GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler öğretimde planlama ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, alanında öğretim faaliyeti planlayabilecek, alanında kurallara uygun sınav hazırlayabilecek, öğretimde planlama ve değerlendirmeye istekli hale gelebilecektir.


Prof. Dr. Nilay BÜMEN, Prof. Dr. Gülsen ÜNVER, Doç. Dr. Alper BAŞBAY, Doç. Dr. Makbule BAŞBAY, Doç. Dr. Bünyamin YURDAKUL, Doç. Dr. Öner USLU


1 Dersin sonunda, öğretimde planlama ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilme.
2 eğitim programlarının öğelerini tanıyabilme.
3 eğitimde hedef belirleme kurallarını tanıyabilme.
4 hedef belirlemede yararlanılan aşamalı sınıflamaları tanıyabilme.
5 öğretimde plan hazırlama ilkelerini tanıyabilme.
6 bir ölçme aracının niteliklerini kavrayabilme.
7 soru türlerini tanıyabilme.
8 soru yazma ilkelerini tanıyabilme.
9 kurallarına uygun olarak değişik türlerde soru yazabilme.
10 herhangi bir alanda hazırlanmış bir soruyu ilkelere uygunluk açısından eleştirebilme.
11 belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini hatırlayabilme.
12 belli başlı öğretim materyallerinin hazırlanma ilkelerini tanıyabilme.
13 belirli bir ders için kurallara uygun olarak yarıyıl planı hazırlayabilme.
14 alanında öğretim planı yapmaya istekli olabilme.
15 alanının öğretiminde uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaya istekli olabilme.
16 nitelikli soru yazmaya istekli olabilme.
17 eğitimde etiğin önemini farkedebilme.
18 eğitimde etik kurallara uymaya istekli olabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Program Geliştirme Kavramları ve Süreçleri, Öğretim Planları, Hedefler ve Hedeflerin Aşamaları Sınıflaması, İçerik Seçimi ve Organizasyonu, Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri, Materyallerin Özellikleri ve Seçimi, Ölçme ve Değerlendirme, Değerlendirme Yaklaşımları, Test Türleri, Sınav Sorusu Yazma Teknikleri, Not Verme, Eğitimde Etik.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif Öğrenme (13. Baskı). İzmir: Biliş Yayıncılık. Atılgan, H. (2019). (ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (12. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Aydın, İ. (2018). Eğitim ve Öğretimde Etik (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Başar, H. (2013). Sınıf Yönetimi (18. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık Bilen, M. (2014). Plandan Uygulamaya Öğretim (8. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. Bloom, B. S. (2016). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme (Çev.: D. A. Özçelik) (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Cannon, R. & Newble, D. (2000). A Handbook for Teachers in Universities & Colleges. UK: Kogan Page Lim. Delisle, Robert. (1997). How to Use Problem-Based Learning in the Classroom. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development ASCD. Demirel, Ö. (2020a). Eğitimde Program Geliştirme: Kuramdan Uygulamaya (27. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Demirel, Ö. (2017). Öğretme Sanatı (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Demirel, Ö. (2020b). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Gronlund, N. E. (2000). How to Write and Use Instructional Objectives. Prentice-Hall. Joyce, B. R., Weil, M. & Calhoun, E. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon. Kemp, J. E., Morrison, G. R. & Ross, S. M. (1998) Designing Effective Instruction. Prentice Hall. Moore, K. D. (2001). Classroom Teaching Skills. USA: McGraw Hill. Özçelik, D. A. (2013). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Özçelik, D. A. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Preston, D. F. & Vogel, R. M. (2003). Methods of Teaching: Applying Cognitive Science to Promote Student Learning. USA: McGraw Hill. Saban, A. (2014). Öğrenme – Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar (7. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem A Yayıncılık Senemoğlu, N. (2020). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme (27. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Sönmez, V. (2015). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı yayıncılık. Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2015). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Yalın, H. İ. (2017). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (30. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
ÖÇ 16
ÖÇ 17
ÖÇ 18
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek