GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035302015 Biyorafineri Uygulamaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Uygulamalı bu ders ile lignoselülozik yapıdaki biyokütlenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca lignoselülozik biyorafineri sistemlerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları irdelenerek farklı biyokütle kaynaklarından termokimyasal, fizikokimyasal ve biyokimyasal dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. Mühendislik açısından önemli olarak görülen ön işlem süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sıvı yakıt, farklı kimyasallar ve biyomalzeme üretim yöntemleri öğretilecektir.


Yard. Doç. Dr. Melih Soner Çeliktaş


1 Biyorafinerilere ait deney tasarımı ve optimizasyon uygulamalarını öğrenilmesi
2 Lignoselülozik malzemenin ön işleminin öğrenilmesi
3 Biyorafinerilere ait hammadde, biyotemelli ürünler ile biyoyakıların öğrenilmesi
4 Biyorafineri sistemlerindeki proseslerin ve alt takım işlem basmaklarının uygulanıp anlaşılması
5 Biyorafineri teknolojisindeki uygulamaların öğrenilmesi


Yok


Yok


Biyorafineri Uygulamaları dersi, biyorafineri sistemlerindeki çalışmaların tasarlanıp optimize edilmesi ile bu sistemlerde kullanılan biyokütle materyallerini, lignoselülozik materyallerle çalışmayı, önişlem yapmayı, biyoreaktörleri, ardıl işlemleri, alt takım işlemlerini, biyoyakıt, kimyasal ve biyo-esaslı ürünlerin üretilme aşamalarını kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Laboratuvar güvenliği, deney düzenekleri
2 Hammadde seçimi ve literatür taraması
3 Design Expert ile deney tasarımı aşamaları
4 Selüloz, hemiselüloz ve lignin tayini
5 Protein tayini
6 İndirgen şeker analizi
7 Lignoselülozik materyaller için termal önişlem yöntemleri
8 Yarıyıl sınavı
9 Lignoselülozik materyaller için Kimyasal önişlem yöntemleri
10 Lignoselülozik materyaller için termokimyasal önişlem yöntemleri
11 Lignoselülozik materyaller için Biyolojik önişlem yöntemleri
12 Biyorafineri yaklaşımıyla ardıl işlemler-LHW yöntemi
13 Biyoyakıt ve kimyasalların üretimi - hidroliz
14 Biyoyakıt ve kimyasalların üretimi - enzimler aracılığı ile
15 Biyoyakıt ve kimyasalların üretimi - fermentasyon sonası
16 Yıl sonu sınavı

Yang, S.T., 2006. Bioprocessing for Value-Added Products from Renewable Resources New Technologies and Applications, Elsevier Science, 2006 Vertés, A.A., Qureshi, N., Blaschek, H.P., Yukawa, H. Biomass to Biofuels: Strategies for Global Industries, 2010. John Wiley & Sons, Ltd. Singh, V., Harvey, S.P. Sustainable Biotechnology Sources of Renewable Energy. 2010, Springer Dordrecht Heidelberg London New York. Klass, D.L., Biomass for Energy, Fuels and Chemicals. Academic press limited, 1998, London. Pandey, A., Biofuels, Alternatıve feedstocks and Conversıon processes. Elsevier, 2011, USA. Kamm, B., Gruber, P.R., Kamm, M. Biorefineries – Industrial Processes and Products, 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. Rutz, D., Janssen, R., Biofuel Technology Handbook. 2007. WIP Renewable Energies, Germany.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 4 4
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 4 56
Soru-Yanıt 14 3 42
Deney 8 4 32
Gözlem 8 2 16
Rapor Hazırlama 1 15 15
Rapor Sunma 1 4 4
Makale Yazma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 235

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 4 5 4 5 3 3
ÖÇ 2 3 4 4 3
ÖÇ 3 5 4 5 5 4 3
ÖÇ 4 4 5 5 5 4
ÖÇ 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek