GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9203095232021 Nicel Veri Analizi ve Etik (E ) Ders 1 1 6,00

DoktoraBu dersin sonunda öğrenciler, nicel bir araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, niceliksel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilecekler ve tüm bu süreçlerin analizini bilgisayar ile yapabileceklerdir.


Prof.Dr.Nahit Erdem KÖKER


1 Nicel araştırma türlerini kavrama
2 Araştırma tasarımını gerçekleştirebilme
3 Değişkenler arası ilişkileri kurabilme
4 Bilgisayar aracılığı ile elde edilen verileri analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


• Araştırma türleri ve sürecinin açıklanması • Değişkenlerin açıklanması, değişken türlerinin ortaya konulması • Ölçme aracının oluşturulması • Veri toplama ve örneklem türlerinin belirlemesi • Analiz yöntemleri ve istatistiksel çıkarımlar • Veri analizinde bilgisayar ve paket istatistik programlarını kullanabilme • Verilerin bilgisayar ile raporlaştırılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin tanıtımı, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Araştırma Türleri ve Süreci : Survey Tekniği , Survey’in Özellikleri , Survey’in Aşamaları
3 Araştırmanın Planlanması ve Araştırma Önerisi (Problemin tanımlanması, problemin kaynakları)
4 Araştırma sürecinde bilgisayar kullanımı ve paket programların tanıtılması
5 Araştırmanın Hipotezleri
6 Örnekleme Ölçme ve ölçekleme: Ölçme Teknikleri: Bir Ölçme Aracını Geliştirmenin Aşamaları
7 Güvenilirlik ve Geçerlilik Soru Formunu Geliştirmek Veri toplama süreci, geçerlilik ve güvenilirlik
8 Nicel verilerin analizinde bilgisayar kullanımı
9 Nicel verilerin analizinde bilgisayar kullanımına uygun araştırmaların tasarlanması
10 Nicel verilerin analizinde kullanılan paket programların tanıtılması
11 Nicel Verilerin Bilgisayar İle Test Edilmesi • Değişkenler Arasındaki İlişkiler • Korelasyon ve Regresyon • Faktör Analizi • İstatistiksel Çıkarım
12 Nicel araştırma verilerinin analizinde kullanılan test yöntemleri
13 Uygulamalı veri analizi
14 Uygulamalı veri analizi
15 Uygulamalı veri analizi
16 Nicel Araştırmanın Bilgisayar Aracılığı ile Rapor Edilmesi

• Punch, Keith P., (2005) Sosyal Araştırmalara Giriş: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar Ankara: Siyasal Kitabevi. • Geray, Haluk (2006) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş: İletişim Alanından Örneklerle (Geliştirilmiş 2. Baskı) Ankara: Siyasal Kitabevi. • Seyidoğlu, H. (2000). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı.. 8. bs. İstanbul: Güzem. • Arıkan, R. (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma , Ankara: Gazi Kitabevi. • Köklü, N. ve Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. • Barzun, Jacques-Graff, Henry F. Modern Araştırmacı, Çev. Fatoş Dilber, Ankara: Tübitak,1997. • Balcı, A.(2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Hazırlama 2 20 40
Proje Hazırlama 2 15 30
Proje Sunma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ÖÇ 1 1 4
ÖÇ 2 2
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek