GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015852019 Folklor ve Kadın Çalışmaları Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek LisansBu dersin amacı folklor ve kadın araştırmaları ilişkisini kurmak ve kadınların folkloru aktarım ortamları ile kadın folkloruna ait yaratmaları tanıyarak kadının folklordaki işlevini değerlendirmektir


Doç..Dr. Pınar FEDAKAR


1 Folklor ve kadın araştırmaları ilişkisini kurabilmek
2 Kültür taşıyıcı ve aktarıcısı olarak kadınların cinsiyete bağlı rolleri ile kültürel ve toplumsal yapıdaki işlevlerini tanımak
3 Folklor türlerinde kadının yaratıcı ve aktarıcı olarak konumunu değerlendirebilmek
4 Türk kültüründe aile ve kadının rol ve konumunu kavramak

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders kapsamında kadının folklordaki rolü ve işlevi tartışılmaktadır. Kadın çalışmaları ve folklor ilişkisi kurularak, Halk bilimi çalışmalarında kadın çalışmalarının yeri değerlendirilir. Cinsiyet ve kültür ilişkisine ait temel kavramlar ve yaklaşımlar kavranarak, Türk toplumunda ve aile sisteminde kadının yeri, sözlü kültür ürünlerinde yaratıcı ve aktarıcı olarak işlevleri ve etkisi ile inanç ve ritüeller kadın çalışmaları kapsamında değerlendirilir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Kültür ve kadın ilişkisi
2 Kültür taşıyıcısı olarak kadın
3 Dünyada ve Türkiye’de Kadın Folkloru Araştırmaları
4 Türk kültüründe aile sistemi ve kadın
5 Türk mitolojinde kadın ve anne
6 Halk Bilimi kuram ve yöntemleri ve kadın çalışmaları
7 Saha araştırması ve kadın kimliği
8 Ara sınav
9 Sözlü anlatmaların kadın kahramanları
10 Sözlü kültür ürünlerinin kadın icracıları
11 Geçiş törenlerinde ve ritüellerde kadının rolü ve işlevi
12 Yemek kültürü ve kadın
13 Doğa, halk hekimliği ve kadın
14 Geleneksel meslekler, El sanatları ve kadın usta-çıraklar
15 Tören, şölen ve kutlamalarda kadın olmak
16 Final sınavı

Akbulut Güngör, Elif. (2018). Ordu Türkülerinde Kadın Tipleri. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksoy, H. (2016). “Kız Darıyka Destanında Kahramanlık Algısı ve Kadın Tipler.” Türk Dünyasında Kadın Algısı. Manisa: Celala Bayar Üniversitesi Yayınları. Akyüz, Ç. (2010). “Manas Destanı’nda Alp Kadın Tipi.” Mukaddime, S. 1: 169-180. Bars, M. E. (2008). “Köroğlu Destanı’nda At, Kadın, Silah.” Turkish Studies, C. 3, S. 2: 164-178. Bayat, F. (2010). “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Şamanlar.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 13: 44-51 Bayat, F. (2012). Türk Kültüründe Kadın Şaman, İstanbul: Ötüken Neşriyat Campbell, C. A. (2006). Heroes And Heroines: A Feminist Analysis Of Female Child Protagonists in The Epic Fantasies Of George Macdonald, C.S. Lewis, And Philip Pullman, (Yüksek Lisans Tezi), Vancouer: B.A., Tufts University. Büyükokutan, Aslı. (2011). Muğla Yöresi Kadın Merkezli Geleneksel Uygulamalarla Bu Uygulamalara Bağlı Sözlü Ürünlerin İşlevleri Üzerine Bir Araştırma. (Doktora Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bil. Enst. Campbell, J. (2010). Mitolojinin Gücü, Çev. Z. Yaman, 2. Baskı, İstanbul: Mediacat Yayıncılık. Caro, Frank. (1983). Women and Folklore: a Bibliographic Survey. Greenwood Press. Chirli, N. (2008). “Şor Kahramanlık Destanlarında Kadın Tipi.” Turkish Studies, C. 3, S. 7: 292-305. Davletov, T. (2005). Destanlaşan Kadın Kahraman: Huban Arığ, Ankara: Yurt Kitap Yayın. Demirgül, F. (Temmuz, 2018). “Çadırdan Saraya Türk Mutfağı” Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:3 No:1 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/502057 Ekici, M. (1999). "Anadolu Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler." Milli Folklor, S. 44: 10-17. Ekici, M. (2000). "Dede Korkut Kitabında Kadın Tipleri." Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri (19-21 Ekim 1999, Ankara), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları: 123-138. Ekici, M. (2001a). "The Birth of Hero in Turkic Epics." Milli Folklor, S. 49: 16-26. Ekici, Metin. Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. (2007). Ankara: Geleneksel. Ersoy, R. (2007). “Kadın Kamlar’dan Göçerevli Türkmenler’de ‘Ebelik’ Kurumu’na Dönüşüm.” Türkbilig Türkoloji Araştırmaları, S. 13: 60-71. Farrer, Claire R. (1986). Women and Folklore: Images and Genres. Waveland Pr Inc. Fedakar P., (2017). "Cennet Nerede? Türk Sözlü Kültür Ürünlerinde Anne", Anne Sütü ve Emzirme, E. Ceber, E. Akçiçek, A. B. Ekşioğlu, Ed., Vize, Ankara, ss.2-22. Fedakar, P. (2014). “Besleyen mi, Öldüren mi: Türk Mitik Tasavvurunda Anne Arketipinin Antropomorfik Görünümleri”. Millî Folklor, Yıl 26, Sayı 103 Fedakar, P. (2016). "Türk Boylarının Destanlarında Kadın Başkahramanlar", Ege Üniversitesi, İzmir. Fedakar, P.; Derdiçok, N.S. (2016). "Meslek Folkloru Bağlamında Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.95-106. Franco, Z. E., Blau, K., & Zimbardo, P. G. (2011). “Heroism: A Conceptual Analysis and Differentiation Between Heroic Action and Altruism.” Review of General Psychology, C. 15, S. 2: 99-113. Gottschall, J. (2005). “The Heroine with a Thousand Faces: Universal Trends in the Characterization of Female Folk Tale Protagonists Günay, U. (1998). Manas Destanı'ndaki Kadın Adları ile İlgili Bir Deneme. Folkloristik Prof. Dr. Dursun Yıldırım Armağanı. Ankara: 49-61. Garnet, Lucy M.J. (2009). Türkiye'nin Kadınları ve Folklorik Özellikleri. İstanbul: Oğlak. İnayet, A.; Öger, A. (2009). “Uygur Türklerinin Mitolojik, Dini ve Tarihi Kadın Kahramanları Üzerine.” Turkish Studies, C. IV, S. 3: 1183-1198. Karakalpak Destanları Kırk Kız Destanı, Metin-Aktarma. (2007). Haz. C. V. Uygur, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kim, M. K. (2013). “The Changing Faces of Heroines: Korean Women in Folklore.” Memory Studies, C. 6, S. 2: 218–231. Kinsella, E. L.; Ritchie, T. D.; Igou, E. R. (Ocak 2015). “Zeroing in on Heroes: A Prototype Analysis of Hero Features.” Journal of Personality and Social Psychology, C. 108, S. 1: 114-127. McCall, J. D. (2011). Woman or Warrior? How Believable Feminism Shapes Warrior Women, (Elektronik doktora tezi). Las Vegas, Nevada: (UNLV) University Libraries, University of Nevada, Las Vegas http://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1954&context=thesesdissertations. Neumann, Erich. (1991). The Great Mother. Princeton University Press. Ortner, S. B. (1974). “Is female to male as nature is to culture?” Woman, culture, and society. Ed. M. Z. Rosaldo, L. Lamphere, Stanford, CA: Stanford University Press: 68-87 Smirnov, O.; Arrow, H.; Kennett, D.; Orbell, J. (2007). “Ancestral War and the Evolutionary Origins of ‘Heroism.’” Journal of Politics, C.1, S. 14: 927-940 Ögel, Bahaeddin. (1978). Türk Kültür Tarihine Giriş, Cilt: 4, Ankara Kültür Bakanlığı Yay. Ölçer Özünel, E. (2006). Masal Mekanında Kadın Olmak, Masallarda Toplumsal Cinsiyet ve Mekan İlişkisi, Ankara: Geleneksel Yayıncılık. Radner, Joan Newlon. (1993). Feminist Messages: Coding in Women's Folk Culture. University of Illinois Press. Religion, Food and Eating in North America. (2014). Ed. Zeller, B., Dallam, M. Neilson, R., Rubel, N. L., Finch, M. Columbia University Press. https://issuu.com/columbiaup/docs/zeller-religion-excerpt Şahin, H. İ. (2012). “Türkmenistan Sahası Köroğlu Anlatmalarında Kadın Tipler.” Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu Bildirileri, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları: 563-572. Şahin, H. İ. (Bahar 2012). “Türk Destanlarında Aile Algısı Üzerine Bir Deneme.” Karadeniz Araştırmaları, S. 33: 117‐138. Talianova-Eren, Mariia. (2017). “Rus ve Türk Folklorunda Kadın Figürü” İdil, Cilt 6, Sayı 36, Volume 6, Issue 36. Yolcu, M. Ali. (2017). Kadın Folkloru Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar. Konya: Kömen.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 1 14
Tartışma 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 2 2
Rapor Sunma 1 6 6
Makale Kritik Etme 14 1 14
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
Okuma 16 4 64
Rapor 4 1 4
Toplam İş Yükü (saat) 228

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 4 5 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek