GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ205 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Eğitimde ve psikolojide kullanılan ölçme araçlarının özelliklerini bilme, bu araçları geliştirme-uyarlama, uygulama ve sonuçlarının yorumlayabilme.1 Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki yeri ve önemi bilgisi
2 Ölçme ve Değerlendirme dersinde geçen temel kavramlar / terimler bilgisi.
3 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikleri kavrayabilme.
4 Test türlerini tanıyabilme.
5 Soru yazma ilkelerini tanıyabilme.
6 Test türlerine ve soru yazma ilkelerine uygun soru yazabilme
7 Ölçme aracı hazırlarken geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapabilme
8 Ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki öneminin farkında oluş
9 Dersin gerektirdiği öğrenme etkinliklerine dönüklük
10 Geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanmaya istekli oluş.
11 Eğitimde ve psikolojide kullanılan belli başlı ölçme araçlarını uygulayabilme
12 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler yapabilme ve yorumlayabilme.
13 Eğitimde ve psikolojide kullanılan belli başlı ölçme araçlarından elde edilen ölçme sonuçlarını yorumlayabilme.Yok


Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi Temel kavramlar Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler Eğitimde kullanılan ölçme araçları Performansa dayalı değerlendirme türleri Test türleri Test geliştirme Davranışların ölçülmesi ve soru yazma Değerlendirme ve not verme Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Eğitimde ölçme ve değerlendirmeye genel bir bakış
2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin yeri, önem
3 Temel Kavramlar: Değişken ve türleri, ölçek ve türler
4 Ölçme ve türleri, değerlendirme ve türler
5 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Güvenirlik
6 Bir ölçme aracında bulunması istenilen nitelikler: Geçerlik ve kullanışlılık
7 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Yazılı yoklama, sözlü sınavlar, kısa cevaplı testler
8 Ara sınav
9 Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri: Sınıflama gerektiren testler ve çoktan seçmeli testler.
10 Ödev, proje, portfolyo, performans, öz değerlendirme ve akran değerlendirme
11 Test türleri ve test geliştirme aşamaları
12 Davranışların ölçülmesine yönelik madde yazma. Değerlendirme ve not verme
13 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Madde istatistikleri ve madde seçimi
14 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Test istatistikleri.
15 Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler: Test istatistikleri
16 Final Sınavı

Anastasia, A. (1990). Psychological testing. Sixth edition. New York: Macmillan Publishing Company. Atılgan, H, Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Anı yayıncılık: Ankara. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM. De Fina, A. A. (1992). Portfolio assssment: geting started. New York: Scholastik Inc.. Demirel, Ö. (2003). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 5. Baskı. Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement. Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall Inc.. Ertürk, S. (1993). Eğitimde “Program” Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş., 7. Baskı. Johnston, B. (2004). Summative assessment of portfolios: an examination of different approaches to agreement over outcomes. Studies in Higher Education Vol. 29, No. 3. Kimeldorf, M. (1994). A teacher’s guide to creating portfolios: for success for school, work, and life. Minneapolis: Free Spirit Publishing Inc.. Osterlind, S. J. (1989). Constructing test item. Boston: Kluwer Academic Publihers. Özçelik, D. A. (1981). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları. Sönmez, V. (1999 ). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık. Tekin, H. (2000). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi. Turgut M.F. (1995). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Yargıcı Matbaası. Turgut M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçme Teknikleri. ÖSYM yayınları. Yıldırım, C. (1983). Eğitimde ölçme ve Değerlendirme. ÖSYM yayınları. Yılmaz, H. ve Sünbül A. M. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Mikro Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 5 3 15
Rapor Sunma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 10 60
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 10 60
Toplam İş Yükü (saat) 186

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 3
ÖÇ 10 3
ÖÇ 11 3
ÖÇ 12 3
ÖÇ 13 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek