GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201055872018 İmparatorluk Çağı'nda Küçük Asya'nın Romanizasyonu Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Roma’nın Küçük Asya üzerinde söz sahibi olmaya başladığı İsa’dan önce 2. yüzyıldan itibaren, özellikle Batı Anadolu kentlerinde yaşanan sosyal ve kültürel değişime ışık tutmak amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Pınar ÖZLEM AYTAÇLAR


1 Kültürel yapıyı oluşturan dinamikleri gözlemleyebilme
2 Alan ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme.
3 Uygulamada ve teorik çalışmada karşılaştığı sorunlara analitik yaklaşabilme
4 Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme
5 Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme
6 Epigrafi, Nümizmatik, Tarih ve Coğrafya gibi bilim alanlarının verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme.
7 Uzmanlık alanında, spesifik bir konu üzerinde sistemli bir çalışma programı oluşturabilme.
8 Alanında Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme ve kullanabilme, yeni ve güncel yayınları takip etme yetisini kazanma
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
10 Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Anadolu, özellikle Batı kesimleri, İsa’dan önce 190 yılındaki Magnesia savaşı ile birlikte Seleukos’ların egemenliğinden kurtulmuş ve Roma idaresine geçmiştir. Pergamon Krallığı’nın da 133 yılında 3. Attalos tarafından Roma’ya vesayet yoluyla bırakılması sonucunda Küçük Asya’da Roma egemenliği kendini iyice belli eder ve 129 yılında ilk eyalet olarak Asia eyaleti kurulur. Roma hakimiyeti ilk zamanlarda, yoğun vergi alımlarıyla Yunan kentlerini zora sokar. Ancak Augustus dönemiyle birlikte bir barış ve refah dönemi “Pax Augusta” başlar ve birkaç yüzyıl boyunca devam eder. Özellikle bu dönem içinde, yönetimlerinde, dil, din ve kültür alanlarında Roma hükümeti tarafından özgür bırakılmış kentlerin, yavaş yavaş gerek yönetimsel alanda, gerekse kültürel anlamda bazı değişimlere uğramış olduğu gözlemlenebilir. Bilim adamlarının “Romanizasyon” olarak tanımladığı bu etkinin Küçük Asya’yı nasıl ve ne ölçüde etkilemiş olduğunu, arkeolojik, tarihsel ve yazılı kanıtlar ışığında inceleme altına almak dersin içeriğini oluşturmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı ve Önemi
2 Romanizasyon’un tanımı, özellikleri, Yunan anakarası ve Küçük Asya ayrımı
3 Anadolu’da Roma egemenliği. Tarihsel arka plan.
4 Kuruluşundan itibaren Asia Eyaleti ve Romalılar
5 Romanizasyon, Bithynia Örneği
6 Romanizasyon, Lykia örneği
7 İmparator Kültü
8 Ara sınav
9 Dil, din ve kültürde Romalı etkiler
10 Şehirlerde Romanizasyon
11 Kırsal yerleşimlerde Romanizasyon
12 Roma ve Yunan arasındaki kültürel etkileşim
13 Pax Romana ve Küçük Asya şehirlerinde yaşam
14 Mimaride Romalı etkiler
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

Herodotos. Herodot Tarihi, İstanbul, 1973 (Çev. A. Erhat). Strabon, Coğrafya Anadolu , İstanbul, 1991, (Çev. A. Pekman) Vitruvius. Mimarlık Üzerine On Kitap, İstanbul, 1990,(S. Güven) Plutarkhos, Bioi Paralleloi, İstanbul 2006. Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul 2008. B. İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi 1, TTK Ankara 1997. Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul 1985. G. Ergin, Anadolu’da Roma Hakimiyeti, Direniş ve Düzen, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2013. D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton 1950. J.L. Ferray, Philhellenisme et imperealisme, Roma 1988. Articles: B. Welles, The Romanisation of Greek East”, Bulletin of American Greek Society of Papyrologists 2 (1965), 75 vd. Ch. Marek, “Hellenization and Romanization in Northern Anatolia: an overview”, Symposium of Mithridates VI and the Pontic Kingdom, Aarhus, Danimarka, 2007. P. Özlem-Aytaçlar, “Küçük Asya’nın Romanizasyonu”, Doğu-Batı 49, Romalılar I, 2009, 286-96. M. Adak, “Lykia ve Roma”, şurada: S. Şahin- M. Adak, Lykia İncelemeleri I, İstanbul 2002: 129-136. F. Dönmez-Öztürk, “Lykia örneğinde Romalılaştırma ve Romalılaşma”, Doğu-Batı 49, Romalılar I, 2009, 277-86. S. R. F. Price, Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor, Cambridge 1984.P.A. Brunt, “The Romanization of the Local Ruling Classes in the Roman Empire”, şurada: Assimilation et resistance a la culture Greco-romaine dans le monde ancient: Travaux du VIe Congres International d’Etudes Classiques, ed. D. M. Pippidi, 161-73. Bucharest ve Paris: “Les Belles Lettres”, 1976.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 27 27
Tartışma 1 30 30
Proje Hazırlama 1 30 30
Seminer 1 30 30
Okuma 1 30 30
Performans 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 1 3
ÖÇ 2 2 3
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 2 3 2
ÖÇ 5 3 2
ÖÇ 6 2 2 2
ÖÇ 7 3 2 4 3 2
ÖÇ 8 3 2 3
ÖÇ 9 2 4 3
ÖÇ 10 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek