GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001022020 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin genel amacı; Öğrencileri Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık nesiller yetiştirmektedir.


Öğr.Gör. Oktay ÇANAKLI


1 Avrupa Tarihindeki gelişmeler ve Osmanlı modernleşmesini
2 Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenlerini
3 I. Dünya Savaşı’nı
4 Türk Milli Mücadelesi’ni
5 Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesini daha iyi kavrayabilecektir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


*Avrupa Tarihi (Modernleşme) *Temel Kavramlar * Osmanlı Devletindeki Batılılaşma Hareketleri * Balkan Savaşları *Trablusgarp Savaşı *Balkan Savaşları * I. Dünya Savaşı *Milli Mücadele (Genelgeler, Kongreler, Cepheler)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin tarihçesi, dersin okutulmasının amacı ve dersle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılabının stratejisi
2 Avrupa tarihindeki gelişmeler ve Avrupa'daki Modernitenin ortaya çıkış süreci ve bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri
3 Osmanlı Devleti'nin Jeopolitik konumu ve Osmanlı Devleti'ndeki batılılaşma hareketleri ( XVIII.yüzyıl Lale Devri ve sonrası)
4 XIX.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi, askeri durumu ve bu dönemdeki batılılaşma hareketleri
5 Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik, Sosyalizm)I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet sürecinde Osmanlı Devleti
6 Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti (Savaşın çıkışı, Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil oluşu, cepheler ve savaşın sonu)
7 Ara Sınav
8 Mondros Mütarekesi, İşgaller ve İşgallere olan Tepkiler, Kuva-yı Milliye, Cemiyetler (Millî, Millî varlığa düşman ve azınlık cemiyetleri), Mondros Mütarekesinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın faaliyetleri ve Anadolu'ya geçmesi
9 Millî Mücadele için ilk adım ve Kongreler yoluyla teşkilatlanma ( Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum, Sivas Kongresi ve Batı Anadolu Kongreleri)
10 Amasya görüşmesi, Temsil heyetinin Ankara’ya gelişi, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın toplanması, Misak-ı Millî'nin kabulü ve İstanbul'un işgali
11 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Meclisin yapısı, çıkardığı yasalar ve faaliyetleri, Meclisin açılışına iç ve dış tepkiler
12 Milli Mücadele Dönemindeki Cepheler, Londra Konferansı, San Remo Konferansı, Sevr Anlaşması, ve bu dönemde imzalanan antlaşmalar.
13 Kuva-yı Milliye'nin tasfiyesi ve düzenli ordunun kuruluşu, Yunan genel taarruzu ve Batı Cephesi'ndeki savaşlar
14 Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlığı, Tekalif-i Milliye emirleri, Sakarya Savaşı ve sonrasındaki dış politika gelişmeleri (Türk-Rus, Türk-Afgan münasebetleri, Londra Konferansı, Ankara İtilafnamesi)
15 Büyük Taarruz ve Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan konferansı öncesindeki gelişmeler, Konferansı toplanması ve Barış anlaşmasının imzalanması
16 Final

1.Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi, 2010 2.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I ve II, Atatürk Araştırma Merkezi,2005 OKUMA TAVSİYESİ: 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk-Söylev, 4 cilt, TTK yayını, Ankara 2010. 2. Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk'ün El Yazıları, Prof. Dr. Afet İnan,2000 3.Atatürk Yolu, Turhan Feyzioğlu,, Ankara, 1987. 4.Niyazi BERKES, Türkiye'de Çağdaşlaşma 5.Yusuf Hikmet BAYUR, Türk İnkılabı Tarihi 6.Hasan Rıza SOYAK, Atatürk'ten HatıralarYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 11 2 22
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek