GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9211005012019 Araştırma Teknikleri ve Etik Ders 1 1 9,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Bilim, sosyal ve beşeri bilimler, tarih ve metodoloji üzerinde durularak, ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, Türk tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler, temel sorunlar ve çözüm önerileri ve bilimsel etik üzerinde durulacaktır.1 Alana ilişkin gelişmeleri takip ederek, genel eğilimler ve temel problemler hakkında bilgi sahibi olup, bunu ikincil şahıslara öğretebilme (3, 6)
2 Tarih araştırmalarına ilişkin problem tespit edip çözüm önerisinde bulunabilecek bilgi ve donanıma sahip olma (8, 12)
3 Tarih biliminin sosyal ve beşeri bilimler arasındaki yerini kavrayarak, modern tarihçiliğin gelişiminde belirleyici olan farklı ekolleri de dikkate alarak Türk tarih araştırmalarına uygun yöntem geliştirebilme becerisi kazanma (14)
4 Tarihyazımının etik ile ilişkisini kavrama (3, 6, 8, 14)


Yok


Yok


Öncelikle, bilim, sosyal ve beşeri bilimler ve tarih alanda ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve ekollere temas edildikten sonra, tarihin sosyal bilimler arasında gerek bağımsız, gerekse ilişkili olduğu diğer bilim dallarıyla birlikte ortaya koyduğu metodlar gözden geçirilecektir. Bununla birlikte, özellikle Türk tarihinin bütününü veya analitik yaklaşımla ele alınacak olan belirli kesitlerini incelerken uygulanan araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Teorik bilgi yanında, derslerin akışına paralel olarak, tez, kitap, makale ve bildiri örnekleri üzerinde yapılacak incelemelerle Türk tarihine ilişkin araştırmalarda karşılaşılan temel problemler ve çözümleri tespit edilmeye çalışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, Mevcut Çalışmaların Gözden Geçirilmesi ve Konuyla İlgili Kaynakların Tespiti
2 Bilim, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Tarih
3 Tarih ve Felsefe: Tarih Felsefesi
4 Tarih ve Sosyoloji: Sosyal Tarih – Tarihsel Sosyoloji
5 Araştırma teknikleri bakımından Tarih ve Sosyoloji
6 Tarih ve Antropoloji: Sosyal/Kültürel Antropoloji
7 Tarih ve Arkeoloji: Türk Tarihi ve Türk Arkeolojisi
8 Vize Sınavı
9 Tarih ve Coğrafya: Tarihi Coğrafya
10 Tarih ve İktisat: İktisat Tarihi
11 Genel Değerlendirme: Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanındaki Gelişmelerin Tarih Araştırmaları ve Yazımına Etkileri.
12 Modern Türk Tarihçiliğinin Öncüleri - I
13 Modern Türk Tarihçiliğinin Öncüleri - II
14 Tarih Araştırmalarında Temel Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri-I
15 Tarih Araştırmalarında Temel Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri-II
16 Final Sınavı

1. BURKE, Peter, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul, 1994. 2. SKOCPOL, Theda,(Ed.), Tarihsel Sosyoloji, İstanbul 2002. 3. COLLINGVOOD, R. G., Tarihin Tasarımı, Ankara 1996. 4. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, İstanbul 1981. 5. Z. Abidin Kızılyaprak (haz),Tarih yazımında Yeni yaklaşımlar: Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul 2000. 6. Ali Birinci, Tarihin Kara Kitabı: Tarihçiliğimizde Usul ve Ahlak Meselesi, Ankara 2014. 7. David B. Resnik, Bilim Etiği, İstanbul 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 14 2 28
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek