GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035852010 Kalkınma İktisadı Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere, • Çok geniş kapsamlı bir çalışma alanı olan kalkınma ekonomisini tanıtmak, • Kalkınma konusunda bugüne kadar geliştirilmiş olan pek çok kuram, kavram ve politikaları öğrenmelerini sağlamak ve • Kalkınmakta olan ülkelerin karşılaştıkları temel sorunları tanıyarak, edindikleri kuramsal ve kavramsal altyapı yardımıyla, ekonomik kalkınma üzerine temel düzeyde, yaratıcı ve eleştirel analizler yapabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. A. Ayşen Kaya


1 1) Kalkınmanın nihai bir amaç ve süreç olarak ne anlama geldiğinin anlaşılması, değerlendirilmesi ve kalkınma sürecinin tarihi bir perspektif içinde anlaşılabilmesi
2 2) Kalkınma konusuna ilişkin geliştirilen farklı kuram, kavram ve politikaların paradigmatik bir bakış açısı altında değerlendirilebilmesi,
3 3) Kalkınmaya ilişkin temel sorunların, ekonomik büyüme, rekabet edebilirlik, yoksulluk, gelir dağılımı, sürdürülebilirlik, nüfus artışı vd, tanınması ve analiz edilebilmesi,
4 4) Kalkınmaya ilişkin geliştirilen politikaların tanınması ve değerlendirilmesi
5 5) Ülke örnekleri çalışmaları yardımıyla teorik analizin gerçek dünyadaki gelişmelerle ilişkilendirilmesi ve yorumlanması,
6 6) Kurumların ve devletin kalkınma sürecindeki rolünün tanımlanabilmesi ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde analiz edilmesi,
7 7) İktisat kuramları ve kavramlarının kalkınma ekonomisi kapsamında nasıl kullanılabileceğinin öğrenilmesi ve analiz edilebilmesi,
8 8) Kalkınma alnında çalışan önde gelen ulusal ve uluslar arası kurumların yayınlarının/verilerin takip edilmesi
9 9) Konu hakkında araştırma yapma ve sözlü olarak sunulabilmesi.


Yok


Yok


Kalkınma olgusunun tarihi gelişimi, kalkınmanın anlamı, kalkınmışlığın ölçülmesi ve kalkınma kriterleri, 1945 den günümüze kalkınma paradigmaları, ekonomik büyüme kuramları, geleneksel kalkınma kuramları, yapısalcılık ve kalkınma, neoliberal kalkınma yaklaşımı, insani kalkınma yaklaşımı, insani gelişmişlik endeksleri, yoksulluk ve gelir dağılımı, sürdürülebilir kalkınma, küreselleşme ve kalkınma, devletin rolü ve kurumlar, fordizm, bölgesel kalkınma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma – Dersin Gerekçesi ve Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri II. Kalkınma Ekonomisinin Konusu i. Kalkınmakta olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler sınıflaması ii. Kalkınma disiplinini hazırlayan nedenler, koşullar
2 III. Kalkınmanın Günümüzdeki Anlamı i. UNDP ve İnsani kalkınma Yaklaşımı ii. Insani Kalkınma Endeksleri
3 IV. Insani Kalkınma Yaklaşımı i. İnsani Kalkınma Raporları ii. Bin yıl kalkınma Hedefleri
4 V. Kalkınma Kuramlarına Paradigmatik yaklaşım i. Paradigma kavramı ve T. Khun ii. Paradigma Sistematiği iii. 1945 den günümüze gelişen farklı kalkınma paradigmaları (özet)
5 VI. İktisadi Büyüme Kuramları i. Sermaye Birikimi ve Büyüme ii. A. Smith ve Büyüme iii. Harrod Domar Modeli
6 VII. İktisadi Büyüme Kuramları (Devam) i. Solow Büyüme Modeli ii. Cobb-Douglas Üretim Fonsiyonu iii. Solow Modelinin “Asya Kaplanlarına” uygulaması
7 VIII. Yapısalcı Kalkınma Paradigması (1945-1975) i. 1950 lerde gelişmekte olan ülkelerin koşulları , özellikleri ii. Piyasa ve Devlet İkilemi iii. Ticaret Hadleri ve Singer -Prebish Tezi iv. Modernleşme Tezleri
8 Ara Sınav
9 IX. Dengeli ve Dengesiz Büyüme Kuramları i. Dengeli Kalkınma Kuramı: Rosenstetin Rodan “Büyük İtiş ” ii. ii.Dengesiz Büyüme Kuramı : A.O. Hirschman “geri ve ileri bağlantılar” iii. İthal İkameci Strateji ( Türkiye Örneği)
10 X. Yoksulluk ve Gelir Dağılımı i. Yoksulluğun ölçümü: Göreceli Yoksulluk ii. Mutlak Yoksulluk: Uluslararsı yoksulluk sınırı ölçümleri iii. Insani Yoksulluk Endeksi iv. Örnek Çalışma: Türkiye, gelir dağılımı ve yoksulluk
11 XI. Fordizm Üretim Sistemi: (Kapitalizmin Altın Yılları : 1945-1975) i. Mikro Düzenleme : Kitle tüketim malları üretimi ve kayan bant teknolojisi ii. Makro Düzenleme: Keynesyen Refah devleti iii. Uluslar arası Düzenleme: Bretton Woods Sistemi
12 XII. Neoliberal Kalkınma Paradigması i.Küreselleşme ii. Washington Uzlaşısı
13 XIII: İhracata dayalı kalkınma stratejisi i. Dışa dönük ve içe dönük kalkınma stratejileri ii. Örnek Çalışma: Türkiye, 24 Ocak Kararları
14 XIV. Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı ve Esnek Üretim Sistemi i. Bölgesel kalkınmanın motoru olarak yenilikler ii. Romer ve İçsel Büyüme Modeli iii. Sosyal sermaye kavramı
15 XV: Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı (devam) i. Bölgesel kalkınma Ajansları ii. Kümeler ve Bölgesel Kalkınma iii. Türkiye : Bölgesel Kalkınma Politikaları
16 Final Sınavı

• Todaro, M and S. Smith, Economic Development, (10th ed) , Pearson Education, USA, 2009 • Van den Berg, H., Economic Growth and Development, McGraw-Hill, Boston, 2001 • Ingham, B., Economics and Development, McGraw Hill, England, 1995 . Han E. ve Kaya, A. A., Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, 9. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2015. • Hunt, D., Economic Theories of Development: An Analysis of Competing Paradigms, Harvester Wheatsheat, NY, 1989. • Myrdal, G., An Approachto the Asian Drama, VintageBooks, 1970 . OECD, The Well-being of Nations The Role of Human and Social Capital, 2001. UN, Sustainable Development Goals, 2015-2030 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ • UNDP. Human Development Report 2009. Chapter 1: The state and progress of human development, www.undp.org. • UNDP. “Millenium Development Goals”. www.developmentgoald.org • David Lindauer and Lant Pritchett. “What’s the Big Idea? The Third generation of Policies for Economic Growth”. pp. 1-39 http://muse.jhu.edu/journals/economia/v003/3.1lindauer.html • World Bank, Well-being Measurement and Analysis Technical Notes, www.wider.unu.edu/publications/working-papers/.../rp2004-030.pdf • World Bank, Poverty Data: A supplement to World Development Indicators, http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/WDI08supplement1216.pdf . World Bank, World Development Indicators, 2017.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 2 2 4
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 25 2 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 2 50
Toplam İş Yükü (saat) 252

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 0 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 1 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 2 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 3 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 4 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 5 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 6 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 7 5 3 4 2 3 4 4
ÖÇ 8 5 3 5 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek