GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9230015032015 Çeviribilim Kuram ve Uygulamaları I Ders 1 1 7,00

Yüksek LisansÇeviribilimde kuramsal yaklaşımlar dersi, çağdaş çeviribilim kuramlarını tanıtmakta ve tartışmaya açmaktadır. Bu kapsamda çağdaş çeviribilimle bağlantılı olan uygulamalı dilbilim, karşılaştırmalı dilbilim, sosyoloji gibi bilim dalları ve bunların çeviribilimle ilişkisinin yanı sıra, çoğuldizge yaklaşımı ile birlikte betimleyici çeviribilim kuramları, işlevsel çeviribilim kuramları çeşitli kaynaklar üzerinden tartışılacaktır.


Prof. Dr. Faruk YÜCELBirinci Öğretim


Yok


Yok


Bu dersin amacı araştırmacı adaylarına bu alanın tarihsel süreç içerisinde şekillenen kuramsal tabanını ve buna bağlı temel kavram ve kuramlarını tanıtmaktır.Bu amaç çerçevesinde alanın öteki bilim dalları karşısındaki konumundan başlayarak zaman akışı içerisindeki kavramsal gelişim ve evrimininin yanısıra çağdaş çeviribilim kuramlarının çeviri süreç ve ürünlerine bakışı ve Türk çevibilimcilerine yansıması ele alınmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Akbulut, Ayşe Nihal 2004 Söylenceden Gerçekliğe. İstanbul:Multilingual Lefere, André: (1978), ?Translation Studies: The Goal of the Discipline?, Literature and Translation:New Perspectives in Literary Studies with a Basic Bibliography of Books on Translation Studies, haz.James Holmes,Jose Lambert&Raymond van den Broeck, Leuvan: Acco, s. 234-244. Hermans, Theo (1999) Translation in Systems, Manchester: St. Jeremo Nord, Christiana 1997 Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing Rıfat, Mehmet 2003 Çeviri Seçkisi 1 Çeviriyi Düşünenler . İstanbul:Dünya Aktüel. Toury,Gideon 1995 Descriptive Translation Studies Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company Toury, Gideon: (1985) ?A Rationale for Descriptive Translation Studies?, The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, haz. Theo Hermans, London&Sydney, Croom Helm. s. 16-41. Vermeer, Hans: J: (1989), ?Skopos and Commision in Translational Action? Reading in Translation Theory yay. haz. Andrew Chesterman.Oy Finn Lectura Ab., s.173-200. Vermeer, Hans J: (1996), A Skopos Theory of Translation (Some arguments for and against) Heidelberg: Text con Text Even-Zohar, Itamar: (1990), Polysystem Studies, Poetics Today, vol. 11 Number 1,Durham, NC:Duke University Pres. 287-310(special issue) Akbulut, Ayşe Nihal 2004 Söylenceden Gerçekliğe. İstanbul:Multilingual Bassnett-McGuire, Susan: (1980), Translation Studies London & New York: Methuen Bengi-Öner , Işın Çeviri Kuramlarını Düşünürken. İstanbul: Sel yayıncılık Eruz, Sakine. 2003 Çeviriden Çeviribilime. İstanbul:Multilingual Kurultay, Turgay 1992 ?Yazın Çevirisinde Yitim? Varlık 1018 s.28-29 Munday, Jeremy (2001) Introducing Translation Studies, London & Newyork: Routledge Paker, Saliha (1986) Translated European Literature in the Late Ottoman Literary Polysystem', New Companion 1, 67-82: reprinted in Lambert &Lefere 1993 Yazıcı Mine (2005/2011) Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları Multilingual:İstanbul
Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek