GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076732019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Ders 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak.


Doç.Dr. Zişan Kazak


1 - Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını ve temel kavramlarını açıklayabilme yeteneği
2 - Nicel veya nitel araştırma yöntemleri kullanarak bilimsel verileri uygun şekilde analiz eder ve sonuçları yorumlayabilme becerisi
3 - Bilimsel bir araştırma raporu kısımlarını listeleyebilme ve hazırlayabilme
4 - Bilimsel etik kurallarını listeleyebilme ve uygulayabilme yeteneği

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilim ve Felsefe İlişkisi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Veri Çözümleme Yöntemleri * Rapor yazma ve APA standartları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilimsel Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar
2 Bilimsel Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar Araştırma türleri, hipotez, değişken, değişken türleri
3 Literatür Taraması
4 Problemi Tanımlama
5 Araştırma Modeli: Tarama Araştırmaları/Deneme Araştırmaları
6 Araştırma Modeli: Korelasyonel Araştırmalar/ Tek Denekli Araştırmalar, Nedensel Karşılaştırma Araştırmaları
7 Evren-Örneklem, Örnekleme Yöntemleri
8 Evren-Örneklem, Örnekleme Yöntemleri
9 Veri Toplama Araçları Anket, Gözlem
10 Ölçme Araçları
11 Nitel Araştırmalar
12 Nicel ve Nitel Araştırmalar
13 Verilerin Analizi
14 Bilimsel Araştırma Etiği

Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel Yayıncılık. Judd, Charles M., Eliot R. Smith and Louise H. Kidder. (1991). Research Methods in Social Relations. Sixth Edition. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara. Karasar, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Kuş, Elif. (2003). Nitel – Nicel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Anı Yayıncılık Marshall, Catherine and Gretchen Rossman. (1995). Designing Qualitative Research. USA : Sage. Pub. McQueen, Ron and Christina Knussen. (2002). Research Methods for Social Science. UK : Prentice Hall pub. Tavşancıl, Ezel ve Esra A. Aslan. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Zechmeister, Eugene B. and John J. Shaughnessy. (1992). A Practical Introduction to Research Methods in Psychology. Mc Graw Hill, Inc


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 1 14 14
Tartışma 1 14 14
Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
Okuma 1 14 14
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek