY Ders 3 6 7,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin ana amacı öğrencilerin Uluslararası Politik Ekonominin tarihini, entelektüel kaynaklarını, temel kavramlarını ve kuramsal yaklaşımlarını kavramalarını ve uluslararası politik ekonomi alanına giren konuları, sorunları ve gelişmeleri kavramsal ve kuramsal açıdan analiz edebilmelerini sağlamaktır. Uluslararası Politik Ekonomi çalışmalarında önde gelen kuramsal yaklaşımların tanınması, küresel politik ekonominin tarihsel gelişiminin kavranması, dünya ekonomisinde güncel gelişmelerin ve konuların (küresel finansın yükselişi, finansal krizler, yeni ekonomik güçlerin ortaya çıkışı ve yükselen piyasalar) araştırılması ve tartışılması, uluslararası politik ekonomi çalışmalarında güncel kavramsal tartışmaların (devlet-küreselleşme, bölgeselcilik-küreselcilik) incelenmesi bu dersin temel amaçları arasındadır.


Prof. Dr. Aslıhan Aykaç Yanardağ


1 Uluslararası Politik Ekonomi çalışmalarının tarihini, entelektüel kaynaklarını, temel kavramlarını ve kuramsal yaklaşımlarını kavrayabilmek;
2 Uluslararası politik ekonomiyi kavramsal ve kuramsal düşünebilmek ve analiz edebilmek; temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları uluslararası politik ekonominin güncel sorunlarını tanımlarken, önemli tarihsel ve güncel gelişmelerini ve konularını açıklarken ve analiz ederken kullanabilmek;
3 Uluslararası ilişkilerde siyaset ile ekonomi, devlet ile piyasa, devletler sistemi ile kapitalist sistem ve dünya ekonomisinde kamu otoritesi ile özel otorite arasındaki ilişkiyi kurabilmek ve çözümleyebilmek;
4 Çağdaş dünya ekonomisinin tarihsel gelişimini, temel yapılarını ve aktörlerini açıklayabilmek ve çözümleyebilmek; dünya ekonomisinde yapısal dönüşümlerin temel dinamiklerini ve sonuçlarını çözümleyebilmek;
5 Çağdaş uluslararası politik ekonomide önemli güncel gelişmeleri, sorunları ve başat eğilimleri saptayabilmek ve gösterebilmek; dünya ekonomisinde küreselleşme, bölgeselcilik, devlet, iktidar, bölüşüm ve yönetişim arasındaki bağıntıları kurabilmek;
6 Uluslararası politik ekonominin temel kuramsal çerçevelerine ve uluslararası politik ekonominin yaygın uygulamalarına eleştirel yaklaşabilmek; uluslararası politik ekonomide siyasal, toplumsal ve etik sorunları saptayabilmek, alternatif çözüm yollarını gösterebilmek ve sistematik tartışabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uluslararası Politik Ekonominin doğası, kapsamı, tarihsel ve entelektüel kaynakları; Uluslararası Politik Ekonominin temel kuramsal yaklaşımları: Merkantilizm/Realizm, Liberalizm, Marksizm; Uluslararası Politik Ekonomide temel kavramlar: devlet, piyasa, iktidar ve otorite; Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya ekonomisi; ‘Büyük Bunalım’ ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası ekonomik düzen; Bretton Woods sisteminin oluşumu; 1980’lerden 2000’li yıllara çağdaş küresel politik ekonomi; uluslararası ticaret rejimi; uluslararası para sistemi; küresel finansın yeniden yükselişi ve finansal küreselleşme; uluslararası finansal krizler; çağdaş dünya ekonomisinde bölgeler ve bölgeselcilik; devlet ve küreselleşme; yeni ekonomik güçlerin yükselişi ve yükselen piyasalar; çağdaş dünya ekonomisinde küresel yönetişim sorunu.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş Ders anlatımı, tartışma
2 Uluslararası Politik Ekonomiye Giriş Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 1 What Is International Political Economy?
3 Merkantilizm Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 3 Wealth and Power: The Mercantilist Perspective
4 Liberalizm Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 2 Laissez-Faire: The Economic Liberal Perspective
5 Marksizm Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 4 Economic Determinism and Exploitation: The Structuralist Perspective
6 Eleştirel Perspektifler Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 5 Alternative Perspectives on International Political Economy
7 Küresel Üretim Ağları Ders anlatımı Oatley, Bölüm 8 Multinational Corporations in the Global Economy; Oatley, Bölüm 9 The Politics of Multinational Corporations
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Uluslararası Ticaret Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 6 The Production and Trade Structure
10 Tatil (Ramazan Bayramı)
11 Uluslararası Para ve Finans Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 7 The International Monetary and Finance Structure; Balaam & Dillman, Bölüm 8 International Debt and Financial Crises
12 Geliştirme Sorunları Ders anlatımı Balaam & Dillman, Bölüm 11 The Development Conundrum: Choices Amidst Constraints
13 Küresel Eşitsizlik Ders anlatımı Oatley, Bölüm 15 Developing Countries and International Finance II: A Decade of Crises
14 Kriz ve Kapitalizmin Geleceği Ders anlatımı Oatley, Bölüm 16 Globalization: Consequences and Controversies
15 Sonuç ve gözden geçirme Ders anlatımı, tartışma
16 Final Sınavı Ders anlatımı

1. Balaam, David N. and Bradford Dillman (2014) Introduction to International Political Economy, 6th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2. Oatley, Thomas, International Political Economy, Pearson, 2012.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 6 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 6 48
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 200

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 5 5 3 1 4 3 5 3 1 4
ÖÇ 1 5 5 4 1 4 3 5 3 1 4
ÖÇ 2 5 5 4 1 4 3 5 3 1 4
ÖÇ 3 4 5 4 1 4 3 5 3 1 4
ÖÇ 4 4 5 4 1 4 3 5 3 1 4
ÖÇ 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek