GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015982019 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Öğrencilerin dünyada ve ülkemizde kadın sağlığının durumunu, toplumsal cinsiyet rollerinin yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı üzerindeki etkisini kavramasını ve kadın sağlığını geliştirmek için kadının güçlendirilmesini sağlayacak öneriler geliştirmelerini sağlamaktır.


Prof.Dr.Aynur UYSAL TORAMAN


1 Bu dersin sonunda öğrenci, 1) Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığının düzeyini karşılaştırır.
2 Toplumsal cinsiyet rollerinin kadının sağlığına olan etkilerini açıklar.
3 Yaşam dönemlerine göre kadının önemli sağlık sorunlarını açıklar ve toplumsal cinsiyet ilişkisini kurar.
4 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yapılan ulusal ve uluslararası düzenlemelerin kadın sağlığı üzerindeki etkilerini tartışır.
5 Temel sağlık hizmetleri politikalarını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla analiz eder.
6 İnsani gelişmişlik ile toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisini kurar.
7 Kadın sağlığının iyileştirilmesi ve kadının güçlendirilmesi konusunda öneriler geliştirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Dünyada ve ülkemizde sosyal ve sağlık göstergeleri ile kadının durumu - Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilişkisi - Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik gerçekleşen ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve kadın sağlığına yansımaları - İnsani gelişmişlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisi - Kadınların temel sağlık hizmetlerine ulaşması ve kadın merkezli sağlık politikaları geliştirme


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiye’de kadının durumu
2 Toplumsal cinsiyet eşitliği
3 İntrauterin yaşam ve bebeklik dönemi sağlık riskleri ve toplumsal cinsiyet ilişkisi
4 Ergenlik dönemi sağlığı riskleri toplumsal cinsiyet ilişkisi
5 Erişkinlik dönemi kadın sağlığı riskleri toplumsal cinsiyet ilişkisi
6 Çalışma yaşamı ve kadın sağlığı
7 Menapoz ve menapoz sonrası sağlık riskleri toplumsal cinsiyet ilişkisi
8 Ara Sınav
9 Yaşlılık dönemi kadın sağlığı riskleri toplumsal cinsiyet ilişkisi
10 Olağanüstü durumlarda kadın sağlığı riskleri toplumsal cinsiyet ilişkisi
11 Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada ulusal ve uluslararası düzenlemeler
12 İnsani gelişmişlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilişkisi
13 Sağlığı politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bakış
14 Temel sağlık hizmetleri planlamasında ve sunumunda kadın
15 Sosyal ve kültürel çerçevede kadının güçlendirilmesi/güçlenmesi ve kadın sağlığı

1.1. Akın, A., & Bahar Özvarış , Ş. (2012). Toplumsal Cinsiyet (Gender) Kavramı ve Sağlığa Etkileri. Ç. Güler, & L. Akın içinde, Halk Sağlığı Temel Bilgiler (s. 220-233). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2. Akın, A., & Demirel, S. (2003). Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 3. Kağıtçıbaşı, Ç., & Kansu, A. (1976). Cinsiyet Rollerinin Sosyalleşmesi ve Aile Dinamiği; Kuşaklar Arası Bir Karşılaştırma. Boğaziçi Üniversitesi Dergisi(4-5), 35-48. 4. Esplen E. Engaging Men in Gender Equality: Positive Strategies and Approaches Overview and Annotated Bibliography, Institute of Development Studies University of Sussex. BRIDGE (development- gender); 2006. p.1-16., 5. Leslie J, Ciemins E, Essama SB. Female nutritional status across the life-span in sub-Saharan Africa: Prevalence patterns. Food and Nutrition Bulletin 1997;18(1):20-43. 6. Newman, Louise K. Sex, Gender and Culture:Issues in the Definition, Assesment and Treatment of Gender Identity Disorder, Clinical Child Psychology and Psychiatry 2002;7:358-67. 7. Şimşek H. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi: Türkiye Örneği,DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi 201125(2):119-26. 8. Özvarış Bahar Ş. (2015). Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Yaşamı ve Kadın Sağlığı, Mesleksel Sağlık ve güvenlik Dergisi, 37-43. 9. UNDP, İnsani Gelişme Endeksi ve Endikatörleri: 2018 İstatistik Güncellemesi,Erişim :http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/_nsani-geli_me-endeksleri-ve-goestergeleri--2018-statistiksel-gue.html 10. Uysal Toraman A. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve Üreme Sağlığında Erkeklerin Rolü, Turkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics 2018;4(1):27-34 11. World Health Organization. “Gender and Health”, Technical Paper, World Health Organization publication-Geneva, Switzerland, 1998.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Rapor Hazırlama 3 4 12
Seminer 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 3 3
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 181

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 5 3
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 5 3 4 4
ÖÇ 5 4 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek