GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9301176092014 Eğitim Araştırmaları II Seçmeli Ders Grubu 2 4 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders kapsamında bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramlar, araştırma planlama, eğitim araştırmalarında kullanılan yöntemler ve araçlar incelenecektir. Öğrenciler danışman öğretim üyelerinin gözetim ve desteği ile araştırma planlama, ölçüm aracı ve veritabanı geliştirme uygulaması ve araştırma sonuçlarının raporlanması konuları ele alınacaktır


H.İbrahim Durak, Hatice Şahin,Kevser Vatansever, A. Hilal Batı, Ö. Sürel Karabilgin, Nilüfer Demiral Yılmaz


1 Bu dersin sonuda öğrenci araştırma sorusunu oluşturup ilgili hipotezlerini kurabilir ve değişkenlerini belirleyebilir
2 Araştırma sorusu, hipotesleri ve değişkenlşer üzerinden uygun araştırma desenini (niteliksel, niceliksel, karma) seçip savunabilir.
3 Uygun yöntemlerle araştırma evreninden örneklem seçebilir
4 Planladığı araştırmaya yönelik müdahale, ölçme ve veya gözlem aracı geliştirebilir
5 Araştırma çerçevesindeki müdahalesini uygun şekilde gerçekleştirip, geliştirdiği ölçüm ve gözlem araçları ile çalışma evreninden çalışma protokolüne uygun veri toplayabilir
6 yaygın kullanılan güvenilir istatistik paekt programlarını kullanarak veri tabanı oluşturabilir, tanımlayızı analizlari yapabilir, sık kullanılan tek değişkenli istatatistik analizleri gerçekleştirebilir
7 İleri istatistik analizler için gerekli katkı ve yardımı uygun şekilde talep edip kullanabilir
8 Çalışma sonuçlarını bili,msel metodolojiye uygun sekilde rapor edip farklı formatlarda (bildiri, makale v.b) eğitimbilim ortamıyla paylaşabilir


Yok


Yok


Niceliksel-niteliksel-karma araştırma desenleri, bilim-araştırma-yayın etiği, Best Evidence Based Medical Education (BEME), iç-dış geçerlik, anket geliştirme, ölçek geliştirme, ölçüm hataları, bias/yanlılık, tip-1, tip-2 hatalar, örneklem, veri tipleri, dağılım ölçütleri, merkezi eğilim ölçütleri, tanımlayıcı istatistik analizleri, önemlilik testleri, araştırma değerlendirme rehberleri (STROBE, COREQ)


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve açıklamalar
2 Araştırma 1 dersinde hazırlanan araştırma projesinin gözden geçirilmesi Araştırma 1 dersinde hazırlanan araştırma projesinin gözden geçirilmesi
3 Hipotez ve değişken çeşitleri, Araştırma ile ilgili etik özellikler Hipotez ve değişkenlerin belirlenmesi
4 Eleştirel okuma ve rehberler (STROBE, COREQ, AERA rehberi ve BEME Rehberi-1) Örnek eleştirle okuma
5 Niceliksel desenler ve araştırma desenlerine özgü iç-dış geçerlik ve güvenirlik Araştırma desenine karar verilmesi
6 Niteliksel desenler Araştırma desenine karar verilmesi
7 Karma desenler Araştırma desenine karar verilmesi
8 Ölçüm araçları, Ölçek türleri, Anket geliştirme, Ölçek geliştirme Ölçüm aracı seçimi ve geliştirilmesi Örneklem hesaplanması ve seçimi
9 Bias, Geçerlik ve güvenirlik, Tip-1, tip-2 hatalar ve kaynakları Ölçüm aracı seçimi ve geliştirilmesi Örneklem hesaplanması ve seçimi
10 Evren-örneklem , Örneklem büyüklüğü, Örneklem seçimi Ölçüm aracı seçimi ve geliştirilmesi Örneklem hesaplanması ve seçimi
11 1. Ölçüm aracına özel veri tabanı oluşturulması a. Veri türleri [kesikli (ordinal, nominal), kesiksiz (interval, ratio)] b. Veri tanımlama i. Gruplama-etiketleme ii. SPSS’te kodlama ya da hesaplama ile veri dönüştürme iii. Syntax oluşturma c. Veri girişi veri toplama ve veri girişi
12 2. SPSS ile temel tanımlayıcı analizler a. Merkezi eğilim (Ortalama, ortanca, tepe değeri) b. Normal dağılım c. Dağılım ölçütleri (varyans, SS, z-skoru) veri analizi
13 3. Veri kalite kontrolü ve düzenlenmesi a. Dağılım ölçütlerine göre veri kontrolü b. Veri temizleme ve kalite kontrolü c. Merkezi eğilim ve dağılım ölçütlerinin yeniden hesaplanması veri analizi
14 4. Sık kullanılan tek değişkenli istatistik testleri a. Tek grupta ortalamanın evrenle karşılaştırılması b. Bağımsız iki grupta ortalama i. t-testi c. Çok sayıda bağımsız grupta ortalamanın karşılaştırılması i. ANOVA d. Bağımsız iki grupta oranların karşılaştırılması i. Ki-kare ii. Odds oranı veri analizi
15 5. Niteliksel Veri analizi veri analizi
16 Toparlama rapor taslağı oluşturma

1. Fraenkel, J.R., Wallen, N.E., (2005) How to design and evaluate research in education (sixth edityion). McGraw-Hill International Eddition 2. Crowl, T.K. (1996). Fundamentals of educational research, Second Edition. Madison WI, Brown & Benchmark. (ÖK 1-5 (Crowl 1-73), OK 6 (Crowl 88-127), OK 7-9 (Crowl (196-338), OK10-12 (Crowl 339-354) 3. Bryman A, Cramer D. Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: a guide for social scientists: Routledge London/Philadelphia, PA, 2001. 4. Field A. Discovering statistics using SPSS: Sage Publications Ltd, 2009. 5. KESİTSEL ÇALIŞMA REHBERİ (kısa): Elm E, Altman D, Egger M, Pocock S, Gotzsche P, Vandenbroucke J. STROBE INITIATIVE-The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: Guidelines for Reporting Observational Studies. Epidemiology 2007;18(6):800-04. 6. KESİTSEL ÇALIŞMA REHBERİ (uzun): Elm E, Altman D, Egger M, Pocock S, Gotzsche P, Vandenbroucke J. STROBE INITIATIVE-The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): Explanation and Elaboration. Epidemiology 2007; 18(6):805-35. 7. NİTELİKSEL ARAŞTIRMA REHBERİ: Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007;19(6):349-57


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 2 32
Uygulama/Pratik 16 4 64
Tartışma 4 4 16
Proje Hazırlama 1 90 90
Makale Yazma 1 30 30
Bireysel Çalışma 16 2 32
Okuma 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 296

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek