GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201185042012 Kişilerarası Algı ve İletişim Ders 1 2 9,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere kişiler arası ilişkilerin temel özellikleri ve kişiler arası algı konusunda temel bilgiler kazandırmaktır.


Doç. Dr. Mert Teközel


1 Temel iletişim kavramlarını ve türlerini kavrama ve örnekleyebilme
2 Kişilerarası ilişkilere sosyal algı ve izlenim oluşumu açısından bakabilme
3 Diğerinin davranışlarını açıklamada temel atıf mekanizmalarını kavrayabilme
4 Atıf olgularında gözlenen hata ve yanlılıkları ayırtedebilme
5 Kendi hakkında refleksif bir bakış geliştirebilme
6 Günlük yaşamdaki iletişim sorunlarını analiz edebilme
7 Sosyal algı ve iletişim kavramlarını günlük yaşam problemlerine uyarlayabilme


Yok


Yok


Sosyal yaşamın çeşitli alanlarında kişilerarası ilişkiler, önemli bir sorun kaynağıdır. Günlük yaşamın dokusunu oluşturan bu ilişkiler genellikle tarafların birbirini algılaması ve birbiriyle iletişimine göre şekillenmektedir. Bu derste kişiler arası ilişkiler, izlenim oluşumu, bilişsel şemalar, benlik imajı, kişisel alan, benlik yüceltme, öz-saygı, karşılıklılık normu, takas ve benzeri sosyal psikoloji kavramları çerçevesinde ele alınıp örnek vakalar üzerinden irdelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Bir iletişim olgusu olarak sosyal etki
3 Standardizasyon ve konformite
4 Maruz kalma etkisi ve Werther etkisi
5 Sosyal kolaylaştırma ve sosyal tembellik
6 Bireylik yitimi (deindividuation) Sosyal rollerin gücü
7 Sosyal bulaşma ve kitleselleşme olguları
8 Ara sınav
9 İtaat ve araçsal aklın etkisi; Manipulasyon olguları
10 İletişim kanallarının etkisi
11 Sosyal algı; İzlenim Oluşumu ve Yönetimi
12 İnsan ilişkilerinde takas
13 Alıcı kitleye yaklaşımlar
14 Kimlik inşası
15 Modern mitoslar; Korku ve kaygılarla başa çıkma yolu olarak mitoslar
16 Final Sınavı

Bilgin, N. (2011): Sosyal Psikoloji, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları Bilgin, N. (2007): Kimlik İnşası, Ankara: Aşina Kitaplar DeVito, Joseph A. (1993), Essentials of Human Communication, Harper Collins, New York Goffman, E. (1959): The presentation of self in everyday life, Garden City, New York: Doubleday Picard, D. Ve Marc, E. (2006), Petit Traite des Conflits Ordinaires, Paris: Seuil Ruggiero, Vincent R. (1990), The Art of Thinking: A Guide to Critical and Creative Thought, New York: HarperCollins Wagner, W. and Hayes, N. (2005). Everyday Discourse and Common Sense: The Theory of Social Representations. Palgrave Macmillan. Walster, E., Walster, G. W. Ve Berscheid, E. (1978), Equity: Theory and Research, Boston: Allyn & Bacon


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Quiz 3 3 9
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 15 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 12 11 132
Ev Ödevi 2 12 24
Toplam İş Yükü (saat) 270

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek