GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203076242020 Kişilerarası İletişimde Kültürel Farklılıklar Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilerin küreselleşme, kültürlerarası iletişim, kültürlerarası yönetim ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin önemini kişilerarası iletişim süreci açısından anlaması, kültürlerarası iletişim yeterliğinin kişilerarası iletişimdeki rolünü kavrayıp elde edilen bilgileri iş hayatı ve özel hayatta uygulayabilmesini sağlamaktır.


Doç. Dr. Selin BİTİRİM OKMEYDAN


1 Kültür olgusunu, kültürlerarası iletişim ve kişilerarası iletişim süreci açısından kavrayabilme
2 Kişilerarası iletişim sürecinde kültür ve iletişim kavramları arasında ilişki kurabilme
3 Kültürel farklılıkların kişilerarası iletişim sürecine yönelik etkilerini anlayabilme
4 Kişilerarası iletişim sürecinde kültürlerarası iletişim yeterliliğini algılayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dersin işlenişinde ve içeriğinde, sunuş ve buluş yönteminden hareketle anlatım, tartışma ve örnek olay gibi tekniklerden yararlanılmaktadır. Ders genel olarak öğretim üyesinin konuya yönelik temel kavramları örnekler üzerinden anlatımı ile yürütülmektedir. Dersin belirli konularında öğrencilerin de aktif katılımını sağlayabilmek için bir hafta önceden tartışma konusu verilerek öğrencilerin ilgili konuda araştırma yaparak derse hazır gelmeleri istenmektedir. Böylece dersin içeriğinde kültürlerarası iletişimin uluslararası boyutta çalışmak durumunda olan bireyler açısından önemi vurgulanarak kültürlerarası iletişim becerilerinin kişilerarası iletişim sürecinde kullanılması hedeflenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgiler ve kaynakların önerilmesi
2 • Kültürlerarası iletişim çalışmalarının konusu ve amacı • Kültürlerarası iletişimin kişilerarası iletişim sürecindeki rolü ve önemi * Kültürlerarası iletişimde temel tanımlar ve kavramlar ile bu tanım ve kavramların kişilerarası iletişim sürecine uyarlanması
3 - Kültürlerarası iletişimde temel kuramlar ve kuramcılar - Hall/Enformasyon Sistemleri Kuramı ve örnekleri
4 - Hall/ Anlam ve Bağlam - Anlam ve bağlamın kişilerarası iletişim sürecindeki örnekleri
5 - Hofstede/Kültürel Boyutlar Kuramı-Güç Aralığı - Kültürel Boyutlar Kuramı ve kişilerarası iletişimdeki örnekleri
6 Hofstede/Kültürel Boyutlar Kuramı- Bireyci ve Kolektivist Kültür Kültürel Boyutlar Kuramı ve kişilerarası iletişimdeki örnekleri
7 - Hofstede/Kültürel Boyutlar Kuramı- Eril ve Dişil Kültür - Hofstede/Kültürel Boyutlar Kuramı-Belirsizlikten Kaçınma
8 Ara Sınav
9 - Hofstede/Kültürel Boyutlar Kuramı-Uzun ve Kısa Dönem Yönelimli Kültür - Hofstede/Kültürel Boyutlar Kuramı-Kısıtsızlık ve Kısıtlılık Kültürleri
10 - Kluckhohn ve Strodtbeck/ Değerler Yönelimi Kuramı- Kuramdaki beş boyutun kişilerarası iletişim sürecindeki örnekleri - Kültürlerarası iletişimde Parsons’ Kalıp Değişkenleri - Kuramdaki altı boyutun kişilerarası iletişim sürecindeki örnekleri
11 - Trompenaars ve Hampden-Turner/ Kültür Boyutları - Schwartz/ Değerler Ölçeği - Rokeach/ Değerler Envanteri - Kültürel kuramların genel değerlendirmesi
12 - Belirlenen kuramlara göre öğrencilerin analiz ettiği reklam, film veya örnek olayın sunulup tartışılması
13 - Belirlenen kuramlara göre öğrencilerin analiz ettiği reklam, film veya örnek olayın sunulup tartışılması
14 - Belirlenen kuramlara göre öğrencilerin analiz ettiği reklam, film veya örnek olayın sunulup tartışılması
15 - Belirlenen kuramlara göre öğrencilerin analiz ettiği reklam, film veya örnek olayın sunulup tartışılması

- Bennett, M. J. (1998). Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings. M. J. Bennett (Ed.). Yarmouth, ME: Intercultural Press. - Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Breugelmans, S. M., Chasiotis, A. and Sam, D. L. (2015). Kültürlerarası Psikoloji. L. P. Tosun (Çev.). Ankara: Nobel Yayın. - Bochner, S. (2016). Cultures in Contact. Oxford: Pergamon Press. - Browaeys, M. J. and Price, R. (2015). Understanding Cross-Cultural Management. 3rd Ed., UK: Pearson Education Ltd. - Dasli, M., Diaz, A. R. (2018). The Critical Turn in Language and Intercultural Communication. UK: Routledge. - De Mooij, M. (2010). Global Marketing and Advertising. 3rd Ed., USA: SAGE. - Dinç, M. (2018). Farklı Kültürlerde İletişim ve Algılama Süreci Türk ve Avustralyalı Üniversiteli Sporculara Yönelik Isparta ve Melbourne Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. İstanbul: Hiperyayın. - Gudykunst, W. B. ve Mody, B. (2002). Handbook of International and Intercultural Communication. 2nd Ed., California: Sage Publications. - Hall, E. T. ve Hall, M. R. (1990). Understanding Cultural Differences. USA: Intercultural. - Hall, E. T. ve Hall, M. R. (1987). Hidden Differences, Doing Business with the Japanese. Doubleday, New York. - Harris, P. R., Moran, R. T. ve Moran, S. V. (2004). Managing Cultural Differences. 6th Ed., Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann. - Hofstede, G., Hofstede, G. J. and Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations Software of the Mind. USA: McGraw-Hill. - Hurn, B. J. and Tomalin, B. (2013). Cross-Cultural Communication: Theory and Practice. UK: Palgrave MacMillan. - Kartarı, A. (2016). Kültür, Farklılık ve İletişim Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları. 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları. - Kartarı, A. (2001). Farklılıklarla Yaşamak-Kültürlerarası İletişim. Ankara: Ürün Yayınları. - Komninos, N. (2017). Communicating Globally: Intercultural Communication Theory and Strategy. USA: BICA Limited. - Kongar, E. (2003). Kültür Üzerine. 7. Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi. - Martinelli, S. ve Taylor, M. (2000). Kültürlerarası Öğrenme. A. Akyüz (Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını. - Mutluer, M. (2003). Uluslararası Göçler ve Türkiye: Kuramsal ve Ampirik Bir Alan Aratırması-Denizli/Tavas. İstanbul: Çantay Kitabevi. - Oksaar, E. (2008). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı. A. Selçuk (Çev.). Konya: Çizgi Yayınevi. - Öğüt, N. (2018). Kültürlerarası İletişim ve Duyarlılık. Literatürk Yayınları. - Paige, R. M. (1993). Education for the Intercultural Experience. Yarmouth: Intercultural. - Rogers, E. M. ve Steinfatt, T. M. (1999). Intercultural Communication. Waveland Press, Incorporated. - Okmeydan, S. B. (2020). Kültür Eksenli Reklamcılık ve Dijitalleşme. D. Öcal ve H. Polat (Ed.). Dijital Reklamcılık içinde (ss. 277-320). Ankara: Nobel Yayıncılık. - Okmeydan, S. B ve Saran, M. (2019). Kültürlerarası İletişim; İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar. Konya: Eğitim Yayınevi. - Okmeydan, S. B. ve Saran, M. (2018). Actors of International Public Relations. M. U. Tuncer (Ed.). In International Public Relations Practices and Approaches (pp. 29-52). Berlin: Peter Lang. - Sargut, A. S. (2001). Kültürlerarası Farklılaşma ve Yönetim. Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi. - Uzunçarşılı, S. A. (2010). Kültürlerarası İletişim: Farklı Kültürel Ortamlarda Çalışma ve İletişim. İstanbul: Parşömen Yayıncılık. - Ügeöz, P. (2003). Kültürlerarası İletişim. İstanbul: Üstün Eserler NeşriyateviYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 15 15
Rapor Sunma 1 9 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 6 15 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek