GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201185082012 İnsanlık Tarihi Seçmeli Ders Grubu 1 2 7,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı insanlığın tarih öncesi çağlarından İ.S. 5. Yüzyıla kadar kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamının gelişimini anlatarak, öğrencilerin günümüz insanının geçmişinin zorluklarını, başarı ve başarısızlıklarını, farklılıklarını ve benzerliklerini anlayabilmelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA


1 İnsanlığın tarih öncesi çağlardan Orta Çağa kadar tarihinin öğrenilmesi.
2 İnsanlığın kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel gelişiminin, başarı ve başarısızlıklarının kronolojik olarak takip edilebilecek şekilde görülüp,algılanması.


Yok


Yok


İnsanlığın Tarih Öncesi Çağları Uygarlaşma Süreci; ilk kentler/devletler Eskiçağın Büyük Uygarlıkları ( Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Girit, Fenike, Eski Yunan ve Roma) Siyasal Rejimler Toplumsal Yaşam Ekonomik Yaşam Din Yazı, alfabe , Diller ve Edebiyat Sanat, Mimari, Bilim ve Felsefe.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsanlığın Tarih Öncesi Çağları: Paleolitik ve Neolitik çağlar
2 Kentli İnsan: Kentten- İmparatorluğa: Sümerler, Mısırlılar, Akadlar, Asurlular, Babilliler, Çin, Hindistan, Hititler, Siyaset, Savaş ve sömürü
3 İlk Uygarlıklarda Sosyo-politik, Ekonomik ve Kültürel Yaşam: Kentleşme, Sosyal Yaşam, Ticaret, Yazı, Din, Edebiyat, Sanat, Mimari, Bilim
4 Girit Uygarlığı: Huzur, Özgürlük, Lüks, naturalism ve Spor: Mutlular Adası, Ticaret. Spor, Özgürlük, sanatta naturalism, Mimari başarı, bilim
5 Demir Çağı Uygarlıkları: Göçler, Fenikeliler, İbraniler, Geç Hititler, Urartular, Firgler, Lidyalılar, Likyalılar. Savaş ve Sümürü, Din, Ticaret, Kentleşme, Siyaset, Toplumasal yaşam, madeni Para, alfabe, Edebiyat, Mimari. Sanat. Bilim
6 Kaharamanlıktan Polislere: Yunanistan’ın Arkaik ve Klasik Çağları : Mikenler, Troia Savaşı, Polislerin Doğuşu. Kolonizasyon. Alfabe . Yasa Koyucular, siyasal rejimler, Panhellenism
7 Klasikçağ Yunan Uygarlığı: Siyaset, Toplumsal yaşam, Ticaret, Endüstri, Din, Dil, edebiyat, eğitim, Felsefe, Sanat, Mimari. Bilim
8 Ara Sınav
9 Büyük İmparatorluklar ve Hellenistik Çağ: Persler, Büyük İskender, Hellenistik Krallıklar, Siyaset, Toplumsal yaşam, Kentleşme, Din, Dil, edebiyat, eğitim, Felsefe, Sanat, Mimari. Bilim
10 Eski Roma: Dünyanın İlk Cumhuriyeti: Roma ‘nın Kuruluşu, Krallar. Roma Cumhuriyeti, Akdeniz’de Hakimiyet, Güçlü Liderler. İç Savaşlar. Cumhuriyetin Sonu
11 Roma Barışı: Eskiçağın Son İmparatorluğu: Augustus, Princepslik Dönemi, Pax Romana, 3. Yüzyıl Bunalımı, Diokletianus ve Mutlak Monarşi. Doğu ve batı Roma İmparatorluğu.
12 Roma Uygarlığı: Roma’nın Anayasal Düzeni. Sosyo-politik yaşam. Sosyo-politik ve Ekonomik Değim, Edebiyat, sanat, Mimari, Bilim, Hukuk, Çok Tanrılı Din, Hıristiyanlık.
13 Kavimler Göçü ve Ortaçağ: Germenler, Hunlar, Batı Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı, Ortaçağa Giriş, İslam, Türkler, İslam Dünyası
14 Final Sınavı
15
16

1. W.D. Jones & H. Montgomery, Civilisation Throught the Centuries. London 1960. 2. A. Ribard, İnsanlığı Tarihi (çev. E. Başar, Ş. Yalçın, H. Berktay). İstanbul 1983. 3. E. M. Burns, Western Civilisations. Newyork 1969. 4. W. McNeil, Dünya Tarihi (çev. A. Şenel). Ankara 2001. 5. B. Clough, Uygarlık Tarihi. Dünyamızın Başlangıcından Bugüne kadar (çev. N. Önol). Ankara 1965. 6. G. Child, Tarihte Neler Oldu (çev. M. Tuncay- A. Şenel). İstanbul 1982.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 5 2 10
Soru-Yanıt 2 3 6
Beyin Fırtınası 5 2 10
Rapor Hazırlama 2 9 18
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 14 196
Toplam İş Yükü (saat) 316

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek