GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203057272018 Semiyoloji Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı semiyolojinin (göstergebilim) temel kavramlarını, gelişimini, öncü kuramcılarını ve ilkelerini irdelemek ve bu bilgiler ışığında medya metinlerinin altında yatan anlamları göstergebilimle ilişkilendirerek göstergeleri çözümleme yetisi kazandırmaktır.


Doç.Dr.Şebnem SOYGÜDER BATURLAR


1 Görsel kültüre ilişkin görüntülerin yorumlanması aşamalarını öğrenebilme
2 Semiyolojinin kökenini ve temel kavramlarını öğrenerek iletişim bilimleriyle ilişkilendirebilme
3 Gösterge ve imgelerin düzanlam / yananlam kavramları arasındaki ilişkiyi kurabilme
4 Semiyolojik çözümleme yaklaşımlarına hakim olabilme
5 Medya metinlerini entelektüel üretim alanı içinde, bir anlamlandırma sürecinden geçirerek izleyebilme ve okuma becerisi kazanabilme

Birinci Öğretim


Yoktur


Yoktur


Semiyolojinin genel bir tanımı ve tarihçesi, çağdaş göstergebilimin iki öncüsü: Charles Sanders Pierce ve Ferdinand de Saussure, bu öncülerden sonra gelişen semiyolojik yaklaşımlar, gösterge kavramı ve göstergelerin özellikleri, gösteren/gösterilen ilişkisi, metin, dizi, dizim, eşzamanlılık, kodlar gibi kavram ve konular işlenmektedir. Yapısalcılık ve anlatı çözümlemeleri çalışmaları, sinemasal anlatı ve televizyon anlatısı çözümleme örnekleri ile aktarılmaktadır. Ders kapsamında öğrenciler Ara Sınav dönemine kadar semiyolojiye ilişkin kuramsal bilgi edinmelerinin yanı sıra, farklı disiplinlerin semiyoloji ile olan ilişkisini öğrenmektedirler. Ara Sınav döneminden sonra ise kuramsal bilgilerini uygulamaya yansıtacakları medya metinleri çözümlemeleri yapacaklardır. Öğrenciler ayrıca dönem içerisinde bu çözümlemelerini sunu olarak hazırlamakla yükümlüdürler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.
2 Semiyolojinin tanımı ve tarihsel süreci ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kurucularından başlayarak “gösterge” tanımlarının işlenmesi.
3 Ferdinand De Saussure ve Roland Barthes’a göre semiyoloji ve dilbilim ilişkisi
4 Charles William Morris ve Umberto Eco’ya göre gösterge sürecinin tanımlanması
5 Göstergelerin özelliklerinin ve ilişkilerinin sorgulanması
6 Semiyolojiye ilişkin diğer kavramların açıklanması ve anlamlandırma süreci
7 Ara sınav kapsamında genel konu tekrarı
8 Ara sınav
9 Yapısalcılığın tanımı ve tarihçesi
10 Anlatı çözümlemelerine giriş, anlatıda öykü ve olaylar dizisi, anlatı kodları-dizisi-kişileri hakkında bilgilendirme
11 Metin, reklam, film çözümlemelerinin örneklerle anlatımı.
12 Öğrencilerin medya metin çözümlemeleri sunumları
13 Öğrencilerin medya metin çözümlemeleri sunumları
14 Öğrencilerin medya metin çözümlemeleri sunumları
15 Öğrencilerin medya metin çözümlemeleri sunumları
16 Final

Ders Kitabı: PARSA, S. & PARSA, A. F. (2002); Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. PARSA, A.F. & Günay, D. (2012); Görsel Göstergebilim: İmgenin Anlamlandırılması, İstanbul: Es Yayınları. PARSA, A.F. & Olgundeniz, S.S. (2014); "İletişimde Göstergebilim ve Anlamlandırma Sürecini Örneklerle Değerlendirme", Ed. Ahmet Güneş, İletişim Araştırmalarında Göstergebilim, İstanbul: Literatürk Yayınları. PARSA, A.F. (2012); “Sinema Göstergebiliminde Yapısal Çözümleme: Sinemasal Anlatı Sunumu Ve Kodlar”, İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri: Görsel Metin Çözümleme, Ed. Özlem Güllüoğlu, Ankara: Ütopya Yayınevi, s.11-33. PARSA, A. F. (2012); “21. Yüzyıl Okuryazarlığında Sayısal Noktalarda Buluşmak”, Görsel Göstergebilim: İmgenin Anlamlandırılması, Ed. Doğan Günay & Alev Fatoş Parsa, İstanbul: Es Yayınları. Yardımcı Kaynaklar: BARTHES, Roland (1998); Çağdaş Söylenler, İstanbul: Metis Yayınları. BARTHES, Roland (1996); Göstergeler İmparatorluğu, Çev: Tahsin Yücel, İstanbul: YKY. BARTHES, Roland (1999); Göstergebilimsel Serüven, Çev: M. Rıfat - S. Rıfat, İstanbul: Kaf Yayınları. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. CHANDLER, Daniel (2002); Semiotics The Basics, New York: Routledge. ECO, Umberto (1979); A Theory of Semiotics, Bloomington, Indiana University Press. ECO, Umberto (2000); Açık Yapıt, Çev: Nilüfer Uğur Dalay, İstanbul: Can Yayınları. GUIRAUD, Pierre (1990); Göstergebilim, Çev: Mehmet Yalçın, Sivas: M.Y. Özel Yayım. KIRAN, Ayşe & KIRAN, Zeynel (2003); Yazınsal Okuma Süreçleri (Dilbilim, Göstergebilim ve Yazınbilim Yöntemleriyle Çözümlemeler), 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. ONG, Walter J. (1995); Sözlü ve Yazılı Kültür, Çev: Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul: Metis Yayınları. RIFAT, Mehmet (1993); Homo-Semioticus, İstanbul: COGİTO Y.K.Y. RIFAT, Mehmet (1997-1998); XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Çev: Mehmet Rifat - Sema Rifat, 1. ve 2. Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. RIFAT, Mehmet (2014); Göstergebilimin ABC’si, İstanbul: Say Yayınları. ROBINS, Kevin (1999); İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, Çev: Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. WOLLEN, Peter (2014); Sinemada Göstergeler ve Anlam, İstanbul: Metis Yayınları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Beyin Fırtınası 5 6 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
Okuma 7 6 42
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek