GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201187052016 Mitoloji ve Kültür Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Mitoloji ve kültür eksenli bu dersin amacı; bir disiplin olarak mitolojiye ilişkin kavramsal bakış açısı kazandırmak; mitolojinin doğuşu, anlamı ve uygarlık tarihine etkileri hakkında bilgilendirmek; mitolojiyi kültür ile olan etkileşimi bağlamında konu ederek mitolojinin sanata ve reklama yönelik yansımalarını mercek altına almaktır.1 Mitolojinin öneminin, yaşam pratikleri ve düşün yaşamı üzerindeki etkilerinin farkında olma
2 Mit ve mit türleri, dünya mitolojileri hakkında bilgi sahibi olma
3 Mitoloji-kültür etkileşiminin farkında olma
4 Mitoloji, sanat, reklam ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma ve mitolojik göndermeleri çözümleme becerisi kazanabilmeYok


* Mitoloji, Doğuşu, Anlamı ve Etkileri * Mit ve Türleri * Klasik Mitoloji ve Dünya Mitolojileri * Mitoloji , Sanat ve Sembolizm * Mitoloji, Kültür ve İdeoloji * Mitoloji ve Reklam


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mitoloji Nedir? Mitolojinin Doğuşu, Anlamı ve Etkileri Mitoloji kavramı: Mythos, Logos ve Ethos; Mitolojinin işlevleri, Mitolojinin uygarlık tarihine etkileri...
2 Mit Nedir? Mit Türleri Mit, Ritüel, Efsane, Destan, Halk öyküsü, Masal, Fabl; Mit türleri: Ritüel mitleri, Orijin mitleri, Kült mitleri, Prestij mitleri, Eskatalogya mitleri...
3 Mezopotamya ve Mısır Mitolojileri Mezopotamya uygarlıkları ve kültürü; Sümer uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Babil uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Gılgamış Destanı; Mısır uygarlığı, kültürü ve mitolojisi...
4 Klasik Mitolojiye Giriş Antik Çağ, Hellenizm, Yunan uygarlığı ve kültürü, Roma uygarlığı ve kültürü, Yunan ve Roma mitolojileri...
5 Klasik Mitoloji: Yunan ve Roma Mitolojileri Yunan mitolojisi, Homeros ve Homeros Destanları, Heseidos; Roma mitolojisi, Vergilius, Ovidius...
6 Ortadoğu mitolojileri Ortadoğu uygarlıkları ve kültürü; Musevi mitolojisi ve Tevrat; Hristiyanlık mitleri ve İncil; Ermeni mitolojisi; İran mitolojisi...
7 Anadolu mitolojisi Anadolu uygarlığı ve kültürü; Hitit uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Ana tanrıça kültü; Anadolu efsaneleri...
8 Arasınav (Vize)
9 Doğu Asya ve Türk mitolojileri Doğu Asya uygarlığı ve kültürü: Çin uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Japon uygarlığı, kültürü ve mitolojisi; Türk uygarlığı, kültürü ve mitolojisi, Dede Korkut Hikayeleri...
10 Mitoloji ve Çağcıl Dünyaya Yönelik Yansımaları Moles ve ‘Dinamik mit’ kavramı, Jung ve ‘Arketip’ kavramı, Sembolizm, Çağcıl mitler...
11 Mitoloji ve Sanat Sanat, İkon, İkonografi, Mitolojinin Batı sanatına etkileri ve sanat yapıtları üzerine analizler...
12 Kültür Nedir? Kültür kavramı, Kültür-hayat ilişkisi, Kültür analizi ve sosyolojisi, Sözlü ve Yazılı kültür...
13 Kültür-İdeoloji İlişkisi Kültürel kuram, İdeoloji, Kültür-ideoloji ilişkisi...
14 Reklam, Mitoloji ve Kültür Reklam kavramı, Kültürel bir gösterge olarak reklam, Reklam ve mitoloji ilişkisi..
15 Reklamlarda Mitolojinin Kullanılmasına İlişkin Çözümlemeler Reklamlarda mitolojik kahramanlara mitolojik olay örgülerine göndermeler, ve mitolojik simgelere yönelik göndermeler...
16 Final

Barthes, Roland (1990). Çağdaş Söylenler. Çeviren: Tahsin Yücel. İstanbul: Metis Yayınları. Bayat, Fuzuli (2005). Mitolojiye Giriş. Çorum: KaraM Yayıncılık. Bayladı, Derman (1996). Efsaneler Dünyasında Anadolu-Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları. Bilgin, Nuri (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü-Kavramlar, Yaklaşımlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Binyazar, Adnan (1996). Dede Korkut. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Blanck, Horst (1999). Eski Yunan ve Roma’da Yaşam. Çeviren: İslam Tanrıkut. İstanbul: Arion Yayınevi. Bonnard, André (2004). Antik Yunan Uygarlığı 1-İlyada’dan Parthenon’a. Çeviren: Kerem Kurtgözü. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Bremmer, Jan N. (1987). Interpretations of Greek Mythology. New York: Taylor and Francis. Brandau, Birgit ve Schickert, Hartmut (2004). Hititler-Bilinmeyen Dünya İmparatorluğu. Çeviren: Nazife Mertoğlu. Ankara: Arkadaş Yayınları. Campbell, Joseph (2003). Doğu Mitolojisi. Çeviren: Kudret Emiroğlu. İstanbul: İmge Yayınevi. Campbell, Joseph (1993). Yaratıcı Mitoloji-Tanrı’nın Maskeleri. İstanbul: İmge Yayınevi. Can, Şefik (1997). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilâp Kitabevi. Carpenter, Thomas H. (2002). Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji. Çeviren: Bensen B. Ünlüoğlu. İstanbul: Homer Kitabevi. Cavendish, Richard. (1980). Mythology: An Illustrated Encyclopedia. New York: Rizolli. Cömert, Bedrettin (1980). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Gilgameş-Tarihte İlk Kral Kahraman. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2002). Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çığ, Muazzez İlmiye (2003). Ortadoğu Uygarlık Mirası. İstanbul: Kaynak Yayınları. Çoruhlu, Yaşar (2002). Türk Mitolojisinin Anahatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Dinçmen, Kriton (1997). Psikiyatri ve Mitos. İstanbul: Eti Kitapları. Dowden, Ken (2002). The Uses of Greek Mythology. New York: Routledge. Eliade, Mircea (1992). İmgeler ve Simgeler. Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: Gece Yayınları. Eliade, Mircea (1993). Mitlerin Özellikleri. Çeviren: Sema Rifat. İstanbul: Simavi Yayınları. Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. Çeviren: Ümit Altuğ. İstanbul: İmge Yayınevi. Erhat, Azra (2003). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. Estin, Colette ve Laporte, Héléne (2003). Yunan ve Roma Mitolojisi. Çeviren: Musa Eran. Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 11 11
Final Sınavı 1 25 25
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek