GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203066182017 Bilimsel Yazım Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler, bir araştırmayı planlama, biçim ve içerik açısından yazım kurallarına uygun olarak raporlama becerisini kazanacaklardır.


Doç. Dr. Miner Y. ALEMDAR


1 Bilimsel araştırma makalesi yazabilme
2 Alıntı, atıf yapabilme, kaynak gösterme ölçütlerini kavrama
3 Araştırma raporu bölümlerini yazabilme
4 Araştırma raporu biçim ve içerik özelliklerini kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


* Bilimsel araştırma raporunun özelliklerinin açıklanması * Rapor yazma tekniklerinin açıklanması * Bilimsel araştırma raporlarının incelenmesi * Bilimsel araştırma raporu yazılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin tanıtımı, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Araştırma süreç ve teknikleri
3 Rapor yazma teknikleri
4 Kaynakların belirlenmesi
5 Verilerin toplanması ve Yorumlanması
6 Araştırma materyalinin kullanılması
7 Araştırma makalesi yazımı
8 Ara Sınav
9 Alıntı yapma ölçütleri Kaynakça ve atıf biçimleri
10 Rapor özellikleri
11 Rapor bölümleri: Ön bölüm, ara bölümler, son bölüm
12 Rapor değerlendirme
13 Araştırma Raporunun Hazırlanması
14 Araştırma raporu hazırlama
15 Rapor sunumu
16 Final sınavı

• Balcı, A.(2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık. • Creswell, J.W. (2002). Research Design: Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches. Usa:Sage Publications. • Geray, Haluk (2006) Toplumsal Araştırmalarda Nicel Ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle (Geliştirilmiş 2. Baskı) Ankara: Siyasal Kitabevi.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Makale Kritik Etme 10 10 100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
Okuma 10 7 70
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek