GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076072020 Kültürlerarası İletişim Süreci Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı; kültürlerarası iletişim sürecinin kavranmasını ve bu süreçteki temel ve birbiriyle ilişkili kavramların açıklanması üzerinden kültürlerarası iletişim yeterliğinin geliştirilip sürdürülmesini sağlamaktır. Bununla birlikte kültürlerarası iletişim sürecinin temel işleyişinin kültürlerarası farklılaşma ve gündelik yaşam pratikleri üzerinden tartışılması ve bu sayede öğrencilerin kültürlerarası iletişim dinamiklerine ilişkin gerekli beceri ve yetkinlikleri kazanıp bireysel yaşamlarında kullanabilmeleri hedeflenmektedir.


Doç. Dr. Selin BİTİRİM OKMEYDAN


1 Kültür olgusunun farkına varabilme ve kültürlerarası iletişim sürecini kavrayabilme
2 Temel kültürel farklılıkların kültürlerarası iletişim sürecine etkilerini anlayabilme
3 Kültürlerarası iletişim sürecine ilişkin sorunları algılayabilme ve bu sorunları çözebilme
4 Kültürlerarası iletişim yeterliği ve gündelik yaşam arasında ilişki kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin işlenişinde ve içeriğinde, sunuş ve buluş yönteminden hareketle anlatım, tartışma ve örnek olay gibi tekniklerden yararlanılmaktadır. Ders genel olarak öğretim üyesinin konuya yönelik temel kavramları örnekler üzerinden anlatımı ile yürütülmektedir. Dersin belirli konularında öğrencilerin de aktif katılımını sağlayabilmek için bir hafta önceden tartışma konusu verilerek öğrencilerin ilgili konuda araştırma ve okuma yaparak derse hazır gelmeleri istenmektedir. Böylece dersin içeriğinde kültürlerarası iletişimin bireysel ve toplumsal etkileşim açısından önemi vurgulanarak kültürlerarası iletişim sürecine hakim olunması amaçlanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, derse ilişkin genel bilgilerin verilmesi, dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması.
2 - Kültür ve kültürlerarası iletişime yönelik kavramsal çerçeve - Kültürün temel özellikleri - Kültürün çeşitleri ve sınıflandırılması
3 - Kültürlerarası iletişimin gelişim süreci - Kültürlerarası iletişim sürecinin temel ögeleri - Kültürlerarası iletişim sürecine ilişkin temel kavramlar ve kültürel süreçler: Kültürleme, Kültürlenme, Kültürleşme, Kültür Şoku, Zorla Kültürleme, Kültürel Asimilasyon (Özümseme), Kültürel Bütünleşme, Kültürel Değişme, Kültürel Yayılma, Kültürel Gecikme ve Kültürel Yozlaşma
4 - Soğan Diyagramı ve Kültürlerarası İletişim Sürecinin Gündelik Yaşamdaki Temel Parametreleri • Kültürlerarası İletişim ve Değerler • Kültürlerarası İletişim ve Ritüeller • Kültürlerarası İletişim ve Kahramanlar • Kültürlerarası İletişim ve Semboller
5 - Kültürlerarası İletişim Sürecinde Temel Farklılıklar: Din ve İnanış, Dil ve Söylem, Gündelik Yaşamdaki Farklılıklar - Kültürlerarası İletişim ve Paradil Örnekleri - Kültürlerarası İletişim ve Sözlü Dil Örnekleri - Kültürlerarası İletişim ve Sözsüz Dil (Beden Dili) Örnekleri
6 - Kültürlerarasılık ve Çokkültürlülük • Kültürlerarası Çatışma ve Kültürlerarası Diyalog • Kültürlerarası Empati • Kültürel Görecelik (Rölativizm) • Kültürel Uyum - Çokkültürlü Dünyada Kültürlerarası Eğitim - Çokkültürlü Dünyada Kültürel Zeka
7 - Kültürlerarası İletişimde Temsil Süreçleri - Kültür ve Benlik • Erving Goffman: Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu - Kültür ve Kimlik • Anthony Giddens: Modernite ve Bireysel Kimlik - Kültürde Statü ve Rol • Ralph Linton: Toplumsal Statü ve Rol
8 Ara sınav
9 - Kültürlerarası iletişimi etkileyen faktörler ve gündelik yaşamdaki örnekleri • Norm (Gelenek, Adet ve Örf), Rol, Etnomerkezcilik, Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı, Öteki ve Oryantalizm, Stereotip ve Ön Yargı, Belirsizlik ve Kaygı
10 - Kültürlerarası iletişim sürecinde yetkinlik ve yeterlik - Kültürlerarası iletişim yeterliğinin boyutları • Kültürlerarası iletişim yeterliği ve bilişsel boyut • Kültürlerarası iletişim yeterliği ve duygusal boyut • Kültürlerarası iletişim yeterliği ve davranışsal boyut - Kültürlerarası iletişim yeterliği ve kültürel sinerjideki önemi - Kültürlerarası iletişim süreci ve kültürel farklılıkları yönetmede halkla ilişkilerin rolü ve önemi
11 - Kültürlerarası İletişim Süreci ve Küreselleşme - Kültürlerarası Reklam ve Pazarlama Uygulamaları • Kültürlerarası Reklam ve Standardizasyon • Kültürlerarası Reklam ve Yerel Adaptasyon (Uyarlama) • Kültürlerarası Reklam ve Glokalizasyon (Küre-Yerelleşme)
12 - Kültürlerarası iletişimle ilgili öğrencilerin seçip hazırladığı konuların sunulması ve tartışılması
13 - Kültürlerarası iletişimle ilgili öğrencilerin seçip hazırladığı konuların sunulması ve tartışılması
14 - Kültürlerarası iletişimle ilgili öğrencilerin seçip hazırladığı konuların sunulması ve tartışılması
15 - Kültürlerarası iletişimle ilgili öğrencilerin seçip hazırladığı konuların sunulması ve tartışılması
16 Final Sınavı

- Agar, M. (1994). Language Shock: Understanding the Culture of Conversation. New York: William Morrow and Co. - Aksoy, Z. (2015). Kültürel Zeka: Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Bir Yaklaşım. İstanbul: Beta Yayınları. - Avcı, N. (2007). Toplumsal Değerler ve Gençlik. Ankara: Siyasal Kitabevi. - Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Philadelphia, PA: Multilingual Matters. - Campbell, J. (2013). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. S. Gürses (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayıncılık. - Condon, J. C. ve Yousef, F. (1975). An Introduction to Intercultural Communication. Indianapolis. - Durkheim, E. (2005). Dini Hayatın İlkel Biçimleri. F. Aydın (Çev.). İstanbul: Ataç Yayınları. - Fred E. Jandt (2020). An Introduction to Intercultural Communication, Identities in a Global Community. UK: Sage Publications. - Gezgin, S. ve Akdal, T. (2017). İletişim ve Kültür. Konya: Eğitim Yayınevi. - Göksel, A.B., Gültekin, B. ve Bitirim, S. (2008). Overcoming the Prejudices Resulting from Intercultural Differences through Public Relations Practices. S. K. Schroeder and L. Hanson (Ed.). In Freedom and Prejudices Approaches to Media and Culture (pp. 230-242). İstanbul: Bahçeşehir University Press. - Gümüş, M. (2009). İşletmelerde Farklılıkların Yönetimi. Bursa: MKM Yayıncılık. - Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. İstanbul: Boyut Yayınları. - Judith N.Martin, Thomas K. Nakayama (2009). Intercultural Communication in Contexts. USA: McGraw Hill Comp. - Kartarı, A. (2016). Kültür, Farklılık ve İletişim Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. - Kongar, E. (2003). Kültür Üzerine. 7. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi. - Martinelli, S. ve Taylor, M. (2000). Kültürlerarası Öğrenme. A. Akyüz (Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. - Mercan, N. (2016). İşletmelerde Kültürlerarası Yönetim ve Kültürel Zeka. Ankara: Detay Yayıncılık. - Mejuyev, V. (1998). Kültür ve Tarih. S. H. Yokova (Çev.). 2. Baskı, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları. - Mora, N. (2011). Kültürlerarası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygular ve Ritüeller. Ankara: Nobel Yayıncılık. - Okmeydan, S. B. (2021). Tracing Orientalism in the Image of the Reflected by the Media. I.Tombul and G. Sarı (Ed.). In Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond (pp. 453-469). USA: IGI Global. - Okmeydan, S. B. (2021). Bir Kültür Politikası Olarak Oryantalizm: COVID-19 Haberlerinde Türkiye’nin Oryantalist Sunumu. Proceedings Book of the 4th International Conference on Globalization & International Relations (pp. 9-21). August 1-2, 2021, Turkey: Ankara. - Okmeydan, S. B. (2021). Kültürlerarası İletişimi Etkileyen Faktörlerin “Sürpriz Damatlar” (Serial [Bad] Weddings) Filmindeki Yansımaları. Proceedings Book of the 5th International Conference on Scientific Research. November 5-6, 2021, Azerbaijan: Nakhchivan State University. - Okmeydan, S. B. (2020). Kurumsal Reklam Ekseninde Türkiye İş Bankası ve Cumhuriyetin ‘Kuruluş’ Hikayesi: Kültürel Perspektif Bağlamında Greimas’ın Eyleyenler Modeli ile Çözümleme. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Science, 59, 87-126. - Oksaar, E. (2008). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı. A. Selçuk (Çev.). Konya: Çizgi Yayınevi. - Öğüt, N. (2018). Kültürlerarası İletişim ve Duyarlılık. Konya: LiteraTürk Yayınları. - Pederson, P. (1995). The Five Stages of Culture Shock: Critical Incidents Around the World. Greenwood Publishing. - M. U. Tuncer (Ed.). International Public Relations Practices and Approaches. Berlin: Peter Lang. - Smith, P. and Riley, A. (2016). Kültürel Kurama Giriş. S. Güzelsarı ve İ. Gündoğdu (Çev.). Ankara: Dipnot Yayınları. -Sürgevil, O. (2010). Çalışma Yaşamında Farklılıkların Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık. - Uslu, Z. K. ve Bilgili, C. (2010). Kırılan Kalıplar 2: Kültürlerarası İletişim, Çokkültürlülük. İstanbul: Beta Yayıncılık. - Yağbasan, M. (2016). Kültürlerarası İletişim. Konya: LiteraTürk Yayınları. - Zorel, F. İ. (2014). Kültürlerarası Eğitim. İstanbul: Eğitim Kitabevi.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 15 15
Rapor Sunma 1 9 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 6 15 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek