GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9201125402010 İslam Felsefesinin Temel Sorunları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ortaçağ İslam dünyasında ortaya çıkan Felasife geleneğinin karşılaştığı ve kavramsallaştırdığı sorunları incelemektir.


Doç.Dr. Zerrin Kurtoğlu Şahin


1 İslam felsefesinin temel problemlerini kavrama.
2 Felasife geleneğini öğrenme.
3 İslam felsefesi geleneğine dahil olan filozofları tanıma.
4 İslam felsefesinin politik yönelimlerini kavrama.
5 Çağdaş İslam dünyasında felsefenin yerini tartışma.


Yok


Yok


Dersin İçeriği • Dersin Tanıtımı; Ortaçağ İslam dünyasında Felsefe: Tanımı, Amacı, Konumu; • İslami Ortodoksi ve Yunan Tarzında Felsefe; • Sorunlar: o Kosmolojik-Ontolojik-Epistemolojik Sorun/ İlahi Bilgelik-İnsani Bilgelik, o Teolojik-Politik Sorun/ İlahi Yasa (Şeriat)-İnsani Yasa (Nomos); o Din-Felsefe Telifi; • Felasifenin Din ve Peygamberlik Kavrayışı: Farabi, İbni Sina, İbni Bacce, İbni Rüşd; • İslam Felsefesinin Politik Yönelimi; • Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: o I) Evrenin Ezeliliği, o 2) Tanrı’nın Tikellere İlişkin Bilgisinin Reddi, o 3) Bedensel Dirilişin Reddi Meseleleri; • İslam Dünyasında Felsefenin Kötürümleşmesi; • İslam Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu: Sorular ve Cevaplar; • İslam Felsefesi Nasıl Okunmalı: o I) Orientalist Yaklaşım, o II) Politik Yaklaşım; • Çağdaş İslam Dünyasında Felsefe


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı; Ortaçağ İslam dünyasında Felsefe: Tanımı, Amacı, Konumu;
2 İslami Ortodoksi ve Yunan Tarzında Felsefe;
3 Kosmolojik-Ontolojik-Epistemolojik Sorun/ İlahi Bilgelik-İnsani Bilgelik
4 Teolojik-Politik Sorun/ İlahi Yasa (Şeriat)-İnsani Yasa (Nomos);
5 Felasifenin Din ve Peygamberlik Kavrayışı: Farabi, İbni Sina, İbni Bacce, İbni Rüşd
6 İslam Felsefesinin Politik Yönelimi
7 Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: Evrenin Ezeliliği
8 Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: Tanrı’nın Tikellere İlişkin Bilgisinin Reddi
9 Gazali’nin Felsefe Eleştirisi: Bedensel Dirilişin Reddi Meseleleri;
10 Ara sınav
11 İslam Dünyasında Felsefenin Kötürümleşmesi
12 İslam Felsefesinin Özgünlüğü Sorunu: Sorular ve Cevaplar
13 İslam Felsefesi Nasıl Okunmalı: Orientalist Yaklaşım
14 İslam Felsefesi Nasıl Okunmalı: Politik Yaklaşım
15 Çağdaş İslam Dünyasında Felsefe
16 Final

ARKOUN M. , İslam Üzerine Düşünceler, Metis YYn. ARKOUN, MUHAMMED (2000), Tarih, Felsefe, Siyaset Üzerine Konuşmalar, Çev. Y.Aktay-C.Erdemci, Vadi Yyn., Ankara ARSLAN, AHMET(1999), İslam Felsefesi Üzerine, Vadi Yyn., Ankara AYUBİ N., Arap Dünyasında Din ve Siyaset, Cep Yyn. BURCHARD-S.B., İbni Sina, Pencere Yyn. BUTTERWORTH C., İslam Felsefesinde Siyasi düşüncenin Gelişimi, Pınar YY. DAFTARY, FARHAD (Ed..) (2005), İslam’da Entelektüel Gelenekler, Çev. M. Şeviker, İnsan Yyn., İstanbul EL-CABİRİ, MUHAMMED ABİD (2003), Felsefi Mirasımız ve Biz, Çev. A.S.Aykut, Kitabevi, İstanbul FARABİ(2004), Kitabü’l-Mille ve Kitabü’l-Huruf (İkinci Bölüm), Çev. Y.Aydınlı, Arasta Yyn., Bursa GOODMAN, LENN E.(2006), İslam Hümanizmi, Çev. A. Arslan, İletişim Yyn., İstanbul GUTAS, DIMITRI (2002), “The Study of Arabic Philosophy in the Twentieth Century: An Essay on The Historiography of Arabic Philosophy”, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol: 29, No. 1, pp. 5-25 KAYA M. (Der.), Felsefe Metinleri, Klasik Yyn. KURTOĞLU, ZERRİN (1999), İslam Düşüncesinin Siyasal Ufku, İletişim Yay., İstanbul KURTOĞLU, ZERRİN (2004), “Farabi’nin Din Tanımının İnsani Bilgelikle İlişkisi”, Farabi Sempozyumu Kitabı, Elis Yyn., Ankara KURTOĞLU, ZERRİN (2007), “İslam Felsefesinin Orientalist Kavranılışının Eleştirisi”, Polylog KUTLUER İlhan , Akıl ve İtikad: Kelâm - Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar, İz Yayıncılık LEAMAN, OLIVER (1996), Orientalism and İslamic Philosophy, in History of Islamic Philosophy, S.H. Nasr-O. Leaman (eds.), London, Routledge,1143-8 LEAMAN, OLIVER (1998), Concept of Philosophy in Islam, from http://www.muslimphilosophy.com/ip/rep/H006.htm LEAMAN, OLIVER (1998), Islamic philosophy. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge. Retrieved December 12, 2006, from http://www.rep.routledge.com/article/H057 LEWİS B., İslamın Siyasal Söylemi, Phoenix Yy. MAHDİ, S. MUHSİN (1999), “Orientalism and The Study of Islamic Philosophy”, Journal of Islamic Studies 1, pp. 73-98 MAHDİ, S. MUHSİN (2001), Alfarabi and The Foundation of İslamic Political Philosophy, U of Chicago Pr., Chicago ROSENTHAL E:I:J:, Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi, İz Yyn. SAİD, E. Şarkiyatçılık, Metis Yyn. STRAUSS, LEO, (1952), Persecution and The Art of Writing, U of Chicago Pr., Chicago&London, TERKAN Fehrullah , Çatışmanın Dinamikleri Din ve Felsefe Uzlaşmazlığı Üzerine, Elis Yayınları AYDINLI Yaşar , Farabi'de Tanrı - İnsan İlişkisi, İz Yayıncılık EL - GAZÂLÎ , Tehafüt-ül Felasife GUTAS Dimitri , İbn Sina'nın Mirası, Klasik Yayınları TOKTAŞ Fatih , İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yayınları WATT W.M,, İslam Felsefesi ve Kelamı, Pınar Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 237

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek