GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004032020 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME I Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Fizyoterapistlerin klinik çalışmaları sırasında sık karşılaştıkları nörolojik, pediatrik ve ampute vakalarda; bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmektir.


Doç Dr Serkan BAKIRHAN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vakayla ilgili öğrencilerin ve danışmanların hazırlığı, grup çalışması ile vakanın klinikte değerlendirilmesi, biopsikososyal modele dayalı problem listesinin oluşturulması ve kanıta dayalı verilerle oluşturulan tedavi yaklaşımlarının sınıf içi ortamda tartışmaya açılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Klinik problem çözmenin kavramsal boyutu
2 Biyopsikososyal model
3 Kanıta dayalı uygulama
4 Vakaların belirlenmesi ve gruplara bildirilmesi
5 Vakaların gruplar tarafından danışmanlar eşliğinde değerlendirilmesi
6 Sınıf içi ortamda vakaların değerlendirme sonuçlarının sunulması
7 Bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi
8 Ara Sınav
9 Kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerinin sunulması
10 Vakayı temel alan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının sunulması
11 Vakayla ilgili sınıf için tartışma ve oluşturulan klinik soruların belirlenmesi
12 Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi
13 İlgili literatür örneklerinin sunumu
14 Genel tartışma
15 FİNAL

Vakalarla ilişkili güncel literatür


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Sunma 1 40
Proje Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek