GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB203 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrenme hakkında bilgilenmek, Öğrenme ve Öğretim yollarını öğrenmek, Öğrenme kavramlarını öğrenmek, Öğrenme zenginlikleri hakkında bilgilenmek, Düşünmeyi öğrenmek,Yaratıcılığı öğrenmek,eğitim yöntem ve tekniklerini öğrenmek.


Asst.Prof.Dr. Mustafa ENGÜR


1 Öğrenme hakkında temel kavramlara hakim olma
2 Davranış değişikliklerinin nasıl gerçekleştiğini kavrayabilme
3 Pekiştirme ve çeşitlerini gözlemleyebilme ve uygulayabilme


Yok


Yok


Öğrenme psikolojisi kuram ve araştırmalarının tarihsel ve güncel konulara ilişkin olarak incelenmesi; öğrenmenin temel ilkeleri ve bu ilkelerin insan davranışını değiştirmede nasıl kullanılabileceği; davranışsal problemleri çözmede öğrenme teori ve ilkelerinin kullanımı; genelleme, model alma, şartlanma, deneme ve yanılma, kavrayışsal öğrenme, edinim ve unutma, eğitim transferi ve davranış değiştirme gibi bazı konulardaki sorunlar ve uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma, ders konularının öğrencilere tanıtılması, dersin işleniş biçimine ilişkin açıklamaların yapılması, derste yararlanılabilecek kaynakların öğrencilere tanıtılması.
2 Öğrenme psikolojisine giriş; Bilginin doğası ve eğitimin amacı.
3 Öğrenme ve öğrenmeyi etkileyen faktörler; Düşünme ve öğrenme biçimleri.
4 Öğrenme kuramları-I: Öğrenmede davranışsal yaklaşımlar; Sosyal öğrenme kuramı.
5 Öğrenme kuramları-II: Gestalt ve insancıl yaklaşımlara göre öğrenme; Bilgiyi işleme modeli.
6 Öğrenme kuramları-III: Weiner’in nedensel çıkarsama kuramı; Gagne’nin öğrenme koşulu kuramı; Piaget, Ausubel ve Bruner’in öğrenme kuramları.
7 Öğrenme kuramları-IV: Carrol’un okulda öğrenme modeli; Slavin’in etkili öğretim modeli; Bloom’un okulda tam öğrenme modeli.
8 ARA SINAV
9 Öğretim yaklaşımları: Buluş yoluyla öğretim; İşbirlikçi öğretim; Sunuş yoluyla öğretim.
10 Öğretim yöntem ve teknikleri.
11 Öğretim etkinliklerini planlama; Aktif öğrenmeyi gerçekleştirmek, Sınıf yönetimi.
12 Eğitim ve çoklu zeka teorisi; Yaratıcılık.
13 Eğitimde kullanılan yeni yöntemlerden NLP (Nöro dilbilimsel programlama) uygulamaları.
14 Eğitimde yenilikler
15 Eğitimde yenilikler
16 final sınavı

1- Binnur YEŞİLYAPRAK (editör), Gelişim ve öğrenme psikolojisi, Pegem yayıncılık, 2003. 2- Ahmet SABAN, Öğrenme ve öğretme süreci, Nobel, 2002. 3- Hasan BACANLI, Gelişim ve öğrenme, Nobel, 2003. 4- Nermin ÇELEN, Öğrenme psikolojisi, İmge Kitabevi, 1999. 5- Yüksel ÖZDEN, Öğrenme ve öğretme, Pegem yayıncılık


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 5 4 20
Rapor Hazırlama 1 4 4
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 10 3 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 3 4 4
ÖÇ 2 4 3 4 5
ÖÇ 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek