GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036232021 Altay Türkçesi II: Metin İncelemeleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı, Güney Batı Sibirya’da yaşayan Altay Türklerinin dilinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini, Altaycaya has gramer özelliklerini ve diğer lehçelerle benzeşen ve farklılaşan yönlerini öğrenciye kavratmak; öğrenciyi Altayca metinleri okuyup anlayabilir düzeye getirmektir.


Assist. Prof. Ferah Türker


1 Ana hatlarıyla Altay Cumhuriyeti, Altaylıların tarihi ve kültürü hakkında genel bilgi edinilmesi
2 Altaycanın tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile arasındaki bağı kavrayabilme.
3 Altayca metinleri okuyup anlayabilme
4 Altaycayla yazılmış metinleri fonetik, morfolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma
5 Ulaştığı Altayca kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Altaycanın tarihi, kültürü ve coğrafyası. Altaycanın tarihi ve tarihi Türk şiveleriyle ilişkisi Altaycanın fonetiği Altaycanın morfolojisi Altaycanın metin incelemesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersle, dersin işlenişiyle ve kaynaklarla ilgi bilgilendirme.
2 Altayca yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
3 Altayca yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
4 Altayca yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
5 Altay basınından (gazetelerinden) metin örnekleri ve bunların incelenmesi
6 Altay basınından (gazetelerinden) metin örnekleri ve bunların incelenmesi
7 Altay basınından (gazetelerinden) metin örnekleri ve bunların incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Altay edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesi
10 Altay edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesi
11 Altay edebiyatının ünlü simaların ve eserlerinin tanıtımı, bazı edebi örneklerin dil açısından değerlendirilmesi
12 Altayca konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesi
13 Altayca konuşma örneklerinin dinlenmesi ve bunların değerlendirilmesi
14 Bir Altaylı ile karşılaştıklarında onunla iletişim kurabilecek düzeyde bazı konuşma kalıplarının ezberlenmesi.
15 Altayca konuşma pratik çalışmaları
16 Final Sınavı

1. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354. 2. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri, I. Kitap: Fonetik, İstanbul 1949. 3. Gülsüm Killi Yılmaz, Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Yüksek Lisans Tezi, 518 s. 4. Ahmet Caferoğlu, “Sibirya Türkleri”, Türk Kültürü, II, 24, 1964. 5. Saadet Çağatay, Altay Türkleri ve Dilleri, Türk Lehçeleri Örnekleri II: Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları: 214, s.181-188, Ankara. 6. N. P. Dırenkova, Grammatika oyrotskogo yazıka, Akademiya nauk SSSR, İnstitut yazıka i pis’mennosti narodov, SSSR, İzdatel’stvo akademii nauk SSSR, Moskva-Leningrad 1940.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek