GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066082017 Postpozitivist Metodoloji Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Dersin amacı postpozitivist yöntem ve art alana ilişkin bilgi vermektir.


Prof. Dr. Aylin Göztaş


1 Modernizm ve Postmodernizm tartışmalarını yürütmek
2 Yapısalcılık ve dil çalışmaları literatürünü takip etmek
3 İletişim metinlerini metinlerarasılık bakış açısıyla analiz etmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İletişim alanındaki temel kuramlar ve yaklaşımlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Modernizm
2 Postmodernizm
3 Foucault ve İktidar
4 Derrida ve yapı bozumu
5 Düşünsel üretim ve dil
6 Düşünsel üretim ve dil
7 Sausure ve yapısalcılık
8 Yapısalcılık ve Dil
9 Barthes ve metinlerarasılık
10 Baudrillard ve simülasyon
11 İletişimde Post Yazılar
12 İletişimde Post Yazılar
13 İletişimde Post Yazılar
14 İletişimde Post Yazılar
15 İletişimde Post Yazılar
16 İletişimde Post Yazılar

Ana Kaynak: TEKİNALP Şermin ve UZUN; Ruhdan. (2004) , İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Derin Yayınları, İstanbul Temel Kaynaklar • Werner J. Severin and James W. Tankard.Jr. (2001). Communication Theories, Origins, Methods and Uses in the Mass Media. 5th Edition New York:Longman Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick.(2003). Mass Media Research, An Introducuction.America:Wadsworth • AZİZ, Aysel. Kitle İletişiminde İçerik Çözümlemesi, A.Ü. BYYO. Yıllığı 1987-1988, Ankara-1988. BERELSON, Bernard. Content Analysis in Communication Research, Hafner, New York:1952. BERGER, A. Asa. Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Çev.: Murat Barkan ve diğerleri, İkinci Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir: 1996. • BERGER, A. Asa. Media and Communication Research. Sage, Thousand Oaks: 2000. • BURTON, Graeme. Görünenden Fazlası, Çev.: Nefin Dinç, Alan Yayıncılık No: 161, İstanbul:1995. • DURSUN, Ç. (2001). TV Haberlerinde İdeoloji. Ankara: İmge Kitabevi. • ERDOĞAN, İrfan. “Bilimsel araştırmalarda tanımlamayla gelen öznel çerçeve”, Medya ve Kültür, İletişim dergisi yayınları, Ankara:2000. • ERDOĞAN, İ. (2003). Pozitivist Metodoloji Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatistiksel Yöntemler Analiz ve Yorum. Ankara: Erk. • ERDOĞAN, İ. (2002). İletişimi Anlamak. Ankara: Erk. • ERDOĞAN, İ. ve Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk. • FAIRCLOUGH, Norman. Media Discourse, Arnold, London:1995. • FİSKE, John. İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev.: Süleyman İrvan, Ark, Ankara:1996. • GÖKÇE, Orhan. İçerik Çözümlemesi, Üçüncü Baskı, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya: 2001. • GÜNDÜZ, Mustafa. Basın ve Terör, Saray Kitapevleri, İzmir:1996. GÜZ, Nurettin. “Türk basınında gündem oluşturma”, Amme İdaresi Dergisi 28 (1), 1995. • HANSEN, Anders, COTTLE, Simon, NEGRINE, Ralph, NEWBOLD, Chris. Mass Communication Research Methods, Macmilian Press, London: 1998. • İNAL, Ayşe. Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul:1996. • İRVAN, Süleyman. “Metin çözümlemelerinde yöntem sorunu”, Medya ve Kültür, İletişim dergisi yayınları, Ankara:2000. • KAPTAN, Saim. Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara: 1995. KARAÇOR, Süleyman. Toplumsal Değişme ve Reklam, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, Konya: 2000KÜÇÜK, M. (Der.) (1994). Medya, İktidar, İdeoloji. Ankara:Ark Yayınları. LASSWELL, H.D. “The politically significant content of the press”, Journalism Quarterly 19, ss.12-23. • MCQUAIL, D. (2000). Mcquail’s Mass Communication Theory. Dördüncü Baskı. London: Sage. • MCQUAIL, D. ve Windahl, S. (1994). Kitle İletişim Çalışmaları İçin İletişim Modelleri. Çev.: Banu Dağdaş Ve Uğur Demiray. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. • NEUENDORF, Kimberly A. The Content Analysis Guidebook, Sage, Thousand Oaks: 2002. • RIFFE, Daniel ve FREITAG, Alan. “A content analysis of content analysis”, Journalism and Mass Communication Quarterly 74 (3), s.515-524. • RİGEL, N. (2003). 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar Kadife Karanlık. İstanbul: Su Yayınları. P • ONDEXTR, Paula M ve McCOMBS, Maxwell. Research in Mass Communication, Bedford St. Martins, Boston: 2000. • SAZAK, Fikret. İşçi Sınıfı ve Medya, Sistem Yayınları, Ankara. • SENCER, Muzaffer. Toplumbilimlerinde Yöntem, Üçüncü Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul:1988. • SEVERIN, Werner J. Ve TANKARD, James W. İletişim Kuramları, Çev.: A. Atıf Bir ve Serdar Sever, Kibele Sanat Merkezi, Eskişehir:1994. • SEVERIN, W.J. & Tankard, J.W. (2001). Communication Theories Origins, Methods, And Uses In The Mass Media. Beşinci Baskı. New York: Longman. • SÖZEN, E. (1999). Söylem Belirsizlik,Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite. İstanbul: Paradigma Yayınları. ŞENİŞ, Fethi (Ed.) İstatistik, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 751, Eskişehir: 1999. • TILIÇ, L. D. (2001). Medyayı Anlamak. İstanbul:Su Yayınları. • TOKGÖZ, Oya. “Türkiye’de iletişim araştırması: Nereden nereye?”, Medya ve Kültür, İletişim dergisi yayınları, Ankara:2000. • WIMMER, R.D. ve DOMINICK, J.R. (1987). Mass Media Research. İkinci Baskı. Belmont, CA: Wadswoth Publishing Company.. • Ed: GÖZTAŞ Aylin, (2018) İletişimde Post Yazılar, Literatürk Yayınları, Konya, Türkiye


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 16 5 80
Makale Yazma 2 20 40
Bireysel Çalışma 1 16 16
Okuma 2 22 44
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek