GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305045142016 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Eğitim bilimlerinde ve beden eğitimi ve spor öğretimi alanında ileri istatistik teknikleri ile analiz yapmak, yorumlamak ve anlamak


Doç. Dr. Olcay KİREMİTCİ


1 Eğitim istatistiği ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrama
2 İstatistikte kullanılan betimsel istatistikleri bilme
3 Betimsel analizleri uygun veride kullanma ve yorumlama
4 İstatistikte kullanılan ilişkisel istatistikleri bilme.
5 İlişkisel analizleri uygun veride kullanma ve yorumlama.
6 İstatistikte kullanılan karşılaştırmalı istatistikleri bilme.
7 Ölçme araçlarının geliştirilmesinde, kullanılacak güvenirlilik ve geçerlilik tekniklerini kavrama


Yok


Yok


Ölçek türleri ve değişkenler tanımlama, SPSS programı tanıtımı, değişken tanımlama ve veri girişi, betimsel istatistik analizi, normallik incelemesi, küçük örneklem t testleri (tek örneklem, bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem t testi), varyans analizi, iki yönlü varyans analizi, karışık varyans analizi ve Manova, korelasyon ve regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, parametrik olmayan testler, geçerlilik ve güvenirlik, faktör analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İstatistik ve temel kavramlar, ölçek türleri, hipotez, araştırma soruları
2 Betimsel istatistik, Normal dağılım ve standart puanlar
3 Çıkarımsal istatistik ve hipotez testi
4 Tek örneklem t-testi,
5 Bağımsız örneklem t testi, Bağımlı örneklem t testi
6 Vize sınavına hazırlık ve genel tekrar
7 Ara sınav
8 ANOVA, İki yönlü ANOVA
9 Korelasyon
10 Kanonik Korelasyon
11 Basit doğrusal regresyon
12 Çoklu regresyon
13 Ki-kare testi
14 Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test
15 LİSREL uygulamalarına geçiş
16 Final Sınavı

Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö.Ç., Köklü, N., (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem. Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 1 14
Tartışma 14 1 14
Soru-Yanıt 12 12 144
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 295

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2
ÖÇ 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 3 1 2 3
ÖÇ 3 2 3 3 2 2 4 4 1 2 1 3 2 2 2
ÖÇ 4 3 4 1 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2
ÖÇ 5 3 2 2 3 1 4 4 2 4 1 4 3 3 3
ÖÇ 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
ÖÇ 7 3 3 3 2 3 5 2 4 2 4 1 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek