GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205028132004 Çağdaş Gagauz Edebiyatı Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin Gagauz Türkleri edebiyatındaki şekil ve türleri algılayabilmelerini, bunların özelliklerini saptayarak Türk dünyasındaki benzer örneklerle karşılaştırmalı olarak analiz edebilmelerini sağlamaktır. Bu ders kapsamında, öğrencilerin Gagauz Türklerinden hareketle Türk dünyasındaki kültürel gelişim ve değişimleri yorumlayabilmeleri, yazılı kültür ürünlerinin sosyal fonksiyonunu kavrayabilmeleri sağlanacaktır.


Assist. Prof. Dr. Rabia UÇKUN


1 1.Çağdaş Gagauz edebiyatında şekil ve tür kavramlarını algılayabilme…
2 2.Şekil ve türlerin özelliklerini saptayabilme
3 3.Şekil ve türleri, Türk dünyasındaki benzer örneklerle karşılaştırabilme
4 4. Following the development of Balkan Turks Literature
5 5.Gagauz Türklerinin yazılı kültür ürünlerinin sosyal fonksiyonunu kavrayabilme
6 6.Gagauz Türklerinden hareketle, Türk dünyasındaki kültürel gelişme ve değişimleri yorumlayabilme
7 Örnek metimleri sosyo-kültürel değişim sürecine bağlı olarak yorumlayarak, karşılaştırmalı olarak analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sosyal ve siyasal gelişmelerin edebiyata yansıması, Göç ve Kimlik Problemi , Şekil ve Türlerin Özellikleri, Gagauz Türkleri edebiyatının önemli temsilcileri ,Eserlerin Dil ve Üslup Özellikleri, Şiir, hikaye ve romana eleştirel bir bakış, Roman ve hikaye tahlili


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Balkan sahasındaki sosyal ve siyasal gelişmeler ve bunların edebiyata yansıması
2 Çağdaş Gagauz edebiyatına sözlü kültür unsurlarının yansıması
3 Çağdaş Gagauz edebiyatında göç olguısu
4 Çağdaş Gagauz edebiyatında kimlik problemi
5 Çağdaş Gagauz edebiyatında şekil ve türler
6 Çağdaş Gagauz edebiyatında şiir
7 Çağdaş Gagauz edebiyatında hikaye
8 Ara Sınav
9 Çağdaş Gagauz edebiyatında roman
10 Çağdaş Gagauz edebiyatında tiyatro
11 Çağdaş Gagauz edebiyatında gelişim, değişim ve yeni yaklaşımlar
12 Örnek metinler ve uygulamalar ( Hikaye ve roman incelemesi )
13 Çağdaş Gagauz edebiyatında yer alan belli başlı edebi eserlerin dil ve üslup özellikleri
14 Edebiyat teorileri bağlamında şiir, hikaye ve romana eleştirel bir bakış
15 Araştırma Sonucu Sunumları
16 Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)

ARGUNŞAH Mustafa, “Çağdaş Gagavuz Şiiri”, Türk Dili, S. 531, 3/1996, s. 678-699. BABAOĞLU N., “Gagavuz Türklerinin Kiril Alfabesinden Latin Alfabesine Geçmesi”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 7, Bahar/1999, s. 56-59. BAYMAK Osman, Çağdaş Gagavuz Şiiri Antolojisi, Bilig Yayınları, Ankara 2000. CEBECİ İsa, “Bir Gagavuz Şairi Todur Zanet”, Kardaş Edebiyatlar, S. 35, 4-6/1996,s. 26-28. CIACHİR (Çakır) Mihail, “Basarabyalı Gagavuzların Tarihi” (Akt. Harun Güngör), Türk Dünyası Araştırmaları, S. 20, 10/1989, s. 208-243. ERCİLASUN A. Bican, “Gagauzlardan Yeni Haberler”, Türk Kültürü, S. 316, Ağustos 1989. ERÖZ Mehmet, Hristiyanlaşan Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1983. GAYDARCİ G.A.; KOLTSA E.K.; POKROVSKAYA L.A.; TUKAN B.P., Gagauz Türkçesinin Sözlüğü (Çev. İsmail Kaynak, Mecit Doğru), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991. GÜNGÖR Harun; Mustafa Argunşah, Dünden Bugüne Gagauzlar, Elektronik İletişim Ajansı Yayınları, Ankara 1993. GÜNGÖR Harun; Gagavuzlar, Ötüken Yayınları, İstanbul 1998. MANOF Atanas, Gagauzlar (Hristiyan Türkler), (Bulgarcadan Çeviren: Türker Acaroğlu), Varlık Neşriyatı, Ankara 1939. NAYIR Yaşar Nabi, Balkanlar ve Türklük, Ulus Basımevi, Ankara 1936. (Yeni baskı: 2 cilt, Cumhuriyet gazetesi armağanı, İstanbul 1999.) ÖZKAN Nevzat, Gagavuz Türkçesi Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1996. TANASOĞLU Dionis, “Gagauzlar”, Türkler, C. 20. Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. UÇKUN Rabia; “Gagauz Halk Masallarının Tip ve Motif Yapısı Bakımından İncelenmesi”,Doktora Tezi 2003, Tez Danışmanı Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, Ege Üniversitesi UÇKUN Rabia; “Keloğlan Tipinin Gagauz Masallarındaki Yansımaları”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 18, S. 2, Kış 2018, s. 543-569, DOI: 10.32449/egetdid.483912. UÇKUN Rabia; "Gagauzlarda Üç Tepegöz Versiyonu", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. I, İzmir 1996, s. 59- 72. UÇKUN Rabia; "Son Elli Yılda Gagauz Halk Kültürü Üzerine Yapılmış Rusça Çalışmalar", (Muvaffak Duranlı ile birlikte), VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 18- 22 Haziran 2001 Mersin, Düzenleyen: Kültür Bakanlığı, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü - Kongresi, Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 276- 288. UÇKUN Rabia; “Gagauz Türklerinde Nasrettin Hoca Fıkraları ve Bu Fıkraların Sosyokültürel İşlevleri”, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler (8-9 Mayıs 2008, Akşehir), Düzenleyen: Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009, Ankara, s.873-887.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 18 18
Rapor Sunma 4 2 8
Seminer 7 1 7
Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 25 2 50
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek