GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076572019 Beden Eğitiminde Veri Analizi ve Raporlama Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

Doktora


Türkçe


Eğitim bilimlerinde ileri istatistik teknikleri ile analiz yapmak, yorumlamak ve anlamak.


Doç. Dr. Olcay KİREMİTCİ


1 Bilimsel Araştırmalarda istatistiksel yöntemlerin önemini kavrayabilme.
2 Temel istatistik bilgisi.
3 İstatistiksel ölçüleri tanıyabilme ve kullanabilme
4 İstatistik paket programlarını kullanabilme.
5 Bilimsel araştırmalarında uygun istatistiksel teknikleri seçebilme.
6 İstatistiksel çözümleme tekniklerinden elde edilen bulguları çizelgelerde gösterebilme.
7 Bilimsel araştırmalarında kullanılan istatistiksel tekniklerden elde edilen bulguları yorumlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Çok değişkenli istatistiğe giriş, Varyans ve covaryans analizi: ANOVA ve ANCOVA, Karışık ANOVA, MANOVA ve MANCOVA, Lojistik Regresyon, Kümeleme analizi, Discriminant analizi, Güvenirlik ve Geçerlilik analizi, Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İstatistik ve Araştırma: Temel Kavramlar (değişken, evren, örneklem, vb) Yığılma, dağılma ve ilişki ölçülerine genel bakış.
2 İstatistikte Bilgisayar kullanımı ve uygulamalar: SPSS (veri girişi, program işletim sistemi)
3 İstatistiksel Ölçüler: İlişki Ölçüleri (basit ve kısmi korelasyon)
4 İstatistiksel Ölçüler: İlişki Ölçüleri (basit doğrusal regrasyon analizi)
5 Testlerin geçerlik ve güvenirlik analizlerinde kullanılan bazı istatistikler.
6 Yapısal eşitlik modeli: Doğrulayıcı Faktör Analizi (LISREL paket programı)
7 Yapısal eşitlik modeli: Doğrulayıcı Faktör Analizi (LISREL paket programı)
8 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: T Testleri
9 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: F Testleri (iki faktörlü anova)
10 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: F Testleri (karışık ölçümler için iki faktörlü anova)
11 Tek faktörlü kovaryans analizi
12 Ortalamalar Arası Farkların Test Edilmesi: Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testleri
13 Parametrik Olmayan Testler: Ki-Kare, U, KR ve Wilcoxson Testleri
14 Bilgisayar Paket Programları çıktılarının raporlaştırılması.

1. Büyüköztürk, Ş.; Ö. Ç. Bökeoğlu; N. Köklü (2009) Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi. 2. Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara: Pegem Akademi. 3. Tan, Ş. (2008) Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: PEGEM Yayınevi 4. Tekin, V. N. (2006) İstatistiğe Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 5. Kaptan, S. (1993). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara. 6. Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi (7. Basım). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. 7. Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel yayın dağıtım


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 3 3 9
Soru-Yanıt 14 3 42
Rapor Hazırlama 3 5 15
Rapor Sunma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 5 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70
Performans 3 3 9
Ev Ödevi 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 287

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 2 4
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4 5 3
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek