GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9207015852020 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı kadın ve toplumsal cinsiyete ilişkin kavram ve kuramları öğrenerek sosyal yaşamda farkındalık oluşturmaktır.


Doç. Dr. Gülgün Meşe


1 Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları öğrenir, kavrar.
2 Cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki farkı ayırt eder.
3 Heteroseksüel ve heteronormatif olmayan cinsel yönelimlere yönelik önyargıları tanır, bunlara eleştirel bakar.
4 Toplumsal cinsiyete ilişkin temel metodolojik perspektifler ve teorik yaklaşımları değerlendirir.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu derste sosyal psikolojik perspektifte toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik ile ilgili teorik tartışmalar yer alır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Psikoloji
3 Toplumsal Cinsiyet Nedir?
4 Toplumsal Cinsiyete İlişkin Kuramlar
5 Psikanalitik Kuram
6 Biyolojik Açıklamalar
7 Sosyal Öğrenme Kuramı (Bandura)
8 Toplumsal Cinsiyet Şeması (S. Bem)
9 Cinsiyet Stereotipleri ve Önyargılar
10 Cinsiyet Ayrımcılığı
11 Vize
12 Homofobi, Ayrımcılık ve Dışlanma
13 Cinsiyet Rolleri, Annelik, Eşlik, Sevgililik
14 Kitle İletişim Araçlarında Cinsiyet Rolleri
15 Cinsiyet Rollerinin Sonuçları
16 Final sınavı

 Eagly, A.H., Beal, A.E., & Sternberg, R.J. (2004). The Psychology of Gender. 2nd Edition. NY: Guilford Press  Crawford, M. & Unger, R. (2004). Women and Gender. 4th Editin. NY: McGraw Hill.  Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet, Sistem Yayıncılık, İstanbul.  Durakbaşa, A. (1998). Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve “Münevver Erkekler”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.  Foucault, Michel, (1993). Cinselligin Tarihi 1, Çev : Hülya Tufan, Afa Yayınları, İSTANBUL, Keller, E. F. (2007).  Toplumsal Cinsiyet ve Bilim, Çeviren, Ferit Burak Aydar, Metis Yayıncılık, İstanbul.  Mengü, S. Ç. (2004). Televizyon Reklamlarında Kadına Yönelik Oluşturulan Toplumsal Kimlik, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul. T.C. Başbakanlık Kadını


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3
ÖÇ 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
ÖÇ 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
ÖÇ 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek