GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201445442015 Türk Dilinin Şekil Bilgisi Tarihi Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Türk dilinin şekil özellikleri belirlemek ve yapısında başlangıçtan bugüne kadar görülen değişme ve gelişmeleri izleyebilmektir.


Doç. Dr. Özkan Öztekten


1 Türkçede kelime gruplarının yapısını ve türlerinin açıklayabilme
2 Türkçede ekle söz dizimi arasındaki bağlantıları kavrayabilme
3 Türkçede cümle konusunu kavrayabilme
4 Türkçede cümle ve kelime grupları konularıyla ilgili çözümlemeler yapabilmeYok


Türkçenin en eski yazılı belgelerinden başlayarak bugün, geniş bir alanda yayılmış olan çağdaş Türk yazı dillerinin morfemlerini incelemek bu dersin temel içeriğini oluşturacaktır. Sözlerin asıl morfemleri ve bağlı morfemleri ayrı ayrı değerlendirilecek ve gerek köklerde gerekse eklerde meydana gelen işlevsel değişiklikler metinler üzerinden takip edilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tarihî Türkçede morfo-sentaktik ilişkiler, cümle ögelerinin ekler yardımıyla tanımlanması
2 Kelime grupları ve özellikleri
3 İsim kökenli kelime gruplarının tarih ve çağdaş incelenmesi
4 Fiil kökenli kelime gruplarının tarihî ve çağdaş karşılaştırılması
5 Türkçede birleşik fiiller
6 İsimlerle kurulan birleşik fiiller
7 Fiillerle kurulan birleşik fiiller ve iktidarî fiil konularının tarihî ve çağdaş incelemesi
8 Ara Sınav
9 Türkçede cümlenin özellikleri ve oluşma şartları
10 Cümlenin ögeleri ve özellikleri, tarihî ve çağdaş karşılaştırması
11 İsim cümlesi ve fiil cümlesi, tarihî ve çağdaş Türkçede ana yardımcı fiil
12 Basit ve birleşik cümle, birleşik cümlenin türleri, cümle türlerinin tarihî ve çağdaş durumları
13 Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalar
14 Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalar
15 Cümle ögeleri ve kelime grupları ile ilgili uygulamalar
16 Final Sınavı

1. Günay Karaağaç, (2012), Türkçenin Dil Bilgisi, Akçağ Yay., Ankara. 2. Muharrem Ergin, (2002), Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul. 3. Anne Marie von Gabain (1995) Eski Türkçenin Grameri (Çev.: Mehmet Akalın), TDK Yay., Ankara. 4. Marcel Erdal (2004), A Grammar of Old Turkic, Brill Leiden, Boston. 5. Türk Lehçeleri Grameri (2007), (Editör: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun) Akçağ Yay., Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 5 5 25
Ev Ödevi 9 3 27
Toplam İş Yükü (saat) 179

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4 5 4 5
ÖÇ 2 4 5 4 5
ÖÇ 3 4 5 4 5
ÖÇ 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek