GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076202020 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Ders 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak.


Doç. Dr. Özgür Köseoğlu


1 Problem durumu ve problem cümlesi yazabilme.
2 Bilimsel bilginin özelliklerini bilme.
3 Veri, veri türlerini ve özelliklerini ayırtedebilme.
4 Bilimsel etik kurallarını tanıyabilme.
5 Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
6 Araştırma modelleri, desenleri ve özelliklerini bilme.
7 Evren, çalışma evreni, örneklem, örnekleme türleri ve çalışma grubunun özelliklerini ve kullanıldığı durumları açıklayabilme.
8 Bir araştırma önerisi yazabilme.
9 Bilimsel araştırmaların yerini ve önemini kavrayabilme.
10 Bilisel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
11 Bilimsel yöntemin aşamalarını uygulamaya istekli oluş.
12 Alan yazın tarama ve raporlaştırabilme.
13 Bir bilimsel araştırmaların bölümlerini analiz edebilme.

Birinci Öğretim


En az giriş düzeyinde istatistik dersi ve ölçme-değerlendirme dersi almış olmak.


Yok


* Bilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi * Bilim ve Felsefe İlişkisi * Bilimsel Yöntem * Araştırma ve Araştırma modelleri. * Araştırma süreci ve aşamaları * Evren Örneklem * Veri ve Veri Türleri * Veri Çözümleme Yöntemleri * Rapor yazma ve APA standartları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.
2 Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, bilim ve felsefe İlişkisi
3 Bilimsel Yöntemin tanımı, aşamaları, nitelikleri, dayandığı temel varsayımlar. Diyalektik yöntem ve bilimsel yöntemle ilşkisi. Tüme varım ve tümden gelim.
4 Betimsel araştırmalar: Tarama, etnografik, tarihi ve eylem araştırmaları.
5 Korelasyonel araştırmalar
6 Nedensel karşılaştırma araştırmaları
7 Deneysel araştırmalar: Tek denekli desenler
8 Deneysel araştırmalar: Grup temelli desenler
9 Problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, hipotezler bölümlerinin özellikleri ve yazımı.
10 Sayıtlı ve sınırlılıklar, amaç ve önem bölümlerinin özellikleri ve yazımı.
11 Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri.
12 Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılık dışı örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.
13 Veri ve veri türleri, ölçek türleri, ölçme hatası ve güvenirlik, geçerlik, veri toplama araçları.
14 Veri çözümleme yöntemleri ve araştırma desenleri ile ilişkilendirilmesi
15 Bilimsel Çalışmalarda ve yayımlanmasında etik. Araştırmalarda rapor yazma süreci, aşamaları ve APA standartları.
16 Final

Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel Yayıncılık. Judd, Charles M., Eliot R. Smith and Louise H. Kidder. (1991). Research Methods in Social Relations. Sixth Edition. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara. Karasar, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Kuş, Elif. (2003). Nitel – Nicel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Anı Yayıncılık Marshall, Catherine and Gretchen Rossman. (1995). Designing Qualitative Research. USA : Sage. Pub. McQueen, Ron and Christina Knussen. (2002). Research Methods for Social Science. UK : Prentice Hall pub. Tavşancıl, Ezel ve Esra A. Aslan. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Zechmeister, Eugene B. and John J. Shaughnessy. (1992). A Practical Introduction to Research Methods in Psychology. Mc Graw Hill, IncYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 8 16
Proje Hazırlama 1 15 15
Makale Kritik Etme 2 5 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 14 2 28
Rapor 1 15 15
Performans 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 175

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek