GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9204067372016 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Yüksek Lisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencileri genel olarak Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri ve genel yapısı hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve öğrencilerin Türkiye ekonomisi hakkında çalışmalar yapmasını ve seminerler düzenlemesini sağlamaktır.


Prof. Dr. Funda Barbaros


1 Türkiye’de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilme.
2 Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilme.
3 İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilme.

İkinci Öğretim


Yok


Yok


Osmanlı imparatorluğunun çöküş döneminden Cumhuriyet dönemine iktisadi yapı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi. Devletçilik dönemi. II. Dünya Savaşı dönemi. Toplumsal dönüşüm dönemi. Planlı Kalkınma Dönemi. 1960- 1980 dönemi. 1980’li yıllarda ekonomide köklü değişim dönemi. 1990’lı yıllar. Dünya ekonomisi içinde Türkiye.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 19.yüzyılın sonu- 1923 Dönemi – Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyet’e; Ekonomik yapı, milli iktisat anlayışı, devletin rolü, birinci dünya savaşında değişen dengeler, nüfusun yapısı, ekonomik kesimler arası ilişkilerin farklılaşması
2 1923-1929 Kuruluş Dönemi; Cumhuriyet’in ekonomik misakı- İktisat Kongresi, Lozan anlaşmasının ekonomik sonuçları, yerli tüccar ve sanayicilerin rolü, dünya ekonomik bunalımı, yasal ve kurumsal düzenlemeler
3 1929-1938 Devletçilik Dönemi; Devletin sanayi kesimindeki öncü rolü, ilk plan deneyimi, korumacı politikalar, kamu iktisadi teşebbüsleri
4 1938-1946 Savaş Dönemi; Dünyada değişen ekonomik ve siyasi koşullar, ekonomi politikalarının yeniden biçimlenmesi, sermaye kaynakları
5 1946-1960 Toplumsal Dönüşüm Dönemi; İki alt döneme ayrılarak incelenmektedir. 1. 1946-1953: çok partili hayata geçiş, dünya ekonomisinde Amerikan egemenliği, soğuk savaş koşulları, popülist politikalar, kırdan kente göç, nüfus artışı
6 Planlı Kalkınma Dönemi; Kalkınma planlarının nedenleri, nitelikleri ve amaçları, dünya ekonomisinden örnekler
7 ara sınav
8 1960-1970 Dönemi; Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler
9 1970-1980 Dönemi; Plan hedefleri, gerçekleşme, ekonomi politikaları, sanayileşme stratejileri, sektörel değişimler, makro ekonomik göstergeler
10 1980’li yıllar: Ekonomi Politikasında Köklü Değişim Dönemi; Dışa açık büyüme stratejisinin nedenleri, kaynakları, 24 Ocak kararları, 1980-1983 dönemi uygulama sonuçları
11 1983-1990 Dönemi; Para politikaları, kamu kesiminde gelişmeler, dış ekonomik ilişkilerde değişim, sektörel farklılıkların ortaya çıkışı, uluslararası entegrasyon süreci, popülist politikalara geri dönüş
12 Gelişmenin Toplumsal Dinamikleri; Nüfus, eğitim, haberleşme, ulaşım, gelir dağılımı, dış ticaret ve yasal mevzuat değişiklikleri vb. gelişmelerin toplumsal dönüşüme etkileri, uluslararası rekabette yeni koşullar, enflasyon
13 1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,
14 1990’lı yıllar: Dünyada globalleşme süreci, Türkiye’nin bu süreçle uyumlanma koşulları, temel ekonomik sorunlar, çevre koruması, bölgesel kalkınma, çalışma hayatının temelleri,
15 Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye; Uzun dönemli gelişmenin dayanakları, uluslararası rekabet gücünün kazanılması, sürdürülmesi, 21.yüzyılın ekonomik temelleri
16 Final Sınavı

-Yakup Kepenek/Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, İstanbul -Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul -Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim Kitabevi -TCMB, DPT, Hazine Müsteşarlığı vb. kurum kuruluşların konu ile ilgili rapor ve verileri. -Türkiye Ekonomisi ile ilgili seçme makaleler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 5 8 40
Toplam İş Yükü (saat) 178

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek