GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105035272016 Kent Sosyolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının tanınması,insanlık tarihinde kentlerin ortaya çıkışı, bir yaşam alanı olarak kent dokusunun sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin tanınması, küreselleşmenin kentler özellikle küresel çevre problemleri üzerine etkisi.Öğrencilerin yerel, bölgesel,ve küresel bağlamda çevre sorunlarının kentler üzerine etkisini anlamaları.Kent ve kentli kimliğinin oluşumunda Türkiye’nin sosyal,ekonomik koşulları ve kentleşme politikalarını anlama ve alanda araştırma yapabilme donanımı kazanma


Prof. Dr. Ercan Tatlıdil


1 Kuramsal perspektif içinde kent ve kentlinin değişim ve dönüşümünü anlama
2 Küresel değişimde kentsel sürdürülebilirliği anlama
3 Türkiye’de Kentlerin sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerini çevre sorunları tartışmaları bağlamında irdeleme
4 Kent ve kentsel çevre araştırmalarında yer alabilecek bilgi ve donanım yeterliliği kazandırma


Yok


Yok


Bu derste toplum biliminin kent olgusuna yaklaşımını anlama ve anlamlaştırma; kentlerin sosyal, kültürel,ekonomik ve çevre özellikleri, Türkiye’de nüfus hareketlerinin kentin altyapı, kültür , sosyal ilişkiler ve çevre üzerine olan etkisi,kente yeni gelenlerin kentin doğal ve sosyal dokusu üzerine etkileri. Türkiye’de kent politikalarının oluşumunda sosyal ve çevre faktörlerini tanımlama


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının sosyolojik içerik analizleri
2 Günümüz kentlerinin ve Türkiye kentlerinin tarihsel süreç içinde aşamalarının irdelenmesi
3 Bölgesel ve küresel özellikler bağlamında günümüz kentlerinin gelişimini anlama
4 Kent kültürü ve kentlilik ve kentlilik bilinci ve çevre problemleri
5 Kent kültürü ve kentlilik ve kentlilik bilinci ve çevre problemleri
6 Kentsel yaşam kalitesi ve kentsel kirlenme
7 Kentlerin doğal gelişimi ve sürdürülebilirlik
8 Kent ve nüfus artışının kent yaşamı üzerine etkisi
9 Arasınav
10 Planlı ve plansız yapılaşmanın kent üzerine etkisi
11 Öğrenci seminer sunumları
12 Öğrenci seminer sunumları
13 Kentlerin sosyal ve doğal yapısındaki değişimi anlama
14 Kentlerin sosyal ve doğal yapısındaki değişimi anlama
15 Çevresel değişim anlayışında kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik değişiminin kent yaşamı üzerine etkisi
16 Kent kültürü ve kentlilik bilinci ve çevre
17 Final Sınavı

- Tatlıdil, Ercan (1989), Kentleşme ve Gecekondu. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay. No:47 , İzmir - Ida Susser (Edit), (2002). The Castells reader on cities and social theory, Blacwell publihs.USA&UK -“Kentle Bütünleşmenin Bir Yolu: Gecekondulaşma” E.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İzmir, 1987 -C.G.Pickvance(ed.);”Urban Sociology:Critical Essays” Tavistock Publications,1976. -“Kent Kültürü ve Boş Zaman Değerlendirme” I.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Kasım 1993, İzmir, Sosyoloji Derneği Yayınları III, Cilt:2, Ankara 1994, s.385. -“Türkiye’de Kentleşme ve İşgücünün Değişen Nitelikleri”, (Urbanization And Changing Of Manpower in Turkey) Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Ed.Fak. Yay. No.4, s.59-72. -“Globalleşen Dünya’da Kent Kültürü’nün Önemi” Demokrasi kültürü ve globalleşme, I. Ulusal kültür kongresi 3-5 Kasım 1997, İzmir Kültür Sanat ve eğitim Vakfı Yayını, İzmir, 1998 - Kentleşme ve Göç,ed.İhsan Sezal, Sosyolojiye Giriş,Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, Ekim 2002,ss.403-446 - The Effects of Rapid Urbanization In a Turkish City, İzmir – Karşıyaka ; Coastal Zone Management In The Mediterranean Regions, Editors: D. Camarda, L.Grassini ,OPTIONS Mediterranean Seminars


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 2 32
Seminer 30 2 60
Bireysel Çalışma 14 6 84
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek