GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205015392021 Göçmen Folkloru I (İnanmalar ve Uygulamalar) Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek LisansBu dersin amacı öğrencilere göçmen grup ve toplumlar arasında oluşan folklorun şekil ve türleri, yapı ve içeriği, yaratım, iletim ve işlevsel özelliklerini araştırmalarını, folklorun tarihsel ve kültürel süreçteki değişim ve dönüşümlerini daha iyi anlamalarını sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Baysal


1 Göçmen folklorunun şekil ve türlerini, yapı ve içeriğini, yaratım, iletim ve işlevsel özelliklerini daha iyi anlayabilirler.
2 Öğrenciler küresel bir gerçeklik olan göç ve bunun sonucunda oluşan göçmen folklorunu metodik ve sistematik bir şekilde araştırabilirler.
3 Folklorun değişim ve dönüşümündeki çeşitli dinamikleri daha iyi kavrayabilirler.
4 Göçmen toplumlar arasındaki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayabilirler.

Birinci Öğretim


Türkçe


Yok


Bu derste göç ve göç olgusunun tarihsel geçmişi ve gelişimi, neden ve sonuçları, göçmen grup ve toplumların karşılaştığı sosyo-politik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel problemler, göçmen toplumların milli ve kültürel kimliklerini koruma mücadelesi ve bu süreçte oluşturulan göçmen folklorunun şekil ve yapı özellikleri, işlevleri, dönüşüm ve gelişimleri, yapay ortamları, göçmen topluluklardaki sosyal ilişkiler ve sorunları çözümü gibi konular işlenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Göç olgusu ve göçün tarihi
2 Türk tarihinde yaşanan göçler
3 Göçe yol açan sebepler
4 Göçmen yerleşim birimleri
5 Göç ve folklor
6 Göçmen folklorunun özellikleri
7 Göçmen folklorunun şekil ve türleri
8 Ara Sınav
9 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: Halk edebiyatı
10 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: Mutfak kültürü
11 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: Örf-adetler
12 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: Halk Müziği ve Türküler
13 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: İnanç ve ritüeller
14 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: Halk hekimliği
15 Göçmen folklorunun şekil ve türleri: Halk sanatı
16 Final

1. Khazanov, Anatoly M. (2015), Göçebe ve Dış Dünya, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2. Kottak, Conrad Phillip ( 2002). Antropoloji, Ankara: Ütopya 3. GÜVENÇ, Bozkurt (1976), Sosyal Kültürel Değişme, 1. Baskı, Ankara: Gündoğan Yay. 4. Akkayan, T. (1979). Göç ve Değişme. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 5. ALUND, Aleksandra (1996), “Ethnicity, Identity and Belonging”, Editörler: GUSTAVSA Sverker ve Leif Lewin, The Future of Naiton State, Essay on Cultural Pluralism and Political Integration, Routledge 2 Park Suquare Milton Park, Abingdon. 6. CASTLES, Miller ve Mark J. MILLER (2008), Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, ÇYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 1 2 2
Seminer 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek